3
Job kêtaŋ taŋiboa kêtu têna kêkôc eŋŋa
Ŋasawa tonaŋ gêbacnê, go Job gêôc awa sa ma kêpuc boa bêc têna kêkôc eŋŋa ma eŋ kêsôm gebe
“O Apômtau, ôpuc boa bêc tinoc kêkôc aêŋa
ma ôpuc boa gêbêc tamoc kêka aê lasêŋa.
O Anôtô, ônam bêc tau ôkwi e ŋakesec êsa
ma ŋawê êpô bêc tau to taêm ênam bêc tau êtiam atom.
Gêmac ŋakanuc to gêsuŋbôm êkôm bêc tau auc,
ma tao ŋakesec ênsaŋ auc.
Oc ênam kanuc êtakê bêc tonaŋ.
Ôkêŋ gêsuŋbôm êndaŋgôŋ gêbêc tonaŋ su,
gebe sêsa gêbêc tonaŋ sa êwiŋ jala ŋabêc ŋagêdô atom,
ma sêndênaŋ bêc tau êsêp ajôŋ ŋabêc atom amboac tonaŋgeŋ.
Gêbêcauc tonaŋ ênam ŋanô teŋ atom,
ma lau têtu samuc to sênam lasê êtu gêbêc tonaŋŋa atom.
Lau-sêpuc-boawaga sêpuc boa bêc tonaŋ,
êsêac têtôm gebe sêkalem gêŋsêga toŋaclai.
Ônsaŋ gêbêc tonaŋ ŋautitalata geleŋ mataŋa auc
ma êkêŋ mata gebe êu bôŋ elêmê
to êlic gamêŋ elendeŋ gêlôm atomanô.
10 Ôpuc boa gêbêcauc tonaŋ, gebe gêbôc tinoc têtaclêlôm auc atom,
ma gêsaŋ gêŋwapac auc gêdêŋ matocanô atom.
 
11 Aê gamac êndu gêdêŋ tinoc kêkôc aê naŋ
ma kasa gamêŋ tomatêgeŋ atom kêtu ageŋŋa.
12 Tinoc kêkêŋ aê gaêc eŋ labum ŋaô
ma kêkêŋ su gêdêŋ aê ganôm kêtu ageŋŋa.
13 Gêŋ amboac tonaŋ embe masi,
go galoc jamaŋgeŋ tec janêc ma jalêwaŋ tauc.
14 Aê oc janêc jawiŋ kiŋ to gôliŋwaga nomŋa,
taŋ sêboa nêŋ sêô sa naŋ.
15 Aê oc janêc jawiŋ kasêga tolêlôm goldŋa,
taŋ sêboa silber sa kêpi nêŋ andu e mêŋgêc naŋ.
16 Aê jatôm ŋapalê, taŋ têna gêjam eŋ su ma sêsuŋ kelecgeŋ naŋmaŋ,
jatôm ŋapalê dedec, taŋ sêlic ŋawê atomanô naŋ.
17 Aŋga gamêŋ tônê lau sec sêŋgôm sec êtiam atom,
ma lau, taŋ sim tauŋ su e tekweŋ gêbac naŋ, sêlêwaŋ tauŋ.
18 Lau kapoacwalôŋa sêmoa tobiŋmalôgeŋ aŋga gamêŋ tônê,
ma nêŋ gejobwaga kapoacwalôŋa sêkac êsêac êtiam atom.
19 Lau sauŋ to kapôêŋ sêmoa tônê têtôm tauŋgeŋ
ma sakiŋwaga êsô nê ŋatau ŋalabu êtiam atom.
 
20 “Anôtô kêkêŋ ŋawê kêpô ŋac, taŋ gêôc gêŋwapac naŋ,
ma mata jali gêdêŋ ŋac, taŋ gêmoa toŋalêlôm ŋamakic naŋ, kêtu ageŋŋa.
21 Êsêac sêjam aweŋ su gêmacanô, gebe êmêŋ, mago gêmêŋ atomanô.
22 Êsêac sesom gêmacanô kêlêlêc lau sesom awamata su.
Êsêac embe têtap sêlêlôm sa, go têtu samuc ŋanôgeŋ.
23 Ŋawê kêpô ŋac, taŋ Anôtô kêsiŋ ênê lêŋ ôkwi to kêbalaŋ ênê intêna auc naŋ, kêtu ageŋŋa.
24 Aê gajam de kêtu ŋoc mo
ma aêŋoc taŋiboa kêsa gê tôŋgeŋ kêtôm bu keseleŋ.
25 Gêŋ samob, taŋ katêc naŋ, mêŋkêtap aê sa.
Gêŋ taŋ gêgôm aê katakê naŋ, mêŋkêkôniŋ aê tôŋ.
26 Ŋoc biŋmalô masi to kalêwaŋ tauc ma gamoa ŋaŋêŋ atom,
gêŋwapac gêjô tau-gêjô tau ŋapaŋ.”