2
Lau mêtê aŋga oc ŋam
Jesu têna kêkôc eŋ aŋga Betlehem Judaiaŋa gêdêŋ kiŋ Herodo nê têm su, ma lau samuc nêŋ lau mêtê aŋga oc ŋam jasêô lasê Jerusalem ma têtu kênac gebe “Judanêŋ kiŋ, ŋapale wakuc naŋ, gêmoa ondoc. Aêac alic ênê utitalata aŋga oc ŋam su, tec abe mêŋapôŋ aeŋduc êndêŋ eŋ.” Kiŋ Herodo gêŋô e kêtakê ŋanô, ma lau Jerusalemŋa samob amboac tonaŋ. Tec kêkalem launêŋ dabuŋsêga to biŋsutau samob sa jakêtu lêsu êsêac ŋapep gebe “Kilisi oc têna êkôc eŋ aŋga ondoc.” Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Aŋga Betlehem Judaiaŋa gebe propete keto amboac tonec gebe
‘Aôm Betlehem gamêŋ Judaŋa,
taŋ kôtu kasêga Judaŋa ŋamôkê sauŋ-sauŋma atom,
gebe kasêga teŋ mêŋêsa aŋga aômnêm,
taŋ ejop ŋoc lau Israel.’ ”
Herodo gêŋô su, go kêkalem lau mêtê kelecgeŋ gebe sêndêŋ eŋ sêna ma kêtu Iêsu noc utitalata mêŋgêô lasêŋa gêdêŋ êsêac. Go kêkêŋ êsêac sêja Betlehem ma kêsôm gebe “Naatu kênac ŋapalê tau ansiŋ sugeŋ e embe atap eŋ sa, naŋgo mêŋasôm ŋawae êndêŋ aê gebe tauc wacjapôŋ ocduc amboac tonaŋ.” Sêŋô kiŋnê biŋ su, go dêdi sêja. Ma utitalata, taŋ sêlic aŋga oc ŋam naŋ, kêsêlêŋ gêmuŋ êsêac e jakêkô gamêŋ, taŋ ŋapalê gêc naŋ ŋaô. 10 Sêlic utitalata tau e têntac ŋajam ma têtu samuc ŋanô. 11 Sêsô andu ŋalêlôm sêja e sêlic ŋapalê agêc têna Maria, tec sêu tauŋ ma sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ eŋ, go sêŋa nêŋ talu ma sê awa gold to katêkwi ma lakisia ŋajam-ŋajam sa jasêkêŋ gêdêŋ eŋ.
12 Ma Anôtô kêkêŋ puc êsêac ŋa mê gebe sêmu sêndêŋ Herodo sêna atom, tec sêc sêsa intêna teŋ sêmu sêja nêŋ gamêŋ.
Josep kêkôc nê gôlôac sa sêja Aiguptu
13 Êsêac sêc sêja su, go Apômtaunê aŋela geoc tau lasê gêdêŋ Josep ŋa mê ma kêsôm gebe “Ôndi sa ma ôkôc ŋapalê agêc têna sa aêc asap Aiguptu ana, naôŋgôŋ ônê jakêŋ biŋ aôm acgom, gebe Herodo kêtu kêka-kêka gebe ênac ŋapalê êndu.” 14 Tec Josep gêdi sêc kêkôc ŋapalê agêc têna sa gêdêŋ gêbêc, ma sêc sêsêp Aiguptu sêja. 15 Jasêmoa tonaŋ e Herodo gêmac êndu acgom, gebe biŋ taŋ Apômtau kêkêŋ propete kêsôm lasê gebe
“Aê gamôêc ŋoc Latuc aŋga Aiguptu gêmêŋ” naŋ êtu anô.
Herodo gêjac ŋapalê dedec êndu
16 Gêdêŋ taŋ Herodo kêjala gebe lau mêtê sêsau eŋ naŋ, eŋ têtac ŋandaŋ kapôêŋ ma kêjatu lau gebe sênac ŋapalê ŋac aŋga Betlehem to gamêŋ ŋamadiŋ, taŋ nêŋ jala tageŋ to luagêc naŋ, samob êndu kêtom ŋasawa, taŋ eŋ kêtu lêsu biŋ gêdêŋ lau mêtê naŋ. 17 Gêdêŋ tonaŋ biŋ, taŋ propete Jeremia kêsôm lasê naŋ, kêtu anô gebe
18 “Sêŋô aweŋ ŋaonda aŋga Rama,
sêwakic to têtaŋ taŋiboa ŋanô,
gebe Rahel kêtaŋ nê gôlôac,
ma sêjam malô-malô eŋ e kêtôm atom,
gebe sêjaŋagac.”
Sêkôc ŋapalê Jesu aŋga Aiguptu gêmu gêmêŋ
19 Herodo gêmac êndu su acgom, go Apômtaunê aŋela geoc tau lasê gêdêŋ Josep aŋga Aiguptu ŋa mê 20 ma kêsôm gebe “Ôndi s ma ôkôc ŋapalê agêc têna sa amu ana gamêŋ Israel, gebe êsêac, taŋ sêgôm gêŋlêlôm sebe senseŋ ŋapalê naŋ, sêmac êndugac.” 21 Tec Josep gêdi sa, kêkôc ŋapalê agêc têna sa ma sêc sêja gamêŋ Israel. 22 Gêŋô Arkelaus kêtu kiŋ Judaiaŋa gêjô tama Herodo su ŋawae e kêtêc tau gebe êna tônê atom, tec gêc mê kêkêŋ puc eŋ ma gêc kêtaiŋ taugeŋ gêja gamêŋ Galilaiaŋa. 23 Jagêô laeê malac teŋ ŋaê Nasaret ma gêŋgôŋ tonaŋ gebe propetenêŋ biŋ êtu tôŋ gebe “Êsêac sêsam eŋ gebe ŋac Nasareneŋa.”