28
Jesu gêdi sa
(Mar 16:1-10; Luk 24:1-12; Joaŋ 20:1-10)
Gêdêŋ woke ŋabêc ŋamata ŋabêbêc kanucgeŋ, go Maria aŋga Magdala agêc Maria teŋ sêja sebe sênac e sêô kêsi. Ma Apômtaunê aŋela teŋ kêsêp aŋga undambê gêmêŋ, tec ôjô gêjam kapôêŋ ma aŋela tau kêsabi poc su ma gêŋgôŋ ŋaô. Ŋac tau ôli amboac ôsic ma nê ŋakwê sêp samuc amboac oc ŋaboatilo. Gejobwaganêŋ ŋalêlôm ŋatutuc e têtênêp ma mateŋ kêlô sêsêp jasêc.
Ma aŋela awa gêjac lauo gebe “Atêc taôm atom. Aê galic amac asôm Jesu, taŋ sêjac eŋ kêpi kakesotau naŋ. Eŋ gêc tonec atom, eŋ gêdi sa su kêtôm taŋ eŋ kêsôm naŋ. Amêŋ, mêŋêlic mala, taŋ eŋ gêc naŋ. Go sebeŋ naasôm ŋawae êndêŋ ênê ŋacseŋomi gebe ‘Eŋ gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ su ma alicgac, eŋ oc êmuŋ amac êna Galilaia, oc alic eŋ aŋga ônê.’ Biŋ tau taŋ kasôm gêdêŋ amac.” Awêlagêc tonaŋ sêsa aŋga sêô sebeŋ sêja totetec tauŋ ma totêntac ŋajam samucgeŋ. Agêc sêlêti sebe nasêsôm ŋawae êndêŋ ênê ŋacseŋomi.
Tec Jesu gêdac êsêagêc ma kêsôm gebe “Têmtac ŋajam êsa.” Ma agêc têtu gasuc sêja e sêkam eŋ akaiŋ tôŋ ma sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ eŋ. 10 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Atêc taôm atom. Ana asôm ŋawae êndêŋ ŋoc lasici gebe sêna Galilaia acgom, go sêlic aê aŋga tônê.”
Siŋwaga sêsôm Jesu gêdi sa ŋawae
11 Agêc sêsêlêŋ sêmoa ma siŋwaga, taŋ sejop sêô naŋ, nêŋ ŋagêdô sêja malac ma sêsôm biŋ samob, taŋ gêgôm êsêac naŋ, ŋawae gêdêŋ lau dabuŋsêga. 12 Ma êsêac sêkac sa sêwiŋ laumata ma sêmasaŋ e sêkêŋ awa taêsam gêdêŋ siŋwaga 13 ma sêsôm gebe “Asôm gebe Aêac aêc bêc, ma gêdêŋ gêbêc ênê ŋacseŋomi sêmêŋ sêjam geŋgeŋ ênê ŋawêlêlaŋ. 14 Ma biŋ tau embe ŋapuc êsa êndêŋ gôliŋwaga, aêac oc anac eŋ têtac tôŋ ma akac amac su aŋga gêŋwapac.” 15 Tec siŋwaga sêkôc nêŋ awa sa ma sêgôm kêtôm sêjac biŋsu êsêac. Ma biŋ tau kêtu tapa aŋga Judanêŋ ma gêc mêŋgêdêŋ galoc.
Jesu geoc tau lasê gêdêŋ nê ŋacseŋomi
(Mar 16:14-18; Luk 24:36-49; Joaŋ 20:19-23; Apos 1:6-8)
16 Êsêac ŋacseŋomi 11 sêja Galilaia jasêpi lôc, taŋ Jesu gêjac noc êsêac naŋ. 17 Ac sêlic eŋ e sêpôŋ aeŋduc ma êsêacnêŋ ŋagêdô têntac lulu. 18 Tec Jesu kêsa jakêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Undambê to nom ŋatau aê. 19 Amboac tonaŋ ana e akalem lau samob sa têtu ŋoc ŋapalê, go ansaŋgu êsêac anam Tamoc agêc Latu ma Ŋalau Dabuŋ nê laŋô, 20 ma andôŋ êsêac gebe sêmansaŋ biŋ samob, taŋ kasakiŋ amac naŋ. Alicgac me, aê jawiŋ amac êtôm bêc samob e nom ŋatêm êmbacnê.”