27
Sêwê Jesu dêdêŋ gôliŋwaga Pilata
(Mar 15:1; Luk 23:1-2; Joaŋ 18:28-32)
Oc mêŋkêtuŋ tau ma lau dabuŋsêga samob to launêŋ laumata sêkac tauŋ sa ma sêkic Jesunê biŋ gebe sênac eŋ êndu. Tec sêsô eŋ tôŋ ma sêkôc eŋ dêdêŋ gôliŋwaga Pilata sêja.
Juda gêjaŋa
(Apos 1:18-19)
Gêdêŋ taŋ ŋac-geoc-eŋ-lasêwaga Juda gêlic gebe sêkic Jesunê biŋ e gêbacnê, tec taê gêjam tau ma kêkôc awa silber 30 naŋ gêdêŋ lau dabuŋsêga to laumata gêmu gêja, ma kêsôm gebe “Aê gagôm secgoc, gebe gaoc ŋac gêdêŋ lasê.” Ma êsêac sêsôm gebe “Aêacma gêŋ atom, aôm taôm ôlic.” Tec eŋ kêbaliŋ silber siŋ gêc lôm dabuŋ ma kêtaiŋ tau su jagêbic tau êndu.
Go dabuŋsêga sêkôc awa tau sa ma sêsôm gebe “Awa decŋa tonec embe takêŋ êsêp kanom lôm dabuŋŋa, oc eso biŋsu.” Tec sêsôm biŋ kêpi tageŋ ma sêjam ôli ŋac-gêjac-kuwaga nê kôm gebe sênsuŋ lau jaba sênêc. Kêtu tonaŋŋa sêsam kôm tau gebe “Kômdec” e mêŋgêdêŋ galoc.
Tec biŋ, taŋ propete Jeremia kêsôm naŋ, kêtu anô gebe “Êsêac sêkôc silber 30, taŋ kêtu ênê ŋaôli lau Israel sêlôc kêpi naŋ, 10 ma sêkêŋ gêdêŋ ŋac-gêjackuwaga nê kôm kêtôm Apômtau kêsakiŋ aê.”
Pilata kêtu lêsu Jesu
(Mar 15:2-5; Luk 23:3-5; Joaŋ 18:33-38)
11 Êsêac sêkôc Jesu kêkô gôliŋwaga laŋônêm, ma gôliŋwaga kêtu kênac eŋ gebe “Judanêŋ kiŋ aôm me masi.” Tec Jesu gêIôc gebe “Kôsômgac.” 12 Go lau dabuŋsêga to laumata sêgôliŋ biŋ kêpi eŋ, tec gêjô êsêac aweŋ atom. 13 Ma Pilata kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôŋô biŋ, tê sêgôliŋ kêpi aôm nê atom me.” 14 Ma Jesu gêjô ênê biŋ teŋ atomanô, tec gôliŋwaga tau gê taê ŋanô.
Sêsôm kêtu tôŋ gebe Jesu êmac êndu
(Mar 15:6-15; Luk 23:13-25; Joaŋ 18:39–19:16)
15 Kêtôm omsêgageŋ gôliŋwaga kêsa nê lêŋ teŋ amboac tonec. Eŋ kêgaboac ŋac kapoacwalôŋa teŋ su gêdêŋ lau kêtôm êsêac tauŋ sêsam. 16 Ma gêdêŋ tonaŋ êsêacnêŋ ŋac kapoacwalôŋa towae secŋa teŋ gêŋgôŋ, ŋaê Baraba. 17 Sêkac tauŋ sa su, go Pilata kêtu kênac êsêac gebe “Amac abe jaŋgamboac asa êndêŋ amac, Baraba me Jesu, taŋ sêsam eŋ gebe Kilisi naŋ.” 18 Pilata kêjalagac gebe sêkêŋ Jesu kêtu têntac secŋa gêdêŋ eŋ gêja.
19 Pilata jagêŋgôŋ lêpôŋ sêmêtoc biŋŋa, ma nê awê kêsakiŋ biŋ gêdêŋ eŋ gêja gebe “Ôlic gebe ôwê ŋac gêdêŋ tonaŋ nê biŋ ŋakaiŋ atom, gebe aê gaêc mê kêpi eŋ ma ênê biŋ kêkêŋ wapac aê ŋanô.”
20 Ma lau dabuŋsêga to laumata sêsôm biŋ kêsêp lau têntac gebe teteŋ êtu Barabaŋa ma senseŋ Jesu suŋa. 21 Ma gôliŋwaga kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac abe jaŋgamboac ŋac luagêc tonec nêŋ asa su êndêŋ amac.” Ma êsêac sêsam “Baraba”. 22 Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ma Jesu, taŋ sêsam eŋ gebe Kilisi naŋ, oc jaŋgôm eŋ amboac ondoc.” Ma êsêac samob sêsôm gebe “Eŋ êpi kakesotau êna.” 23 Ma eŋ kêsôm gebe “Eŋ gêgôm sec amboac ondoc.” Mago êsêac sêmôêc sêôc aucgeŋ gebe “Eŋ êpi kakesotau êna.” 24 Pilata gêlic gebe oc êŋgôm êtôm atom ma lau sêli tauŋ sa ênam sêga, tec kêkôc bu jakêkwasiŋ lêma lau sêlic ma kêsôm gebe “Aê jawê ŋac tonec nê dec ŋakaiŋ atom, amac taôm alic.” 25 Ma lau samob sêjô ênê biŋ gebe “Ênê dec êpi aêac tauŋ to ma ŋapalê.” 26 Go Pilata kêgaboac Baraba su gêdêŋ êsêac, ma si Jesu ma kêkêŋ eŋ gêja gebe sênac eŋ êpi kakesotau.
Lau siŋ sêsu Jesu susu
(Mar 15:16-20; Joaŋ 19:2-3)
27 Ma gôliŋwaganê lau siŋ sêkôc Jesu sêja gôliŋwaganê andu ma sêkac siŋwaga samucgeŋ sa gebe sêlic eŋ. 28 Êsêac sêkwalec ênê ŋakwê su ma sêu siŋwaganêŋ ŋakwê asôsamuc baliŋ jagêsaŋ eŋ, 29 go sêmôê okêm kêtu sunsuŋ jasêkêŋ eŋ kêkuc to sêkêŋ ôpic eŋ kêkam gêc lêma anôŋa ma sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ eŋ to sêsu eŋ susu gebe “Judanêŋ kiŋ, ômoa ŋajamôŋ.” 30 Sêkasôp kêpi eŋ to si eŋ ŋa ôpic tau kêsêp môkêapac. 31 Sêsu eŋ susu su acgom, go sêkwalec ŋakwê baliŋ naŋ su ma sêu eŋ tau nê ŋakwê gêsaŋ eŋ, go sêwê eŋ sêja sebe sênac eŋ êpi kakesotau.
Sêjac Jesu kêpi ka
(Mar 15:21-32; Luk 23:26-43; Joaŋ 19:17-27)
32 Sêsêlêŋ sêmoa e jadêdac ŋac teŋ, ŋaê Simon aŋga Kurene, ma sêkac eŋ gebe êôc Jesunê kakesotau su. 33 Jasêô lasê gamêŋ teŋ, ŋaê Golgata, ŋam gebe “Gamêŋ môkêlacŋa” 34 ma sêkêŋ wain to ŋaikisi gêdêŋ eŋ gebe ênôm. Eŋ kêsaê ma gebe ênôm atom. 35 Sêjac eŋ kêpi kakesotau su acgom, go sêpuc kapoac ênê ŋakwê ma sêjac sam 36 ma sejop eŋ Sêŋgôŋ tônê. 37 Ma teto ênê biŋ ma sêjac tamiŋ ka gêc eŋ môkêapac ŋaôŋa gebe “Judanêŋ kiŋ Jesu tau tonec.” 38 Gêdêŋ tonaŋ sêjac kêjaŋgowaga luagêc sêpi kakesotau sêwiŋ eŋ, teŋ geŋkaleŋ anôŋa ma teŋ geŋkaleŋ gasêŋa.
39 Ma lau, taŋ sêwê sêja sêmêŋ sêmoa naŋ, têdaiŋ gêsuŋ ma sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi eŋ 40 gebe “Aôm tau, taŋ gobe onseŋ lôm dabuŋ su ma ôkwê sa êndêŋ bêc têlêac naŋ, embe Anôtônê Latu aôm, go ônam taôm sa ôsêp aŋga kakesotau ômôêŋmaŋ.” 41 Lau dabuŋsêga to biŋsutau ma laumata sêsu eŋ susu amboac tonaŋ gebe 42 “Lau ŋagêdô tec gêjam êsêac sa, mago gêjam tau sa jakêtôm atom. Israelnêŋ kiŋ eŋ, tec galoc êsêp aŋga kakesotau êmêŋmaŋ, go aêac takêŋ êwiŋ eŋ. 43 Eŋ taê kêka Anôtô ma kêsôm gebe Anôtônê Latu eŋ. Tec galoc embe Anôtô taê ênam eŋ, naŋ ênam eŋ kêsi.” 44 Ma kêjaŋgowaga, taŋ sêjac êsêagêc sêpi kakesotau sêwiŋ eŋ naŋ, sêbu eŋ amboac tonaŋ.
Jesu gêmac endu
(Mar 15:33-41; Luk 23:44-49; Joaŋ 19:28-30)
45 Gêdêŋ taŋ oc kêkô ŋaluŋ naŋ, gêsuŋbôm gêjam gamêŋ samob auc e gêdêŋ oc mata. 46 Ma gadêŋ oc mata tonaŋ Jesu gêmôêc awa kapôêŋ gebe “Êli, Êli, lêma sabatani,” ŋam gebe “Aêŋoc Anôtô, aêŋoc Anôtô, amboac ondoc gôwi aê siŋ.” 47 Ma lau ŋagêdô, taŋ sêkô ŋagala naŋ sêŋô, tec sêsôm gebe “Ŋac tau gêmôêc Elia.” 48 Ma êsêacnêŋ ŋac teŋ kêlêti sebeŋ jakêsac mêckelep tôŋ kêsêp bu ŋamakic ma gêjac kêsô ôpic jagêsuŋ gêdêŋ eŋ gênôm. 49 Ma ŋagêdô sêsôm sebe “Akôgeŋ ma talic acgom, Elia oc êmêŋ ênam eŋ kêsi me masi.” 50 Go Jesu gêmôêc awa kapôêŋ kêtiam ma gêwi katu siŋ.
51 Ma obo baliŋ, taŋ geŋkaleŋ lôm dabuŋ naŋ, kêkac tau gêŋgic gêja luagêc aŋga ŋaô e jakêsu ŋalabu, ma ôjô gêjam e poc gêôc kêkôc, 52 ma sêô gêŋa ma lau dabuŋ, taŋ sêc bêc sêc naŋ, nêŋ taêsam dêdi sa toôliŋgeŋ 53 sêsa aŋga sêô sêmêŋ. Ma gêdêŋ taŋ eŋ gêdi sa naŋ, sêsa malac dabuŋ sêja ma têtôc tauŋ dêdêŋ lau taêsam sêlic.
54 Ma kapitai to nê lau, taŋ sejop Jesu sêmoa naŋ, sêlic ôjô gêjam to gêŋ samob tonaŋ tec têtakê ŋanô ma sêsôm sebe “Ŋac tonec Anôtônê Latu eŋ biŋŋanôgoc.” 55 Ma lauo taêsam, taŋ têdaguc Jesu aŋga Galilaia sêmêŋ sêjam sakiŋ eŋ naŋ, sêkô ec jaêcgeŋ ma sêlic. 56 Ma lauo tau nêŋ ŋagêdô tonec Maria aŋga Magdala ma Jakobo agêc Josep teneŋi Maria ma Sebedai latuagêc teneŋi.
Sêsuŋ Jesu
(Mar 15:42-47; Luk 23:50-56; Joaŋ 19:38-42)
57 Ŋakêtula ma ŋac tolêlôm teŋ aŋga Arimatia, ŋaê Josep, gêmêŋ. Eŋ kêtu Jesunê ŋacseŋom amboac tonaŋ. 58 Eŋ gêdêŋ Pilata gêja ma keteŋ Jesunê ŋawêlêlaŋ, tec Pilata kêjatu gebe sêkêŋ êndêŋ eŋ. 59 Josep kêkôc ŋawêlêlaŋ jakêkwa auc ŋa obo kwalam-kwalam ŋajam teŋ 60 ma ketoc eŋ gêc nê sêô wakuc, taŋ kêsap kêsêp poc naŋ, ma kêsabi poc kapôêŋ jagêŋgôŋ sêawa auc, ma gêc gêja. 61 Ma Maria aŋga Magdala agêc Maria teŋ sêmoa tônê sêŋgôŋ sêkanôŋ sêô tau.
Siŋwaga sejop sêô
62 Bêc sêmasaŋ tauŋŋa gêjaŋa su, ma ŋabêc teŋ, go lau dêbuŋsêga to Parisai sêwiŋ tauŋ dêdêŋ Pilata sêja 63 ma sêsôm gebe “Apômtau, aêac taêŋ gêjam biŋ, taŋ dansaŋtêna tônê kêsôm gêdêŋ taŋ gêmoa mata jaligeŋ naŋ, gebe ‘Bêc têlêac ênaŋa acgom, go jandi sa êtiam.’ 64 Tec abe akêŋ lau nasejop ênê sêô e bêc têlêac ênaŋa acgom gebe moae ênê ŋacsêŋomi nasênam geŋgeŋ eŋ ma sêsôm êndêŋ lau gebe ‘Eŋ gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ.’ Biŋdansaŋ ŋamuŋa tonaŋ oc êtu kapôêŋ êlêlêc gêmuŋŋa su.” 65 Tec Pilata kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Akôc siŋwagamaŋ, ana ma amansaŋ sêô ŋajaŋa êsa e alic naêtôm.” 66 Êsêac sêja sêpac katêkwi gêwê kêsêp poc ŋasawa e sêmasaŋ sêô ŋajaŋa kêsa ma sêkêŋ siŋwaga sejop.