24
Jesu geoc senseŋ lôm dabuŋ su ŋabiŋ lasê
(Mar 13:1-2; Luk 21:5-6)
Jesu kêsa aŋga lôm dabuŋ gêja ma nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ sêja sebe têtôc lôm dabuŋ ŋaandu êndêŋ eŋ. Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Amac alambiŋ gêŋ samob tônê me. Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Poc teŋ oc êŋgôŋ teŋ ŋaô aŋga tonec atom, têta samob saliŋ-saliŋgeŋ.”
Gêŋwapac ênac m tau
(Mar 13:3-13; Luk 21:7-19)
Jesu jagêŋgôŋ Lôckatêkwi acgom, go ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ sêja jasêmoa nêŋ tauŋŋa, go sêsôm gebe “Ôsôm êndêŋ aêac acgom, êndêŋ ondoc biŋ tonaŋ ŋanô êsa ma asageŋ oc êtu aôm ômôêŋ to nom ŋatêku êsuŋa ŋabelo.”
Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Alic taôm gebe lau sênam amac ôkwi atom. Lau gwalêkiŋ oc sênam aê laŋôc sêmêŋ ma sêsôm gebe ‘Aê Kilisi,’ ma sênam lau taêsam ôkwi. Malôgeŋ oc aŋô siŋ ŋawae to siŋ ŋaboŋa. Alic taôm, atakê atom. Gêŋ samob tonaŋ mêŋêsa, mago noc ŋatêku êsuŋa atom tageŋ. Laum teŋ sêndi sebe sênac siŋ êndêŋ laum teŋ ma gamêŋ teŋ êndêŋ gamêŋ teŋ to tôbôm êsa ma ôjô ênamênam êtôm gamêŋgeŋ. Gêŋ samob tonaŋ ŋai gêjac m gêŋ ŋandaŋ ŋanô tau.
“Go sêkêŋ amac gebe sêlênsu amac e sênac amac êndu. Ma lau tomôkêtomokê têntac endec amac êtu aêŋoc ŋaêŋa. 10 Êndêŋ tonaŋ lau taêsam oc sêwi sêkêŋ gêwiŋ siŋ to seoc tauŋ lasê-lasê ma têntac endec tauŋ. 11 Ma propete dansaŋ gwalêkiŋ oc sêndi sa mêŋsênam lau taêsam ôkwi. 12 Êtu gêŋ alôb-alôb ênam sêgaŋa lau taêsam nêŋ têntac gêwiŋ oc ŋaluc êsa. 13 Ma ŋac, taŋ êpuc tau tôŋ e êndêŋ ŋamadiŋ naŋ, Anôtô ênam eŋ kêsi. 14 Ma sênam mêtê êpi ŋawae ŋajam Anôtônê gamêŋŋa tonec aŋga nom samucgeŋ e lau samuc samob sêŋô, go bêc ŋatêku êsuŋa tau mêŋêsa.”
Gêŋwapac ŋanô tau
(Mar 13:14-23; Luk 21:20-24)
15 “Embe alic gêŋ alôb-alôb, taŋ propete Daniel kêsôm ŋabiŋ naŋ, enseŋ gêŋ ŋawaô êkô gamêŋ dabuŋ—lau taŋ sêsam biŋ tonec naŋ, nêŋ kauc êsamaŋ — 16 go êsêac, taŋ sêŋgôŋ Judaia naŋ, sêc sêpi lôc sêna. 17 Teŋ embe êŋgôŋ salôm ŋaô, naŋ oc ê-sêp naêkôc nê gêŋ su aŋga nê andu atom. 18 Ma teŋ embe êmoa kôm, naŋ êmu naêkôc nê ŋakwê atom. 19 Ojae lauo, taŋ sêmoa teŋ to êsêac, taŋ sêkêŋ su ŋapalê sêmoa naŋmêŋ êndêŋ bêc ônê. 20 Amboac tonaŋ ateŋ mec êtu aêc êndêŋ komô to êndêŋ sabat atomŋa, 21 gebe êndêŋ bêc ônê gêŋwapac kapôêŋ êsa êtôm taŋ kêsa gêdêŋ nom ŋatêm andaŋgeŋŋa e mêŋgêdêŋ galoc atom, ma êtu ŋamu oc êsa amboac tonaŋ êtiam atomanô. 22 Ma embe Anôtô ênac bêc tonaŋ ŋagêdô êŋgic atom, oc lau teŋ sêŋgôŋ mateŋ jali atom. Mago êtu lau, taŋ eŋ kêjaliŋ êsêac sa naŋŋa, tec oc ênac bôc tonaŋ êŋgic.
23 “Êndêŋ tonaŋ teŋ embe êsôm êndêŋ amac gebe ‘Alic acgom, Kilisi tec gêmoa tonec’ me ‘Gêmoa ônê,’ naŋ akêŋ êwiŋ atom. 24 Kilisi dansaŋ to propete dansaŋ oc mêŋsêsa ma sêŋgôm gêŋtalô kapôêŋ to gêŋsêga. Embe têtôm, go sêwê lau Anôtô kêjaliŋ êsêac saŋa ôkwi amboac tonaŋ. 25 Alic acgom, aê kakêŋ puc amac kwanaŋgeŋgac.
26 “Amboac tonaŋ embe sêsôm êndêŋ amac gebe ‘Alic acgom, eŋ gêmoa gamêŋ sawa,’ naŋ asa ana atom. Embe sêsôm gebe ‘Alic acgom, eŋ gêmoa balêmlêlôm,’ naŋ akêŋ êwiŋ atom. 27 Kêtôm ôsic kêkac aŋga gamêŋ oc kêpiŋa gê tôŋgeŋ e gêdêŋ gamêŋ oc kêsêpŋa naŋ Ŋamalacnê Latu embe êmêŋ, oc êtôm tonaŋ. 28 Gêŋgêmôb teŋ embe ênêc, naŋ aoco sêkac tauŋ sa.
Ŋamalacnê latu êmu êmêŋ
(Mar 13:24-27; Luk 21:25-28)
29 “Gêŋwapac ŋabêc tonaŋ êmbacnê, go sep tageŋ oc ênam kanuc ma ajôŋ êŋgamiŋ ŋawê ma utitalata êpôp-êpôp aŋga undambê, ma gêŋ ŋaclai undambêŋa kôtêŋ-kôtêŋgeŋ. 30 Tonaŋ su acgom, go Ŋamalacnê Latunê gêbôm aŋga undambê mêŋêsa ma lau tomôkê-tomôkê samob aŋga nom oc têtaŋ taŋiboa ma sêlic Ŋamalacnê Latu êŋgôŋ tao undambêŋa ŋaô toŋaclai ma toŋawasi kapôêŋ êmêŋ. 31 Ma eŋ oc êsakiŋ nê aŋela todauc êtaŋ kapôêŋ ma êsêac sênac ênê lau, taŋ kêjaliŋ êsêac aŋga mu aclê ŋam to aŋga undambê ŋamadiŋ samobgeŋ naŋ sa.
Kaleloŋ êkêŋ puc aêac
(Mar 13:28-31; Luk 21:29-33)
0 32 “Kaleloŋ êtu biŋgôliŋ êwa nêm kauc sa. Êndêŋ taŋ ŋalaka êliŋ têkwi to ŋamatadêbu êjac sa naŋ, ajala gebe ockêsa kêdabiŋ. 33 Amac amboac tonaŋ. Êndêŋ tê alic gêŋ samob tonaŋ ŋai mêŋêsa nê, ajala gebe Ŋac tau mêŋkêdabiŋ katam. 34 Biŋŋanô, aê jasôm Êndêŋ amac gebe Gôlôac tonec oc sênaŋa atom e gêŋ tonaŋ ŋai samob ŋanô êsa acgom. 35 Undambê to nom oc ênaŋa, mago aêŋoc biŋ oc ênaŋa atomanô.
Ŋac teŋ kêjala bêc to ockatu atom
(Mar 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36 “Bêc tonaŋ to ockatu ŋac teŋ kêjala atom e aŋela undambêŋa sêjam kauc ma Latu gêjam kauc amboac tonaŋ, Tama taugeŋ tec gêlic. 37 Ŋamalacnê Latu êmu êmêŋ ŋabêc oc êtôm Noanê bêc. 38 Gêdêŋ taŋ bu kêsuŋ atomgeŋ naŋ, seŋ to sênôm gêŋ ma ŋac sêjam awê to awê sêjam ŋac, sêgôm sêmoa e gêdêŋ bêc, taŋ Noa kêsô waŋ ŋalêlôm gêja naŋ, 39 ma sêjam kauc tauŋ sêmoa e bu kêsuŋ mêŋgeseŋ êsêac samob su. Ŋamalacnê Latu êmu êmêŋ ŋabêc oc êtôm tonaŋ. 40 Êndêŋ tonaŋ ŋac luagêc oc sêmoa kôm, naŋ Anôtô oc êkôc teŋ sa ma êwi teŋ siŋ, 41 ma awê luagêc oc sêlai polom sêmoa, naŋ Anôtô oc êkôc teŋ sa ma êwi teŋ siŋ. 42 Amboac tonaŋ anam jali gebe ajam kauc bêc amacnêm Apômtau êmu êmêŋŋa. 43 Ajala tonec gebe Andu ŋatau embe êjala ockatu geŋgeŋtêna oc êmêŋ êndêŋ êmbêcŋa, naŋ oc ênam jali gebe êkô geŋgeŋtêna auc, ec êtuc ênê andu popoc atom. 44 Tec amansaŋ taôm amboac tonaŋgeŋ gebe Ŋamalacnê Latu êmêŋ êndêŋ ockatu, naŋ amac abe oc êmêŋ atom naŋ.
Biŋgôliŋ sakiŋwaga gêdeŋ to kesoŋa
(Luk 12:41-48)
45 “Sakiŋwaga ŋaŋêŋ ma tokauc ondoc, taŋ nê ŋatau kêkêŋ eŋ gebe ejop ênê komwaga gebe êkêŋ mo êndêŋ êsêac êtôm ŋanocgeŋ. 46 Aê aoc êôc sakiŋwaga tonaŋ, taŋ nê ŋatau êmu êmêŋ ma êtap eŋ sa gebe kêsap nê kôm tôŋ gêmoa. 47 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe ŋatau oc êkêŋ eŋ ejop ênê waba samob. 48 Ma sakiŋwaga sec tonaŋ embe taê ênam ênêc tau gebe ‘Ŋoc ŋatau gêjam gamêŋ tôŋ,’ 49 ma ênac m gebe i nê sakiŋwaga ŋagêdô ma êniŋ to ênôm gêŋ êwiŋ lau, taŋ sênôm gêŋ e kêjaŋiŋ êsêac naŋ, 50 go sakiŋwaga tonaŋ nê ŋatau êmêŋ êndêŋ bêc, naŋ eŋ gebe oc êmêŋ atom naŋ, to êndêŋ ockatu, naŋ eŋ kêjala atom naŋ, 51 oc ênac eŋ popoc to êkêŋ ŋagêjô êpi eŋ êwiŋ dansaŋtêna, go ac têtaŋ ŋanô ma luŋluŋ êkôsiŋ êpi tau aŋga ônê.