15
Lau ŋanô nêŋ mêtê
(Mar 7:1-13)
Gêdêŋ tonaŋ Parisai to biŋsutau aŋga Jerusalem dêdêŋ Jesu sêja ma têtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc, nêm ŋacseŋomi sêgêli lau ŋanô nêŋ biŋ ma sebe sêniŋ gêŋ, naŋ sêkwasiŋ lemeŋ atom.” Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Ma amac taôm gêdêŋ taŋ amasaŋ nêm ŋagôliŋ laŋgwa naŋ, aseŋ Anôtônê biŋsu gêwiŋ. Anôtô gêjac jatu gebe ‘Otoc tamam agêc tênam sa, ma teŋ embe êpuc boa tama me têna, naŋ senseŋ eŋ su ênaŋa.’ Mago amac asôm gebe Ŋac taŋ êsôm êndêŋ tama me têna gebe ‘Aôm taêm kêka ŋoc gêŋ, mago gabe jakêŋ êtu da,’ ŋac tonaŋ embe etoc tama agêc têna sa atom, oc naêndêŋ. Tec agôm nêm ŋagôliŋ laŋgwa ŋanô kêsa ma aseŋ Anôtônê biŋ su. Dansaŋtêna, Jesaia geoc biŋ tonec lasê jagadêŋgeŋ kêpi amac gebe Anôtô kêsôm gebe
‘Lau tonec tetoc aê sa ŋa gêdoŋôlicgêŋ,
ma nêŋ ŋalêlôm gêmoa jaêc aê.
Êsêac sêjam sakiŋ aê kwalec,
gebe biŋsu, taŋ têdôŋ naŋ,
ŋamalacnêŋ biŋ ŋaômageŋ.’ ”
Gêŋ taŋ gêgôm ŋamalac kêtu sêc
(Mar 7:14-23)
10 Go Jesu gêmôêc lau dêdêŋ eŋ sêja ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aŋô biŋ ma nêm kauc êsa. 11 Gêŋ taŋ kêsô awasuŋ naŋ, oc êŋgôm ŋamalac êtu sec atom, tageŋ gêŋ taŋ kêsa awasuŋ, tonaŋ tec êŋgôm ŋamalac êtu sec.”
12 Go nê ŋacseŋomi jasêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Parisai tau sêŋo biŋ tonaŋ e gêli nêŋ ŋalêlôm sa, nê kôjalagac me.” 13 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Gêŋ samob, taŋ Tamoc undambêŋa kêsê atom naŋ, oc êjô sa. 14 Andec êsêac, êsêac mateŋpec, taŋ sêwê mateŋpec. Matapec teŋ embe êwê matapec teŋ, naŋ oc agêc lulugeŋ sêu tauŋ sêsêp sê sêna.” 15 Ma Petere gêjô eŋ awa ma kêsôm gebe “Ôwa biŋgôliŋ tonec ŋam sa êndêŋ aêac acgom.” 16 Tec Jesu kêsôm gebe “Ma amac tonec amboac ondoc, nêm kauc kêsa atom tageŋ atom êsêac me. 17 Ajala atom me. Gêŋ samob, taŋ êsô awemsuŋ naŋ, oc êsêp ŋatêtac ma tau êtaiŋ su êna. 18 Ma gêŋ samob, taŋ kapi aŋga ŋalêlôm mêŋkêsa awemsuŋ, tonaŋ tec oc êŋgôm ŋamalac êtu sec. 19 Gebe gêŋ tonec aŋga ŋalêlôm kêpi gêmêŋ gebe Taêŋ gêjam sec, sêjac ŋamalac êndu, dêdim sêmôcwalô gêogic, sêgôm gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa, geŋgeŋ, biŋ gêga ma biŋ alôb-alôb. 20 Gêŋ tonaŋ ŋai tec gêgôm ŋamalac kêtu sec. Mago embe sêkwasiŋ lemeŋ atom ma sêniŋ gêŋ, tonaŋ oc êŋgôm ŋamalac êtu sec atom.”
Awê Kanaanŋa kêkêŋ gêwiŋ ŋajaŋa
(Mar 7:24-30)
21 Jesu gêdi kêtaiŋ taugeŋ aŋga tonaŋ jagêô lasê gamêŋ Turu to Sidonŋa. 22 Ma gêdêŋ tonaŋ awê Kanaanŋa teŋ aŋga gamêŋ tonaŋ mêŋgêmôêc gebe “Apômtau, Dawidnê Latu, taêm walô aê. Aêŋoc latuco ŋalau sec teŋ kêlêsu eŋ.” 23 Mago Jesu gêjô ênê biŋ teŋ atom. Ma nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ jateteŋ eŋ gebe “Ôkêŋ eŋ ênamaŋ, kêtaŋ-kêtaŋ kêdaguc aêac nec.” 24 Eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Anôtô kêsakiŋ aê gadêŋ gôlôac Israel tauŋgeŋ nêŋ domba gêbôm tec gamêŋ.” 25 Ma awê tau kêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Apômtau, ônam aê sa.” 26 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Embe takôc ŋapalênêŋ mo su ma tambaliŋ êndêŋ kêamlatu, oc ŋajam atom.” 27 Ma awê tau gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, kôsômgac. Mago mo ŋapopoc, taŋ kêsêlô kêsêp nêŋ ŋataunêŋ tebo ŋalabu naŋ, kêamlatu seŋgoc.” 28 Go Jesu gêjô eŋ awa gebe “O awê tau, aôm kôkêŋ gêwiŋ ŋajaŋa. Amboac tonaŋ biŋ, taŋ koteŋ naŋ, êtu tôŋ.” Ma gêdêŋ ŋasawa tonaŋgeŋ awê tau latuo ôli ŋajam kêsa.
Jesu gêgôm lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa
29 Ma Jesu gêdi aŋga tonaŋ jagêô lasê bugêjactoŋ Galilaiaŋa, go kêpi lôc teŋ jakêpoŋ tau sic gêŋgôŋ. 30 Go lau topom-topom dêdêŋ eŋ sêja, naŋ sejoŋ nêŋ magiŋ kêsu, puliŋ, mateŋpec, aweŋmê ma gêmac tokaiŋ-tokaiŋ sêwiŋ dêdêŋ eŋ sêja jatetoc êsêac sêc eŋ a-mŋa, ma gêgôm êsêac ŋajam kêsa. 31 Lau sêlic aweŋmê sêsôm biŋ to puliŋ ôliŋ ŋajam kêsa, ma magiŋ kêsu sêsêlêŋ to mateŋpec sêlic gamêŋ, tec sê taêŋ ma sêlambiŋ Israelnêŋ Anôtô ŋanô.
Jesu gêlôm lau 4,000
(Mar 8:1-10)
32 Go Jesu gêmôêc nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ jakêsôm gebe “Aê taêc walô lau tonec gebe sêmoa sêwiŋ aê e bêc têlêac samuc ma nêŋ gêŋ sêniŋŋa masi, tec gabe jakêŋ êsêac têntac sawageŋ sêna atom gebe oc eŋkaiŋ to lemeŋ êmac aŋga intêna.” 33 Ma ŋacseŋomi sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac tamoa gamêŋ sawa nec, oc takôc polom taêsam aŋga ondoc gebe lau tonec sêniŋ êtôm êsêac.” 34 Tec Jesu kêtu kênac êsêac gebe “Amacnêm polom tendocgeŋ gêc.” Ma êsêac sêsôm gebe “7 to i palê ŋagêdô.” 35 Go kêsôm lau sêŋgôŋ sic sêŋgôŋ nom. 36 Ma kêkôc polom 7 to i tonaŋ sa ma gêjam daŋge, go kêpô kêkôc ma kêkêŋ gêdêŋ ŋacseŋomi, go ŋacseŋomi sêjac sam gêdêŋ lau. 37 Êsêac samob seŋ e gêôc êsêac tôŋ ma sejoŋ ŋapopoc sa kêsêp gadob 7 e mêŋgêc. 38 Ma êsêac, taŋ seŋ gêŋ tau naŋ, ŋacwaga 4,000, ma sêsa lauo to ŋapalê sa sêwiŋ atom.
39 Eŋ kêkêŋ lau tau sêja acgom, go kêpi waŋ jagêô lasê gamêŋ Magadanŋa. * enaŋa nec atom. Êsêac sêkêŋ gêwiŋ gebe êsêac embe sêmoasac lau samuc nêŋ gêŋ teŋ, go lau samuc nêŋ ŋatêmui ŋalêlômŋa elom êsêac, tec sêkwasiŋ lemeŋ gebe ŋatêmui tau tonaŋ ênaŋa.
* 15:39 Lau tonaŋ sekwasiŋ lemeŋ gebe ŋatemui demôêŋa