8
Jesu gêgôm ŋac tokamocbôm ôli kêtu selec
(Mar 1:40-44; Luk 5:12-14)
Gêdêŋ Jesu gêmu kêsêp aŋga lôc naŋ, lau taêsam têdaguc eŋ. Ma sêlic ŋac tokamocbôm teŋ mêŋkêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Apômtau, embe têmtac êwiŋ, go ôŋgôm aê jatu selec.” Tec Jesu kêmêtôc lêma jakêmoasac eŋ ma kêsôm gebe “Aê gabe ôtu selec.” Ma gacgeŋ ênê kamocbôm kêsêlô. Go Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, ôtu awê êndêŋ lau teŋ atom, naôtôc taôm êndêŋ dabuŋwaga ma ôkêŋ da êtôm Mose kêjatu gebe êwaka nêm biŋ sa êndêŋ êsêac.”
Jesu gêgoôm kapitai Kapanaumŋa nê ŋacseŋom ôli ŋajam kêsa
(Luk 7:1-10)
Go jagêô lasê Kapanaum ma kapitai teŋ gêdêŋ eŋ gêja jaketeŋ eŋ ma kêsôm gebe “Apômtau, aêŋoc ŋacseŋom, tê gêc ŋatêkwa kêtu goloŋ ma ŋandaŋ secanô.” ’ Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê gabe jawac jaŋgôm eŋ ôli ŋajam êsa.” Ma kapitai gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, aê galic tauc katôm gebe ôsô ŋoc andu ŋasalôm ŋalabu ôna atom, ôsôm ŋa awamgeŋ ma ŋoc ŋacseŋom ôli ŋajam êsa. Gebe aê ŋac teŋ, taŋ kasô gôliŋwaga ŋagêdô ŋalabu ma siŋwaga sêsô aê ŋalabu. Embe jasôm êndêŋ ŋac teŋ gebe ‘Ôna,’ oc êna, ma êndêŋ ŋac teŋ gebe ‘Ômôêŋ,’ oc êmêŋ, ma êndêŋ ŋoc sakiŋwaga gebe ‘Ôŋgôm gêŋ tonac,’ oc êŋgôm.” 10 Jesu gêŋô e gêŋac lêma ma kêsôm gêdêŋ lau, taŋ têdaguc eŋ naŋ, gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Aê katap Israelnêŋ ŋac teŋ nê kêkêŋ gêwiŋ amboac tonaŋ sa atom. 11 Amboac taŋ jasôm êndêŋ amac gebe Lau taêsam aŋga oc kêpi to oc kêsêpŋa nasêwiŋ Abraham agêc Isak ma Jakob sêniŋ gêŋ sêŋgôŋ gamêŋ undambêŋa. 12 Ma gamêŋ tau ŋaawêlatu naŋ têtiŋ êsêac su sêsêp gêsuŋbôm, taŋ gêc dêmôêŋa naŋ sêna. Aŋga tônê lau oc têtaŋ ma luŋluŋ êkôsiŋ tau ŋano.” 13 Go Jesu kêsôm gêdêŋ kapitai gebe “Ôna, aômnêm biŋ ŋanô êsa êtôm kôkêŋ gêwiŋ.” Ma gêdêŋ ŋasawa tecenaŋgeŋ ŋacseŋom ôli ŋajam kêsa.
Jesu gêgôm lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa
(Mar 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Ma Jesu gêja Peterenê andu ma gêlic ênê lawao gêmac ôli ŋawajaô kapôêŋ gêc. 15 Tec kêmoasac eŋ lêma ma ŋandaŋ gêôŋ su, go gêdi sa mêŋgêjam sakiŋ eŋ.
16 Go ŋakêtula sejoŋ lau toŋalau sec gwalêkiŋ dêdêŋ Jesu sêja, jakêtiŋ ŋalau sec tonaŋ ŋa awageŋ, ma gêgôm lau togêmac samob ôliŋ ŋajam kêsa. 17 Eŋ gêgôm amboac tonaŋ, tec biŋ, taŋ propete Jesaia kêsôm naŋ, kêtu anô gebe
“Eŋ gêôc aêacnêŋ gêmac to kêsip aêacnêŋ ŋandaŋ sa.”
Biŋ tandaŋguc Jesuŋa
(Luk 9:57-62)
18 Jesu gêlic lau taêsam sêgi eŋ auc, tec kêjatu gebe semboŋ eŋ êna ŋamakeŋ ônêŋa. 19 Go biŋsutau teŋ gêdêŋ eŋ gêja jakêsôm gebe “Mêtêmôkê, gamêŋ, taŋ aôm gobe ôna naŋ, aê oc jandaŋguc aôm.” 20 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mojaŋ sê ic ma moc, taŋ sêmoa umboŋ ŋalabu naŋ, sêjam sac, mago Ŋamalacnê Latunê gamêŋ teŋ gebe endeŋ kwalim ênêcŋa gêc atom.” 21 Go ŋacseŋominêŋ ŋac teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, ôlôc gebe jana jansuŋ tamoc acgom.” 22 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndaŋguc aê ma ŋacmatê sênsuŋ tauŋ nêŋ ŋacmatê.”
Jesu kêsôm mu to ŋadembom kêtu malô
(Mar 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Jesu kêpi waŋ ma nê ŋacseŋomi sêwiŋ eŋ sêja, 24 go mu gêbuc ŋatêna gêli bu sa e ŋadembom kêsalê waŋ auc, ma eŋ tau gêc bêc gêc. 25 Tec êsêac têtu gasuc jasêŋu eŋ ma sêsôm gebe “Apômtau, ônam aêac sa, oc dambac tanaŋa.” 26 Go eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac atênêp kêtu ageŋŋa, akêŋ gêwiŋ kwalecgoc.” Go gêdi sa gec biŋ mu to ŋadembom, ma bênôŋ kêsêp e kêŋôma. 27 Tec ŋamalac sêŋac lemeŋ ma sêsôm gebe “Eŋ ŋac amboac ondoc tec mu to ŋadembom taŋeŋ wamu gêdêŋ eŋ nec.”
Ŋac luagêc toŋalau sec aŋga Gadarene ôliŋ ŋajam kêsa
(Mar 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Ma Jesu jakêsô lau Gadarene nêŋ gamêŋ aŋga ŋagêjactoŋ ŋamakeŋ ônêŋa. Tec ŋac luagêc toŋalau sec sêsa aŋga sêô jadêdac eŋ. Ŋaclagêc tau ŋaclai sec, tec lau têtêc tauŋ ma sêsa intêna tonaŋ atom. 29 Tec agêc têtôc eŋ êndu ma sêmôêc gebe “Anôtônê Latu, aêacnêŋ asageŋ ŋagêdô gêdêŋ tauŋ. Amboac ondoc, ŋanoc kêdabiŋ atom ma gômôêŋ gobe ôIênsu aêac.” 30 Bôcanô matu kapôêŋ teŋ seŋ gêŋ sêmoa ŋasawa ec baliŋ, 31 tec ŋalau sec tau teteŋ eŋ gebe “Embe ôtiŋ aêac, naŋ ôkêŋ aêac asêp bôc tomatu tônê ŋai ŋalêlôm ana.” 32 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ana.” Tec sêsa jasêsêp bôc tonaŋ ŋalêlôm sêja ma bôc tau samob tomatugeŋ sêsabi aŋga sêlic guluŋ tageŋ jasêsêp bu sêjaŋa.
33 Go lau bôcŋa sêc jasêô lasê malac ma sêjac miŋ biŋ samob, taŋ kêtap ŋaclagêc toŋalau sec sa naŋ. 34 Go lau malac tonaŋŋa samob sêpuc Jesu t ŋtôŋ sêsa sêja e dêdac eŋ ma teteŋ eŋ gebe êwi êsêacnêŋ gamêŋ siŋ ma êc êna.