25
Biŋgôliŋ awêtakiŋ 10ŋa
“Êndêŋ tonaŋ gamêŋ undambêŋa oc êtôm awêtakiŋ 10 sêkôc nêŋ lamp sa ma sêpuc ŋac-gebe-ênam-awêwaga tôŋtôŋ sêja. Êsêacnêŋ lemeŋ teŋ nêŋ kaucmê ma lemeŋ teŋ tokauc. Kaucmêo sêkôc nêŋ lamp sa, mago sêkôc buja gêwiŋ atom. Ma êsêac tokauc, naŋ tec sêkôc buja kêsêp kekec gêwiŋ nêŋ lamp. Ŋac-gebe-ênamawêwaga gêjam gamêŋ tôŋ ma êsêac sêjac tuluc sêŋgôŋ e sêc bêc samob.
“Gêdêŋ gêbêc gêja lugeŋ môêc teŋ kêtaŋ gebe ‘Aô, ŋac-gebe-ênam-awêwaga gêmêŋ, apuc eŋ tôŋtôŋ ana.’ Gêdêŋ tonaŋ awêtakiŋ samob dêdi sa ma sêmasaŋ nêŋ lamp. Go kaucmêo sêsôm gêdêŋ tokauco gebe ‘Akêŋ buja ŋagêdô êndêŋ aêac gebe aêacma lamp oc êmac.’ Tec tokauco sêjô êsêac aweŋ gebe ‘Masigoc, oc êtôm aêac sêlêŋ atom. Amboac tonaŋ naanam ôli nêm êndêŋ têtulu-gêŋwaga acgommaŋ.’ 10 Êsêac tonaŋ sebe sênam ôIi, tec têtu lêŋŋa sêmoa ma ŋac-gebe-enamawêwaga gêmêŋ e êsêac, taŋ sêmasaŋ tauŋ kwanaŋgeŋ naŋ, sêsô sêwiŋ eŋ gebe nasêniŋ ŋamoasiŋ ma katam ŋajaŋa kêsa.
11 “Sêmoa acgom, go awêtakiŋ ŋagêdô, naŋ sêmêŋ amboac tonaŋ ma sêsôm gebe ‘Apômtau, Apômtau, ôIêc katam su êndêŋ aêac.’ 12 Mago eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Gajam kauc amac.’ 13 Amboac tonaŋ anam jali, gebe ŋabêc to ŋaockatu amac ajam kauc.
Biŋgôliŋ gold totaluŋa
(Luk 19:12-27)
14 “Têm tau tonaŋ tanam dôŋ êpi ŋamalac, taŋ gebe êna gamêŋbôm teŋ naŋ. Eŋ kêkalem nê sakiŋwaga gebe ênac sam nê waba êndêŋ êsêac. 15 Eŋ kêkêŋ gold talu lemeŋ teŋ gêdêŋ ŋac teŋ, ma luagêc gêdêŋ ŋac teŋ, ma teŋ gêdêŋ ŋac teŋ, kêtôm êsêacnêŋ kauc, ma gêc gêja. 16 Ma ŋac, taŋ kêkôc talu lemeŋ teŋ naŋ, gêja sebeŋ jagêjam kôm kêpi awa tau ma kêtulu gêŋ e kêtap talu lemeŋ teŋ sa mêŋgêwiŋ. 17 Ma ŋac, taŋ kêkôc talu luagêc naŋ, kêtulu luagêc mêŋgêwiŋ. 18 Ma ŋac, taŋ kêkôc tageŋ naŋ, gêja jakêkwê nom ma kêsuŋ nê ŋataunê awa auc.
19 “Ŋasawa ŋêŋgeŋ gêjaŋa su, go sakiŋwaga tonaŋ nêŋ ŋatau gêmu gêmêŋ gebe sêwa awa ŋam sa êndêŋ eŋ. 20 Ma ŋac, taŋ kêkôc gold talu lemeŋ teŋ naŋ, kêsa gêja ma kêkôc gold talu lemeŋ teŋ mêŋgêwiŋ ma kêsôm gebe ‘Apômtau, aôm kôkêŋ gold talu lemeŋ teŋ gêdêŋ aê, mago aê katap lemeŋ teŋ sa mêŋgêwiŋ.’ 21 Tec nê ŋatau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘O ŋajam, aôm sakiŋwaga ŋajam ma ŋaŋêŋ, tec gojob geŋ luagêcgeŋ ŋapep. Aê jakêŋ aôm ojop gêŋ taêsam. Ôsô nêm ŋataunê gamêŋ têtac ŋajamŋa ôna.’ 22 Ma ŋac, taŋ kêkôc gold talu luagêc naŋ, kêsa gêja ma kêsôm gebe ‘Apômtau, aôm kôkêŋ gold talu luagêc gêdêŋ aê, mago aê katap gold talu luagêc sa mêŋgêwiŋ.’ 23 Ma nê ŋatau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘O ŋajam, aôm sakiŋwaga ŋajam ma ŋaŋêŋ, tec gojob gêŋ luagêgeŋ ŋapep. Aê jakêŋ aôm ojop gêŋ taêsam. Ôsô nêm ŋataunê gamêŋ têtac ŋajamŋa ôna.’ 24 Go ŋac, taŋ kêkôc gold talu tageŋ naŋ, kêsa gêja amboac tonaŋ ma kêsôm gebe ‘Apômtau, aê galic aôm ŋac laŋômsiboa. Gêŋ taŋ aôm kôsê atom, mago kôkôc ŋanô, ma gêŋ taŋ aôm kôpalip atom, mago gôjac sa elêmê. 25 Aê katêc tauc, tec gaja ma kasuŋ nêm gold totalu auc kêsêp nom. Ôlic acgom, nêm gêŋ tau tec gêwac.’ 26 Mago nê ŋatau gêjô eŋ awa gebe ‘Aôm sakiŋwaga sec to ojom, aôm gôlic aê kakoc gêŋ, taŋ kêsê atom naŋ, ŋanô sa to gajac gêŋ, taŋ kapalip atom naŋ, sa me. 27 Embe amboac tonaŋ, go ôkêŋ ŋoc awa êndêŋ lausêjam-mone-gêjô-tauwaga acgommaŋ, go embe jamu jamêŋ amboac tec ma jakôc ŋoc gêŋ toŋalakacgeŋ. 28 Amboac tonaŋ akôc ênê gold totalu tau su ma akêŋ êndêŋ ŋac, taŋ kêkôc gold talu 10 naŋ. 29 Gebe ŋac, taŋ kêtap gêŋ sa su naŋ, oc sêkêŋ ŋagêdô naêwiŋ e êlêlêc su. Ma ŋac, taŋ kêkôc gêŋ teŋ atom naŋ, oc sêkôc gêŋ ŋagec, taŋ gêc eŋŋa naŋ su êwiŋ. 30 Ma sakiŋwaga ŋanô masi naŋ, ambaliŋ eŋ siŋ êsêp gêsuŋbômsêga êna. Aŋga ônê êsêac oc têtaŋ ma luŋluŋ ekôsiŋ tau.’ ”
Jesu êmêtôc laum nomŋa samob
31 “Êndêŋ taŋ Ŋamalacnê Latu êmu êmêŋ tonê ŋawasi ma aŋela samob sêwiŋ eŋ naŋ, êŋgôŋ ŋawasi ŋalêpôŋ ŋaô 32 ma êkac laum nomŋa samob sa sêkô eŋ laŋônêm ma êwa êsêac êkôc amboac ŋacgejob gêwa nê domba to noniŋ kêkôc 33 ma êkêŋ domba sêkô ênê anôŋa ma noniŋ sêkô gasêŋa. 34 Go kiŋ oc êsôm êndêŋ êsêac, taŋ sêkô ênê anôŋa naŋ gebe ‘Amac taŋ Tamoc gêjam mec amac naŋ amêŋ. Tamoc kêmasaŋ gamêŋ kwanaŋgeŋ kêtu amacŋa gêdêŋ taŋ kêkêŋ undambê to nom naŋ. Tec akôc gamêŋ tau sa êtu nêm gêŋlênsêm. 35 Mo gêjô aê, ma amac akêŋ gêŋ aê gaeŋ, bu gêjô aê, ma amac akêŋ bu aê ganôm, aê ŋac jaba, ma amac agôm ja aê. 36 Aê ôlic ŋaôma, ma amac akêŋ ŋakwê aê kasô, gêmac gêgôm aê, ma amac ajac aê kêsi, aê gaŋgôŋ kapoacwalô, ma amac adêŋ aê amêŋ.’ 37 Êndêŋ tonaŋ lau gêdêŋ oc sêjô eŋ awa gebe ‘Apômtau, gêdêŋ ondoc aêac alic mo gêjô aôm, ma akêŋ gêŋ aôm goeŋ, me bu gêjô aôm, ma akêŋ bu aôm gônôm. 38 Gêdêŋ ondoc aêac alic aôm ŋac jaba, ma agôm ja aôm, me ôlim ŋaôma, ma akêŋ ŋakwê aôm kôsô. 39 Ma gêdêŋ ondoc alic gêmac gêgôm aôm me gôŋgôŋ kapoacwalô, ma adêŋ aôm awac ajac aôm kêsi.’ 40 Ma kiŋ oc êjô êsêac aweŋ gebe ‘Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Gêŋ taŋ amac agôm gêdêŋ aêŋoc lasici ŋasec-sec tecenec ŋai nêŋ teŋ naŋ, agôm gêdêŋ aêgac.’
41 “Go êsôm êndêŋ êsêac, taŋ sêkô gasêŋa naŋ, amboac tonec gebe ‘Sec ŋalatu amac, aêc su asêp ja kêlakoc teŋgeŋŋa, taŋ Tamoc kêmasaŋ kêtu Sadaŋ to nê aŋelaŋa naŋ ana. 42 Mo gêjô aê, ma amac akêŋ gêŋ aê gaeŋ atom, bu gêjô aê, ma amac akêŋ bu aê ganôm atom. 43 Aê ŋac jaba, ma agôm ja aê atom, aê ôlic ŋaôma, ma amac akêŋ ŋakwê aê kasô atom, gêmac gêgôm aê, ma gêŋgôŋ kapoacwalô, ma amac ajac aê kêsi atom.’ 44 Go êsêac oc sêjô eŋ awa gebe ‘Apômtau, gêdêŋ ondoc aêac alic mo gêjô aôm, me bu gêjô aôm, me alic aôm ŋac jaba, me ôlim ŋaôma, me gêmac gêgôm aôm, me gôŋgôŋ kapoacwalô, ma ajam sakiŋ aôm atom.’ 45 Go eŋ êjô êsêac aweŋ gebe ‘Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Gêŋ taŋ amac agôm gêdêŋ lau ŋasec-sec tecenec ŋai nêŋ teŋ atom naŋ, agôm gêdêŋ aê atom amboac tonaŋ.’ 46 Ma êsêac tonaŋ sêsêp ŋagêjô ŋaŋandaŋ ênêc teŋgeŋŋa, mago lau gêdêŋ oc sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ.”