9
Jesu gêgôm ŋac ŋatêkwa ketu goloŋ ôli ŋajam kêsa
(Mar 2:1-12; Luk 5:17-26)
Jesu kêpi waŋ teŋ ma gelom jakêsô nê malac. Ma lau aŋga tonaŋ sêbalaŋ ŋac teŋ ŋatêkwa kêtu goloŋ gêsac sac gêdêŋ eŋ sêja. Jesu gêlic êsêac sêkêŋ gêwiŋ, tec kêsôm gêdêŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ gebe “Latucenec, têmtac êpa su, gebe aê kasuc aômnêm sec ôkwi su.” Ma biŋsutaunêŋ ŋagêdô sêsôm gêdêŋ tauŋgeŋ gebe “Ŋac tonec kêsôm biŋ alôbalôbgoc.” Mago Jesu kêjala biŋ, taŋ êsêac taêŋ gêjam sêmoa naŋ, ma kêsôm gebe “Amboac ondoc, amac taêm gêjam biŋ sec gêc nêm ŋalêlôm. Biŋ ondoc tasôm ŋagaô. Tasôm tonec gebe ‘Aê kasuc aômnêm sec ôkwi’ nec, me tasôm gebe ‘‘Ôndi sa ma ôsêlêŋ.’ Ma aê gabe amac ajala gebe Ŋamalacnê Latu kêtu ŋatau aŋga nom gebe êsuc sec ôkwi aŋga nomŋa.” Go awa gêjac ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ gebe “Ôndi sa, ôc nêm mê sa ma ôêc ôna nêm andu.” Tec ŋac tau gêdi sa ma gêc gêja nê andu. Lau taêsam sêlic e têtakê ma sêlambiŋ Anôtô, gebe kêpuc ŋamalac tôŋ ŋa ŋaclai amboac tonaŋ.
Jesu kêkalem Matai
(Mar 2:13-17; Luk 5:27-32)
Ma Jesu gêdi aŋga tonaŋ ma gêlic ŋac teŋ gêŋgôŋ teloŋ maleŋ, nê ŋaê Matai. Tec kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndaŋguc aê.” Ma eŋ gêdi kêdaguc eŋ gêja.
10 Jesu geŋ gêŋ gêŋgôŋ andu tau, ma teloŋ to lau sec taêsam sêmêŋ sêŋgôŋ sêwiŋ Jesu to nê ŋacseŋomi. 11 Parisai sêlic ma sêsôm gêdêŋ ênê ŋacseŋomi gebe “Amboac ondoc, ma amacnêm mêtêmôkê geŋ gêŋ gêŋgôŋ gêwiŋ teloŋ to lau sec.” 12 Jesu gêŋô ma kêsôm gebe “Lau ôliŋ ŋajam sêpô lêna tauŋ kêtu doktaŋa atom, mago lau togêmac tec sêpô lêna. 13 Ana ma taêm ênam biŋ tonec ŋam acgom gebe ‘Aê gabe akêŋ da atom, gabe taêm walô taômgeŋ.’ Gebe aê gamêŋ gabe jakalem lau gêdêŋ atom, jakalem lau secgeŋ.”
Biŋ tanam dabuŋ moŋa
(Mar 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Gêdêŋ tonaŋ Joaŋnê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ jatêtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc, tec aêac to Parisai ajam dabuŋ mo, ma aômnêm ŋacseŋomi sêjam dabuŋ atom nec.” 15 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau embe sêniŋ awê ŋamoasiŋ ma ŋac-gebe-ênam-awêwaga êmoa êwiŋ êsêac, oc nêŋ ŋalêlôm ŋawapac me. Mago ŋabêc oc mêŋêsa ma sêkôc ŋac-gebe-ênam-awêwaga su aŋga êsêacnêŋ, naŋgo êsêac sênam dabuŋ mo.
16 “Ŋamalac teŋ ambênôc ŋakwê laŋgwa ŋa obo ŋatali wakuc atom, gebe ŋatali wakuc oc êôc ŋakwê êŋgic ma êkac kalalac e êtu sec samucgeŋ. 17 Ma ŋac teŋ êkêŋ wain wakuc êsêp bôc ŋaôlic laŋgwa atom. Embe êŋgôm, oc wain êôc ŋaôlic êpoa e êtaiŋ ênaŋa, ma naôlic tau Êtu sec. Wain wakuc sêkêŋ êsêp ŋaôlic wakuc acgom, go êmoasiŋ gên tau lulugeŋ.”
Jairi latuo to awê, taŋ kêmoasac Jesunê ŋakwê naŋ
(Mar 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Gêdêŋ taŋ Jesu kêsôm biŋ tonaŋ gêdêŋ êsêac gêmoa naŋ, Iômmôkê teŋ mêŋkêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Aêŋoc latuco galoc gêmac êndu su. Mago ômôêŋmaŋ gebe ôkêŋ lêmam ênsac eŋ ma mata jali êsa.” 19 Tec Jesu gêdi ma tonê ŋacseŋomi têdaguc eŋ sêja.
20 Ma awê teŋ gêjam dec kêtôm Jala 12, naŋ kêtu gasuc mêŋkêkô eŋ dêmôêmu ma kêmoasac ênê ŋakwê ŋalêsô. 21 Awê tau kêsôm gêc taugeŋ gebe “Aê embe jamoasac ênê ŋakwêgeŋ, oc êŋgôm aê ôlic ŋajam êsa.” 22 Tec Jesu kêsa tau ôkwi jamata gê eŋ ma kêsôm gebe “Latucoenec, têmtac êpa su, kôkêŋ gêwiŋ tec gêgôm aôm ôlim ŋajam kêsa.” Ma gêdêŋ ŋasawa tecenaŋ awê tau ôli ŋajam kêsa.
23 Go Jesu gêja e gêô lasê Iômmôkênê andu ma gêlic lau sêju gasuc to sêgôm ŋaonda kapôêŋ, 24 tec kêsôm gebe “Aêc su, gebe ŋapalêo gêmac êndu atom, gêc bêcgeŋ tec gêc.” Ma êsêac sêômac eŋ. 25 Ma gêdêŋ sesoc lau sêsa sêja naŋ, Jesu kêsô gêja kêkam ŋapalêo gêdêŋ lêma ma eŋ gêdi sa. 26 Ma biŋ tau ŋawae kêsa kêtôm gamêŋ tonaŋ ŋai samob.
Jesu gêgôm mateŋpec luagêc ŋajam kêsa
27 Jesu gêdi aŋga tonaŋ, ma mateŋpec luagêc têdaguc eŋ, naŋ sêmôêc kapôêŋ gebe “Dawidinê Latu, taêm walô aêagêc.” 28 Kêsô andu gêja, ma mateŋpec luagêc tonaŋ dêdêŋ eŋ sêja, tec Jesu kêtu kênac êsêagêc gebe “Amagêc akêŋ gêwiŋ gebe aê katôm gebe jaŋgôm gêŋ tonec me masi.” Agêc sêsôm gedeŋ eŋ gebe “Aec, Apômtau.” 29 Go kêmoasac êsêagêc mateŋanô ma kêsôm gebe “Nêm biŋ, taŋ akêŋ gêwiŋ naŋ, ŋanô êsa.” 30 Ma agêc mateŋanô kêpoa lasê. Go Jesu kêbaob êsêagêc gebe “Alic taôm gebe asôm êndêŋ lau teŋ sêŋô atom.” 31 Mago agêc sêsa sêja e sêgôm ênê wae kêsa kêtu tapa kêtôm gamêŋ tonaŋ ŋai samob.
Jesu gêgôm awamê kêsôm biŋ lasê
32 Êsêac sêsa sêja ma lau sêkôc ŋac toŋalau awamê teŋ sêmêŋ. 33 Jesu kêtiŋ ŋalau sec tonaŋ kêsa gêja su, go awamê tau kêsôm biŋ lasê ma lau taêsam tonaŋ sêŋac lemeŋ ma sêsôm gebe “Aêac taiic gêŋ teŋ amboac tonec aŋga Israel atomanô.” 34 Ma Parisai sêsôm gebe “Eŋ kêtiŋ ŋalau sec ŋa ŋalau sec nêŋ kasêga.”
Jesu taê walô lau
35 Ma Jesu gêjac laoc malac kapôêŋ to sauŋ samob gêja ma kêdôŋ êsêac aŋga nêŋ lôm togêjam mêtê kêpi ŋawae ŋajam Anôtônê gamêŋŋa ma gêgôm launêŋ gêmac to ôliŋ ŋasec samob ŋajam kêsa. 36 Eŋ gêlic êsêac lau taêsam ma taê walô êsêac, gebe sêpô lêna tauŋ to sêmoa jageo ŋanô amboac domba, naŋ nêŋ ŋacgejob masi. 37 Go eŋ kêsôm gadêŋ nê ŋacseŋomi gebe “Mo tau tec ŋanô kêsa samob, mago koleŋwaga tec luagêcgeŋ. 38 Amboac tonaŋ ateŋ êndêŋ mo tau ŋatau, gebe êkêŋ koleŋwaga nasênac nê gêŋ ŋanô sa.”