Jesusa Akatramuri̱ Yusa Wakaní̱ji̱a̱i̱
TÚRAMU
1
Yusa Wakaní̱n nákasarmiania nu
Amikiur Tiúpiru:
Nuik akupkamiaj nú papinium ashí Jesus túramia nuna áatramiajme. Tura unuitiampramiaj nunasha áatramiajme. Yámankamtaiknumia̱, nayaimpiniam wétsuk, ashí Nii túramia nuna tímiajme. Jesuska, nayaimpiniam wakettsuk Yusa Wakaní̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ túratniua nuna ni akatramuri̱n jintintiawarmiayi. Tura jaka nantaki, Jesus tímiaja̱i̱k wantintiukmiayi ni akatramuri̱n. Tura kuarenta (40) tsawant nin wantintiukarmiayi. Nuna tura nekas iwiaakjai tusa iniakmasmiayi, nekaawarat tusa. Tura Yusa akupeamuri̱ urukukit nuna mash ujakmiayi.
Jesuska ni akatramuri̱ji̱a̱i̱ tuke pujus, nin chicharuk “Jerusaréṉnumia̱ wéerap, tímiayi. Winia Apar “amastatjai” tímia nuna, paant ujakchamkajrum. Nu túrunat tusarum Jerusaréṉnum nákastarum, tímiayi. Tuke enentáimsatarum. Juaṉ entsaja̱i̱ atumí aya̱shi̱n imiatmimiarme. Túrasha wárik Yusa Wakaní̱sha atumniasha tarutmar, atumí enentái̱n eṉkemprutmattarme. Nusha enentái̱ imiantin áintsaṉkete” tímiayi.
Jesus nayaimpiniam wakamiania nu
Tura Jesusja̱i̱ irunar matsamas anintriarmiayi “Uunta, Israer-shuar ájinia nu, aṉkant ajasakrin iiniuk Akupin atak naamkatin yamaí jeayash” tiarmiayi. Jesus áimiuk tímiayi “Winia Apar túrattana nu warí tsawantinik túrunatí nu nekaatniusha atumniachuiti. Apar Niṉki neka asa ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ṉ túrattawai. Tura atumsha Yusa Wakaní̱ kakarmari̱n sunastatrume. Nii taa eṉkemprutmamtai kakaram ajasrum, Wíi túramu etserkattarme. Emka ju̱i̱ Jerusaréṉ péprunam etserkattarme. Nuyá ashí Jutía núṉkanam, tura arant Samaria nuṉkanmasha, tura nú arant ashí núṉkanam werum, Wíi túramu etserkattarme” tímiayi Jesus.
Nuyá chichas amir, ashí ni akatramuri̱ ii wajainia̱i̱, Jesus nayaimpinmaani̱ junakmiayi. Wéa-wéakui yurankim mash Nin amu̱ámiayi. Tuma asamtai ni akatramuri̱ Nin wáinkiacharmiayi. 10 Tura Jesus waakkui ni akatramuri̱sha yakí ii wajainia̱i̱, jimiará áishmaṉ puju entsaru nui̱ wantintiukarmiayi. Tura aya̱mach wajattsarmiayi. 11 Nu áishmaṉsha Jesusa akatramuri̱n tiarmiayi “Kariréanmaya̱ áishmaṉka, ¿urukamtai nayaimpinmaani̱ imiá íimprum? Ju̱ Jesusak atumíya̱ nayaimpiniam wea wáinkiarumna núnisaṉ ataksha winittiawai” tiarmiayi.
Matíasan anaikiarmiania nu
12 Tuasua amikmatai Jesusa akatramuri̱ Uriwiu náinniumia̱ akaikiar Jerusaréṉnum waketkiarmiayi. Uriwiu naincha Jerusaréṉnumsha tíjiu̱chiiti, chikichík kirumitrua núnisaṉ. 13 Tura Jerusaréṉnum jeawarmiayi. Nu̱i̱ jeawar, je̱á waya̱war yakí̱ wákararmiayi. Nui̱ Pítrusha, Jakupusha, Juaṉsha, Antressha, Jiripisha, Tumassha, Parturumísha, Mateusha, tura Arpeu uchirí̱ Jakupusha, nuyá ásump Semuṉsha, Jakupu yachi̱ Jútassha, tímian waya̱warmiayi. 14 Ju̱sha mash tuke iruniarmiayi Jesusa yachi̱ji̱a̱i̱. Tura Jesusa nukurí̱ Mariji̱a̱i̱, nuyá chíkich nuwa̱ja̱i̱sha tuke iruniarmiayi, Yus áujsatai tusar. 15 Nui̱ siáṉtu painti (120) aents iruntrarmia nui̱ Pítiur chichastaj tusa wajakmiayi.
16 Pítiur ju̱na tímiayi “Yatsurtírmesha, umarutírmesha antuktarum. Yuska yaunchu ni Papiri̱i̱n Jutasnan áamtikramiayi. Jútas akiintsa̱i̱ṉ Tawitkia, Yusa Wakani̱ jintintiam Jutasnan áarmiayi. Jesusan achik surukarmia nú shuaran nekapruamia núiti. Kame Tawitia áarmari̱ Yus-Chicham asa tímianak uminkiatniuyi. 17 Nú Jutaska ii írutramuitiat, ii takaamuri̱n páchitkiaitiat, 18 tunáa tura nuja̱i̱ kuítian achik nuṉkan sumakmiayi. Tura piniakum iniaaṉ tantane̱ páttimiayi. 19 Tuma asamtai ashí Jerusaréṉnum pujuarmia nu, nuna nekaawar nú nuṉkan “Numpa Nuṉka” anaikiarmiayi. 20 Kame Sarmu papinium Tawitkia ju̱na áarchamkia:
“Ni je̱e̱sha itiarak atí.
Nu je̱a̱nmaṉka peṉké pujuschartí.” Tura
“Ni takatri̱ chíkich atankiti.”
Tu aarmaiti’ tímiayi.
21 ‘Tuma asamtai yamaikia chíkich anaikiatniuitji. Tura náṉkamas achikchatniuitji. Antsu ii nemartamkau atí. Uunt Jesus iiji̱a̱i̱ pujumia nui̱ tuke Nin nemarsamia nu atí. 22 Juaṉ Jesusan imiaimiania nú tsawantnumia̱ jukí, Jesus nayaimpiniam wémiania nú tsawantan tímianu ejé tuke Niiji̱a̱i̱ wekaimia nu atí. Nu shuar enentáimtusar, chikichik achiktai. Iisha iruntrar Jesusa nantakmiari̱ etserkamí tusar túramí” tímiayi Pítiur.
23 Tura nuyá jimiará shuaran anaikiarmiayi. Matíasan anaikiarmiayi. Tura chikichnasha Jusen, ni chíkich naari̱ Parsapas, tura apach náariṉkia Justu, nunasha anaikiarmiayi.
24-25 Tura nuyá Yus-shuar Yúsan áujainiak ju̱na tiarmiayi “Ii Uuntri̱, Amesha ashí shuara enentái̱ nékame. Ju̱i̱ awai jimiará áishmaṉ. Jútas tunáa túrak jákatniunam wéak akatramu takatan ikiukmiayi. Yamaikia Jútasa takatri̱ achikiat tusam, ¿tuá achikium, Uunta? Paant iniakmasta.” Tu aujsarmiayi.
26 Tura Israer-shuara túrutairi̱ núnisaṉ, wats yaki nupetmakat tusar túrawarmiayi. Tura Matías nupetmakmiayi. Túrunamtai Matíasnak pachikiarmiayi.