20
Biŋgôliŋ ŋapalê sêjam kôm wainŋa
“Gamêŋ undambêŋa kêtôm kôm wainŋa ŋatau teŋ, naŋ bêbêc kanucgeŋ gêja gebe eteŋ kômwaga sênam ênê kôm wainŋa. Eŋ to kômwaga nêŋ biŋ kêpi tageŋ gebe têtap denari tageŋ-tageŋ sa êndêŋ oc teŋ. Su, go kêsakiŋ êsêac sêja ênê kôm wainŋa. Oc mêngic lauŋ sa ma kêsa gêja e jagêlic lau ŋagêdô tau sêkô malacluŋ. Tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe ‘Ana kôm wainŋa êwiŋmaŋ, oc janam ôli amac ŋajam.’ Tec Êsêac sêja. Go ocsalô to ocmata ma kêsa gêja kêtiam naŋ gêgôm amboac tonaŋgeŋ e oc kêpô sisi, gocgo kêsa gêja e gêdac ŋagêdô sêkô ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe ‘Asageŋ oc samuc tonec amac taôm akô tonec.’ Êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Ŋac teŋ keteŋ aêac kêtu anam kômŋa atom.’ Tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe ‘Ana kôm wainŋa êwiŋmaŋ.’
“Kêtula acgom, go kôm wainŋa ŋatau kêsôm gêdêŋ nê gejobwaga gebe ‘Ômôêc kômwaga ma ôkêŋ nêŋ ŋaôli êndêŋ êsêac, ônac m êndêŋ lau ŋamuŋa ma êsêlêŋ e êndêŋ lau ŋamata.’ Tec lau, taŋ sêmêŋ gêdêŋ oc kêpô sisi naŋ, sêkôc denari tageŋ-tageŋ kêtôm êsêacgeŋ. 10 Ma lau ŋamataŋa sêmêŋ, tec seboc oc sêkôc êlêlêc, mago êsêac sêkôc denari tageŋ-tageŋ kêtôm êsêacgeŋ amboac tonaŋ. 11 Ac sêkôc su acgom, go sêli aweŋ sa gêdêŋ ŋatau 12 ma sêsôm gebe ‘Lau ŋamuŋa tonec sêjam kôm kêtôm ockatu ŋasawa tageŋ, mago gôjam ôli êsêac kêtôm aêac, tec aôc wapac to ŋandaŋ oc samucgeŋŋa nec.’ 13 Tec ŋatau gêjô acnêŋ ŋac teŋ awa gebe ‘Ŋacnec, aê gagôm aôm sec atom, taôm gôlôc kêtu denari tageŋŋa gêdêŋ aê. 14 Ôkôc nêm ŋaôli sa ma ôêc ôna. Aê gabe jakêŋ ŋac ŋamuŋa tonec êkôc êtôm aôm. 15 Gêŋ ŋatau aê katôm gebe jaŋgôm ŋoc gêŋ êtôm taêc gêjamŋa nec atom me. Ma aôm amboac ondoc. Gôlic aê sec kêtu aê ŋac wapômŋa me.’ 16 Amboac tonaŋ tec lau ŋamu têtu ŋamata, ma ŋamata têtu ŋamu.”
Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa Iasê kêtu têlêacŋa
(Mar 10:32-34; Luk 18:31-34)
17 Ma gêdêŋ taŋ Jesu gebe êpi Jerusalem êna naŋ, kêkôc êsêac ŋacseŋomi 12 sa jasêmoa nêŋ tauŋŋa ma kêsôm gêdêŋ êsêac aŋga intêna gebe 18 “Alic acgom, aêac tapi Jerusalem tana ma oc sêkêŋ Ŋamalacnê Latu êndêŋ lau dabuŋsêga to biŋsutau sêkic ênê biŋ, 19 go sêkêŋ eŋ êndêŋ lau samuc gebe sêsu eŋ susu ma si eŋ to sênac eŋ êpi kakesotau. Ma ŋabêc êtu têlêac, go êndi sa.”
Jakobo agêc Joaŋ teneŋi keteŋ Jesu kêtu êsêagêcŋa
(Mar 10:35-45)
20 Gêdêŋ tonaŋ Sebedai latuagêc to teneŋi dêdêŋ Jesu sêja ma teneŋi kêpôŋ aduc gebe eteŋ gêŋ aŋga Jesunê. 21 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gobe amboac ondoc.” Awê tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôsôm êtu tôŋ gebe latucagêc tonec nêŋ teŋ êŋgôŋ aôm anôŋa ma teŋ êŋgôŋ aôm gasêŋa aŋga nêm gamêŋ.” 22 Ma Jesu gêjô eŋ awa gebe “Amac ajam kauc gêŋ, taŋ ateŋ naŋ. Amac atôm gebe anôm êsêp laclu, taŋ aê oc janôm êsêpŋa naŋ me.” Ac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac atôm.” 23 Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac oc anôm êsêp aêŋoc laclu, tageŋ aê katôm gebe jakêŋ lau sêŋgeŋ ŋoc anôŋa to gasêŋa atom, gêjac lau, naŋ Tamoc kêjal i ŋ êsêac sa naŋgeŋ ŋawae.”
24 Êsêac lau 10 sêŋô e têtu môsi ŋaclu lasi. 25 Tec Jesu gêmôêc êsêac dêdêŋ eŋ sêja ma kêsôm gebe “Amac ajalagac gebe lau samuc nêŋ gôliŋwaga sêkôniŋ êsêac ma nêŋ lau kapôêŋ sêjam gôliŋ êsêac ŋajaŋa. 26 Mago amac amboac tonaŋ atom. Ŋac teŋ embe taê ênam gebe êtu amacnêm ŋac kapôêŋ, naŋ êtu amacnêm sakiŋwaga. 27 Ma teŋ embe taê ênam gebe êtu amacnêm ŋamata, naŋ êtu amacnêm gêŋôma. 28 Ŋamalacnê Latu gêmêŋ gebe sênam sakiŋ eŋŋa atom, mago gebe ênam sakiŋ to êkêŋ tau ênac da lau taêsam.”
Jesu gêgôm matapec luagêc sêlic gamêŋ kêtiam
(Mar 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Ma gêdêŋ taŋ sêwi Jeriko siŋ naŋ, lau topom-topom sêwê têdaguc Jesu. 30 Ma matapec luagêc sêŋgôŋ intêna ŋatali, naŋ sêŋô gebe Jesu kêsêlêŋ gêmêŋ, tec sêmôêc gebe “Apômtau, Dawidnê Latu, taêm walô aêagêc.” 31 Tec lau tonaŋ ŋai sec biŋ êsêagêc gebe sênam tauŋ tôŋ. Mago êsêagêc sêmôêc sêpuc sageŋ gebe “Apômtau, Dawidnê Latu, taêm walô aêagêc.” 32 Tec Jesu kêkô ma gêmôêc êsêagêc ma kêsôm gebe “Agêc abe jaŋgôm asageŋ êndêŋ amagêc.” 33 Agêc sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, ôŋgôm aêagêc mateŋanô êpoa lasê.” 34 Tec Jesu taê walô êsêagêc ma kêmoasac êsêagêc mateŋanô e sep tageŋ mateŋ gêlac ma têdaguc eŋ. *
* 20:34 Alic Mat 18:28