4
Elipas gêlêŋ biŋ Job
Go Elipas aŋga malac Teman gêjô eŋ awa gebe
“Ŋac teŋ embe êsôm biŋ êndêŋ aôm, oc êli aômnêm ŋalêlôm sa me masi.
Mago asa kêtôm, gebe ênam tau tôŋgeŋ.
Ôlic acgom, aôm kôdôŋ lau taêsam
ma kôpuc lau-lemeŋ-palê-palêwaga tôŋ.
Aômnêm biŋ kêkam ŋac, taŋ kêka keso naŋ sa
ma gêgôm aduc kêsu ŋajaŋa kêsa.
Mago galoc gêŋwapac tau mêŋgêô lasê aôm,
tec têkwam gêbac.
Gêŋ tau mêŋkêtap aôm taôm sa, tec kôtakê.
Aôm kotoc Anôtô sa kêtu nêm taêm kêka ŋam me masi.
Aôm kôsa nêm lêŋ tolaŋômnêm sawageŋ kêtu nêm kôkêŋ matam ŋam me masi.
 
“Galoc taêm ênam acgom, ŋac tobiŋmê teŋ gêjaŋa su me masi.
Me seseŋ lau gêdêŋ su ŋaômageŋ aŋga ondoc.
Aê galic lau sêsap sec ŋakôm
ma sêsê biŋ alôb-alôb kêtu ŋawê,
tec êsêac têtap biŋ alôb-alôb to sec ŋanô sa.
Anôtô awajaô enseŋ êsêac
ma ênê têtac ŋandaŋ oc êndaŋgac êsêac su.
10 Lau alôb-alôb têtaŋ e aweŋ têtôm lewe.
Mago Anôtô gêgôm êsêac aweŋmê kêsa ma kêtuc nêŋ luŋluŋ popoc.
11 Êsêac sêmac êndu têtôm lewe, taŋ têtap gwada sa atom naŋ,
ma têta nêŋ wakuc saliŋ-saliŋgeŋ.
 
12 “Galoc biŋ teŋ kêtap aê taŋocsuŋ sa kelecgeŋ,
gaŋô kêsô taŋocsuŋ amboac mugeŋ.
13 Biŋ tau kêtôm mê, taŋ gaêc gêdêŋ gêbêc e kêtakê aê
gêdêŋ taŋ gaêc bêc e kaliŋ tauc siŋ naŋ.
14 Aê katakê to katênêp
e ŋoc ŋatêkwa wiwicgeŋ.
15 Mu ŋajaôjaô gêju aê kêpi laŋôcanô
ma ôliclu gêli.
16 Aê galic gêŋ teŋ kêkô aê laŋôcnêmŋa,
mago kajala ŋalaŋô atom.
Gêŋ amboac ŋamalac kêkô aê laŋôcnêmŋa.
Gamêŋ ŋaŋêŋ kêsa, go gaŋô awa teŋ gebe
17 ‘Anôtô gêlic ŋac dalamatê kêtôm ŋac gêdêŋ me masi.
Ŋac teŋ kêtôm gebe êwaka tau sa êndêŋ ŋac-kêkêŋ-eŋwaga,
gebe ênê ŋalêlôm ŋakêŋkêŋ me masi.
18 Ôlic acgom, Anôtô kêkêŋ gêwiŋ nê sakiŋwaga atom,
ma eŋ kêtap nê aŋelanêŋ ŋakeso sa.
19 Embe amboac tonaŋ, go eŋ êkêŋ êwiŋ êsêac,
taŋ sêŋgôŋ andu nom naŋ, amboac ondoc.
Êsêacnêŋ ŋam kêsêp kekop, ma sêpip êsêac êndu têtôm moclêlêp.
20 Êsêac sêmoa mateŋ jali êndêŋ bêbêcgeŋ,
êtula atomgeŋ ma sênaŋa.
Êsêac maleŋmê endeŋ tôŋgeŋ, mago ŋac teŋ taê ênam êsêac êtiam atom.
21 Embe sêndim êsêacnêŋ becobo ŋalêpoa êŋgic,
oc sêmac êndu ŋamêtê tokauc masigeŋ.’