3
Ŋackêsagu Joaŋ gêjam mêtê
(Mar 1:2-8; Luk 3:1-18; Joaŋ 1:19-28)
Gêdêŋ têm tonaŋ ŋackêsagu Joaŋ kêpoa lasê ma gêjam mêtê gêmoa gamêŋ sawa Judaiaŋa ma kêsôm gebe “Anam taôm ôkwi gebe gamêŋ undambêŋa kêdabiŋgac.” Ŋac tau tonaŋ, tec propete Jesaia kêsôm biŋ kêpi eŋ gebe
“Ŋac teŋ gêmôêc awa tonec gêmoa gamêŋ sawa gebe
‘Amansaŋ gamêŋ Apômtau êsêlêŋŋŋa
to amêtoc ênê intêna solop.’ ”
Joaŋ tau tonaŋ kêsô ŋakwê bôc kamele ŋaôlilu to kêjandiŋ ômbiŋkap bôc ŋaôlic gêc dambêpalê, ma geŋ wagô to lêp kêtu nê mo. Gêmoa tonaŋ, go lau Jerusalem to Judaia samob ma gamêŋ Jordanŋa samob sêwê sêsa dêdêŋ eŋ sêja. Êsêac seoc nêŋ sec lasê, go kêsagu êsêac aŋga bu Jordan.
Joaŋ gêlic Parisai to Sadukai nêŋ taêsam sêmêŋ gebe ênsaŋgu êsêac, tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Moac ŋalatu amac, asa gêwa sa gêdêŋ amac gebe awê Anôtônê têtac ŋandaŋ, taŋ oc mêŋêsa naŋ sa. Asa nêm lêŋ êwa amac sa gebe ajam taôm ôkwi. Taêm êka to asôm êndêŋ taôm gebe Abraham kêtu aêac tameŋi, nec atom. Aê jasôm êndêŋ amac gebe Anôtô kêtôm gebe êŋu poc tonec ŋai sa têtu Abrahamnê latui. 10 Ki ŋamata gêdêŋ kawakac tec gêc. Amboac tonaŋ ka samob, taŋ sêjam ŋanô ŋajam atom naŋ, oc êsap su ma êmbaliŋ êpi ja êna. 11 Aê tec kasagu amac ŋa bu anam taôm ôkwiŋa, ma ŋac, taŋ êndaŋguc aê naŋ, nê ŋaclai kêlêlêc aê su, ma aê katôm atom gebe jaŋgeŋ ênê atapa. Ŋac tonaŋ oc ênsaŋgu amac ŋa Ŋalau Dabuŋ to ja. 12 Eŋ lêma kêkam lala sekoloŋ gêŋŋa gebe êtiŋ gêŋ ŋapaôma ma ênac ŋanô sa êpi nê andu-gêŋŋanôŋa êna, go ŋapaôma êkêŋ êpi ja, taŋ êsa ŋapaŋ naŋ.”
Joaŋ kêsagu Jesu aŋga Jordan
(Mar 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Gêdêŋ tonaŋ tec Jesu aŋga Galilaia jagêô lasê Jordan gêdêŋ Joaŋ gebe ênsaŋgu eŋ. 14 Mago Joaŋ gêjac jao tau gebe “Aôm ônsaŋgu aê acgom, go ŋajam. Amboac ondoc gôdêŋ aê gômôêŋ.” 15 Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Galoc ondecgeŋ gebe gêjac aêgêc ŋawae gebe daŋgôm biŋ, taŋ Anôtô kêjatu naŋ, ŋanô êsa.” Go Joaŋ kêkêŋ gêwiŋ eŋ. 16 Jesu gêliŋ saŋgu su, go gacgeŋ kêpi aŋga bu gêmêŋ, ma undambê gêŋa e gêlic Anôtônê Ŋalau amboac balôsi kêsêp maŋgêsac eŋ ŋaô. 17 Ma awa teŋ kêsa aŋga undambê gebe “Aêŋoc Latuc tau tonec, tec têtac gêwiŋ eŋ to galic eŋ ŋajam.”