2
Yusa Wakaní̱ taramiania nu
Pintikiustís náartin jísat jeamtai, chikichík je̱a̱nmaṉ nuiṉ Yus-shuar tu̱akarmiayi. Tuma̱i̱ aya aneachma nayaimpinmaya̱ nasea áintsaṉ téter ajaki winian antukarmiayi. Ashí mash je̱á pujuarmia nuka antukarmiayi. Tura nui̱ pujuinia̱i̱ ji wajai̱ kea áaniun wáinkiarmiayi. Túruna aṉkant aṉkant puunak tarurarmiayi. Tuma asamtai Yusa Wakaní̱ ashí ni enentái̱n pimiutkarmiayi. Túram chichasarat tusa Yusa Wakaní̱ ni nekatairi̱ súsarmiayi. Tuma asamtai nuja̱i̱ niisha chíkich chichaman chichasarmiayi.
Nui̱ Jerusaréṉnum Yus táman umirin Israer-aents ármiayi. Ashí nuṉkanmaya̱ Jerusaréṉnum taar matsamarmiayi. Tura túrunamia nuna antukar káunkarmiayi. Tura ashí shuar ni chichame̱ja̱i̱ṉ chichaamun antukarmiayi. Tuma ásar, warinkit, tu enentáimsarmiayi. Nekaachar ashamkarmiayi. “Wariṉkit, tunaim ajarmiayi. Ju̱ aents chíkich chíkich chichaman chichainia nu, ashí Kariréanmaya̱nchukait, tiarmiayi. Tura iisha aṉkant aṉkant ii chichame̱ṉka ántatsjik. Ausha urukainiakua, nunak chichainiawa, tiarmiayi. Ju̱i̱ ashí nuṉkanmaya̱ aents pujuiniatsjik. Partianmaya̱, Eramnumia̱sha, Misiuputámianmaya̱sha, Puntanmaya̱sha, tura Asia nuṉkanmaya̱sha, 10 Príjianmaya̱sha, Pampirianmaya̱sha, Ejiptunmaya̱ tura Áprikianmaya̱ Serinia nú naṉkaamasnumia̱sha pujuiniatsjik, tiarmiayi. Nuya̱sha ii shuarsha Ruma péprunmaya̱ yaunchu taar ju̱i̱ matsatainiawai. Chikichcha tuke Israer-shuar áiniawai. Tura chikichcha Israer-shuar ajastaj tusa Israer túrutairi̱n mash túruiniawai. 11 Kritianmaya̱sha Arapianmaya̱ pujuiniaji. Tura ashí mash ii chichame̱ja̱i̱sha Yusa péṉker túramuri̱ ántaji” tiarmiayi.
12 Ashí aents nuna nékachu ásar ashamkarmiayi. Tura nuámtak aniniaisarmiayi “¿Warinminiait ju̱?” 13 Tura chikichcha wishikiarmiayi. “Nampeku áiniatsuash” tiarmiayi.
Pítiur ujakmia nu
14 Nuiṉkia Pítiur, chíkich áuntse Jesusa akatramuri̱ji̱a̱i̱ wajaki, kakantar chichasmiayi. Chichaak tímiayi “Jutíanmaya̱ shuartiram, Jerusaréṉnumia̱tirmesha antuktarum. Wi títiatjana nu antukrum péṉker enentáimpratarum. 15 Ju̱ áishmaṉ, nampekarai, tárumna nu, nampekcharai. Warí, nantu imiá ishichik takuni. ¿A̱i̱sha itiurak? 16 Antsu Yúsnan etserin, ni naari̱ Juér, yaunchu áarmia nu, yamái túrunayi, tímiayi.
17 Ju̱na áarmiayi: “Yus tawai “Jú̱ nuṉka amuukatin jeatemamtai, winia Wakantrun ashí áentsnum akupkattajai, yumi yaraanua áintsaṉ. Atumí uchiri̱, atumí nawantri̱sha Yusa chichame̱n áujmatiartatui. Tura nátsaka íimiarartatui. Tura uuntka mesekramiartatui. 18 Tura áishmaṉsha nuwa̱sha winia takartin ainia núnaka winia Wakantrun akuptukartatjai. Túram niisha Wíi túramun áujmatiartatui. 19 Yakí nayaimpiniam, aents túrachminian iniakmastatjai. Tura nuṉkanmasha winia kakarmarun iniakmastaj tusan numpancha, jiniasha, mukuintiuncha yuraṉmia áintsaṉ akupkattajai. 20 Tura tsawái nantusha kajinkiattawai. Tura nantusha mushatmar numpa núniktatui. Uunt tsawant achikmiajna nu jeatsa̱i̱ṉ, túrunattawai. Nú tsawantcha imiá nekas uunt átatui. 21 Nuiṉkia ashí shuar nekas winia kakarmarun seana nuka uwemprartatui” tímiayi Yus.”
Núnis Juér áarmiayi’ tímiayi Pítiur.
22 Tuke chichaak: ‘Israernumia̱ shuartiram, wi títiatjana nu antuktarum. Nasarétnumia̱ Jesusnan tajai. Nú Jesusan Yus shiir enentáimtawai. Yuska, átum ti enentáimprarum ni kakarmari̱n paant nekaatarum tusa, nú Jesusan ti ikiakármiayi. Tura Jesusja̱i̱ aentsti túrachminian Yuska túramiayi, átum íimmianum. Nuka ti paant nékarme, tímiayi. 23 Tura Jesus surunkamia nuna Yuska yaunchu, túruntsa̱i̱ṉ, paant nekaamiayi. Túrasha Yus enentáimmia nuja̱i̱ métek túrawarmiayi. Tura atumek emetarum Jesus jukimiarme. Nú arant, krúsnum máatarum, tunáa shuar tímiarme. 24 Túramunak Yus Jesusan jákatniun nupetmamtik iniantkimiayi, tuke jákachmin asamtai. 25 Iimiata, ii uuntri̱ Tawit Jesusnan kantamprua ju̱na áarmiayi:
Úuntan tuke pujurtan wáinmiajai. Winia pujurtakui awajkamu áchattajai.
26 Tuma asamtai winia enentáirja̱i̱sha Nin shiir enentáimtusmiajai. Tura wenurja̱i̱sha shiir chichaman chichamiajai. Jáaknasha shiir enentáimsan jakattajai, aneantiniapitjia tusan.
27 Winia wakaniur, Yusru, jákatniunam ikiurtuschattame. Wi ame Uchirmetjai, Tunaarincha. Túmaitkui anentu asam aya̱shur káurtin tsankatrukchattame.
28 Tura iwiaaku átin jintia jintintrutamame. Tura tuke pujurtakum waramtikrustatme.
Tu áarmiayi Tawit’ tímiayi.
29 Pítiur tuke chichaak: ‘Páantchakait. Ii uuntri̱ Tawit yaunchu jákaiti. Tura iwiarsamuiti. Ni iwiarsamuri̱ iini̱ pujatsuk. 30 Túrasha Tawitkia Yúsnan etserniuyayi. Tuma asa Yus tímia nuna nekaamiayi. Yus Tawitian chicharuk tímiayi “Ame akupniuitme. Nekas tájame, ukunam ame iniaṉnamurminian Kristu akiiniattawai. Niisha Akupin anainiaktatui, amea áintsaṉ.” Nuna Yus táman Tawit nekaamiayi. 31 Neka asa, túruntsa̱i̱ṉ Tawit, wainkia nútiksaṉ, Kristu nantaktintri̱n áarmiayi. Kristu túrunatniuri̱n chicharuk tímiayi “ni wakaní̱ncha jákatniunam ikiukchatniuyi. Aya̱shí̱ncha káurtinian tsaṉkatkashtiniuyi.” 32 Au Krístun tímia nu Jesusaiti. Nu Jesusnak Yus iniantkimiayi. Nuka iisha neka asar étsereaji. 33 Yuska, Jesus naṉkaamantuiti tusa ni untsuuri̱ni̱ apujsaiti. Tura ni Wakaní̱n Jesusan súsaiti, Nii yaunchu tímia nútiksaṉ. Tuma asamtai ju̱sha átum antukurmena nuna, tura íisurmena nunasha Yus suramsaiti. 34 Tawitkia aya̱shtiuk nayaimpiniam wákachmiayi. Tura nú Tawitiak ju̱na áarmiayi:
“Uunt Yus winia Úuntrun tímiayi “akupin pujutainium, winia untsuurui̱ni̱ pujustá.
35 Ame nemasrumin nupetkattajai. Nu túruntsa̱i̱ṉ ju̱i̱ pujustá’ tímiayi.”
Nuní áarmaiti Jesusnan, tímiayi. 36 Tura ii, Israer áentsti, Jesus krúsnum maaitji, tímiayi. Jú̱ Jesus máamjinia nuna Yuska Uunt Akupin anaikiamiayi. Túrasha Jesussha in uwemtikkiartin Krístuiti. Ashí áentstíram nu péṉker nekaatarum” tímiayi Pítiur.
37 Nuna antukar wake mesekarmiayi. Tura Pitruncha chíkich akatramuncha aniasarmiayi “Yatsuru, ¿nuiṉkia itiurkatjik?” tiarmiayi. 38 Tutai Pítrusha chichaak “Atumí tunaari̱ ikiuktiaj tusarum Yus nekas enentáimtustarum. Tura ashí shuartiram Jesukrístu naari̱ pachisrum imiantiarum. Nuiṉkia atumí tunaari̱n Yus tsaṉkurtamprattarme. Túrunawakrumin Yuska ni Wakani̱n suramsattarme, tímiayi. 39 Yus tímia nuka atumin túramprume. Atumí uchirí̱ncha tura ashí arant matsatainia nunasha tawai. Kame ii Yusri̱ áentsun untsuktaj tusa wakerana nuna tawai” tímiayi.
40 Nú chichamja̱i̱ tura nuya̱sha Pítiur tuke jintintiuk tímiayi “Yajauch shuara asutiátniuri̱ átatna nuyá uwempratarum” tímiayi. 41 Tuma asamtai nuna antukarmia nuka imianiarmiayi. Nú tsawantai̱ menaintiú mir (3000) aents Yus-shuar ajasarmiayi. 42 Ashí nu shuar Jesusa akatramuri̱ jintintiarmia nuna tímiatrusaṉ antukarmiayi. Tura irunar shiir enentáimtunaisar yurumin ármiayi. Túrawar, Kristu enentáimtustin namperi̱n najanin ármiayi. Túrawar Yúsan áujiarmiayi.
Yus-shuar pampararmiania nu
43 Tura Yuska aentsti túrachminian Jesusa akatramuri̱ji̱a̱i̱ túramiayi ni kakarmari̱n iniakmastaj tusa. Tuma asamtai ashí aents nuna wáinkiar ashamkarmiayi. 44 Yúsan umirkaruka ashí métekrak pujuarmiayi. Tura ashí niiniu armia nuna sunaisarmiayi. 45 Ni nuṉke̱n surukar, ni takakmari̱ncha surukar, atsumainia nuna súarmiayi. 46 Tuke tsawantak Yusa Uunt Je̱e̱n káuniarmiayi. Tura ni je̱e̱ncha iruntrar warainiak Kristu enentáimtustin námper najanin ármiayi. Tura naṉkaamantu enentáimtumatsuk, yurumkan ajamnainiarmiayi. 47 Túrawar, Yuska ti úuntaiti, tu wearmiayi. Tura ashí aents nin shiir enentáimtiarmiayi. Tura Uunt Yus tuke tsawant shuaran uwemtikiar Yus-shuar írunmanum íkiauṉki wémiayi.