14
Ŋackêsagu Joaŋ gêmac endu
(Mar 6:14-29; Luk 9:7-9)
Gêdêŋ têm tonaŋ kiŋ Herodo gêŋô Jesu ŋawae ma kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Eŋ tonec ŋackêsagu Joaŋ. Eŋ gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ, tec ŋaclai kêpoa kêpi eŋ.”
Gebe Herodo kêjatu gebe sêkôc Joaŋ tôŋ ma sênsô eŋ tôŋ nasêkêŋ eŋ êŋgôŋ kapoacwalô kêtu têwa Pilip nê awê Herodiaŋa, gebe Joaŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôjam awê tonaŋ tec keso.” Ma têtac kêkac Herodo gebe ênac eŋ êndu, mago kêtêc lau gebe sêlic Joaŋ kêtôm propete.
Gêdêŋ taŋ Herodo taê gêjam nê bêc têna kêkôc eŋŋa naŋ, Herodia latuo jakêtê wê gêmoa êsêac to nê ŋacleŋ ŋalêlôm. Herodo gêlic e têtac ŋajam kêsa, tec kêtôc lêma ma kêsôm gebe “Gêŋ taŋ oteŋ naŋ, oc jakêŋ êndêŋ aôm.” Ma têna kêsôm biŋ kêsêp latuo têtac, tec kêsôm gebe “Ôkêŋ ŋackêsagu Joaŋ môkêapac êsêp laclu teŋ êndêŋ aê aŋga tonec.” Kiŋnê ŋalêlôm ŋawapac kêsa, tageŋ kêtu kêtôc lêma ŋacleŋ sêlic suŋa, tec kêjatu gebe sêkêŋ, 10 ma kêsakiŋ jadêdim Joaŋ gêsutêkwa gêŋgic aŋga kapoacwalô. 11 Ma sêkêŋ môkêapac kêsêp laclu teŋ mêŋsêkêŋ gêdêŋ ŋapalêo, ma kêkôc gêdêŋ têna gêja. 12 Ma Joaŋnê ŋacseŋomi mêŋsêkôc ênê ŋawêIêlaŋ su jasêsuŋ ma jasêsôm ŋawae gêdêŋ Jesu.
Jesu gêlôm lau 5,000
(Mar 6:30-44; Luk 9:10-17; Joaŋ 6:1-14)
13 Jesu gêŋô Joaŋ gêmac êŋdu ŋawae e kêtaiŋ tau su aŋga gamêŋ tonaŋ jakêpi waŋ ma gêja gebe êmoa nê ŋasawa teŋ tauŋa. Ma lau sêŋô ŋawae tec sêlêlêŋ aŋga nêŋ malac têdaguc eŋ sêja. 14 Jesu jakêsô bau ma gêlic lau topom-topom tau, tec taê walô êsêac ma gêgôm êsêacnêŋ gêmac ŋajam kêsa.
15 Oc jagêjam kwalam, tec nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ jasêsôm gebe “Gamêŋ tonec gamêŋ sawa ma oc gêja su. Amboac tonaŋ ôkêŋ lau sêc êliŋ-êliŋ têtôm malacgeŋ nasênam ôli nêŋ mo.” 16 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Oc sêc sêna atom, amac taôm akêŋ gêŋ êsêac sêniŋ.” 17 Go êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêacma gêŋ gêc tonec atom polom lemeŋ teŋ to i luagêcgeŋ tec gêc.” 18 Ma eŋ kêsôm gebe “Akôc gêŋ tau andêŋ aê amêŋ.” 19 Tec kêjatu lau tau gebe sêŋgôŋ sic sêŋgôŋ gêgwaŋ, ma kêkôc polom lemeŋ teŋ to i luagêc tau sa mêŋmata gedec undambê ma gêjam daŋge, go kêpô kêkôc ma kêkêŋ polom gêdêŋ nê ŋacseŋomi jasêjac sam gêdêŋ lau. 20 Samob seŋ e gêôc êsêac tôŋ, go sejoŋ ŋapopoc sa kêsêp gadob 12 e mêŋgêc. 21 Ma êsêac, taŋ seŋ gêŋ tau naŋ, ŋacwaga amboac 5,000, ma sêsa lauo to ŋapalê sa sêwiŋ atom.
Jesu kêsêlêŋ gêmoa ŋadembom ŋaô
(Mar 6:45-52; Joaŋ 6:15-21)
22 Ma Jesu kêkac nê ŋacseŋomi gacgeŋ sêpi waŋ sêmuŋ eŋ sêna ŋamakeŋ ônêŋa ma eŋ tau êmoa e êkêŋ lau sêna acgom. 23 Eŋ kêkêŋ lau tau sêja ma taugeŋ kêpi lôc gêja gebe eteŋ mec. Oc jakêsêp su ma eŋ taugeŋ gêmoa nê tônê. 24 Waŋ kêsa e jakêkô ŋaluŋgeŋ ma dembom kêpôŋ êsêac secanô gebe mu kêpuc êsêac tôŋ. 25 Talec kêtaŋ, go Jesu kêsêlêŋ gêmoa dembom ŋaôgeŋ kêsa gêdêŋ êsêac gêja. 26 Ŋacseŋomi sêlic eŋ kêsêlêŋ gêmoa ŋadembom ŋaôgeŋ e têtakê ma sêsôm gebe “Joe, balôm teŋ.” Tec têtêc e sêwakic. 27 Go Jesu awa kêsa sebeŋ ma kêsôm gebe “Têmtac êpa su, aê tau tonec, atêc taôm atom.” 28 Tec Petere gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, embe aôm tau tonaŋ, naŋ ôsôm ma jamoa bu ŋaô jandêŋ aôm jawac.” 29 Ma Jesu kêsôm gebe “Ômôêŋ.” Go Petere aŋga waŋ kêsêp kêsêlêŋ gêmoa bu ŋaô gêdêŋ Jesu gêja. 30 Mago eŋ gêlic mu ŋasênôm ma kêtakê e kêka tau su ma gêmôêc gebe “Apômtau, ôkam aê sa.” 31 Tec Jesu kêmêtôc lêma ôb tageŋ jakêkam eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O aôm ŋac, kôkêŋ gêwiŋ kwalec, kêtu asageŋŋa nêm ŋalêlôm gêja lu.” 32 Agêc jasêpi waŋ ma mu kêtu malô. 33 Ma êsêac, taŋ sêŋgôŋ waŋ naŋ, sêpôŋ aeŋduc dêdêŋ eŋ ma sêsôm gebe “Anôtônê Latu aôm biŋŋanôgoc.”
Jesu gêgôm gêmac ôliŋ ŋajam kêsa aŋga Genesaret
(Mar 6:53-56)
34 Ma sêja e sêpi bau aŋga Genesaret. 35 Ma gêdêŋ taŋ lau gamêŋ tonaŋŋa sêjala eŋ naŋ, sêkêŋ biŋ kêtôm nêŋ malac ŋamagêŋa samob gêja, go sejoŋ lau samob, taŋ gêŋ gêgôm êsêac naŋ, dêdêŋ eŋ sêja 36 ma teteŋ eŋ gebe sêmoasac ênê ŋakwê ŋataligeŋ. Tec samob, taŋ sêmoasac naŋ, ôliŋ ŋajam kêsa.