3
Wekaicha wekasamiania nu
Chíkich tsawantai̱, nantu nuṉkaach ajasmatai, Pítiur Juaṉja̱i̱, Yusa Uunt Je̱e̱n Yus áujsatai tusar wearmiayi, Israer-shuar tuke turin armia nútiksaraṉ. Tura áishmaṉ, ni akiiniamuri̱nia̱ wekaicha amia nu, nui̱ a̱a̱ wáitiniam tuke tsawant pujumiayi. Nu áishmaṉnasha ni shuari̱ entsakí júkiar nú wáitiniam apujin ármiayi, nui̱ shuar waya̱n kuítian seat tusar. Nú wáitisha, Shiir Waiti, tutai̱yayi. Tura nú shutuapsha Pitrun Juaṉja̱i̱ waya̱n wáinkiamiayi. Wáiniak kuítian seamiayi. Tura Pítiur Juaṉja̱i̱ apa̱jas íisarmiayi. Tura nú áishmaṉnasha chicharuk “Iirsata” tímiayi. Aishmaṉsha, surustatuapi, tu enentáimias, íimsamiayi. Nuyá Pítiur chichaak “Kuítrusha atsawai, tímiayi. Kurisha atsawai. Antsu kuítja̱i̱ naṉkaamas takakjana nuna amastajai. Wats, Nasarétnumia̱ Jesukrístu kakarmari̱ji̱a̱i̱ wajakim wekasata” tímiayi.
Tinia iniais, Pítiur ni untsuuri̱ni̱ achik awajkimiayi. Túram ni nawe̱sha, wanuse̱sha kakaram ajasmiayi. Tura niisha wajaki nantent ajakmiayi. Nuya̱sha wekasamiayi. Tura Pítruja̱i̱sha Juáṉja̱i̱sha Yusa Uunt Je̱e̱n waya̱warmiayi. Nuik shutuapka wayá nantent nantent ajak Yusa náari̱n shiir pachimiayi. Ashí aents pujuarmia nu, nin wekaan wáinkiarmiayi. Tura ni chichame̱n anturkarmiayi. 10 Tura chichainiak “Nuik Yusa Uunt Je̱e̱n wáitiri̱n, Shiir Waiti tutainium, nu áishmaṉ tuke pujuuya núchakait” tiarmiayi. Tura ni túrunamuri̱n nekaawar, ti ashamkar nusháa enentáimsarmiayi.
Pítiur ujakmiania nu
11 Shutuapka péṉker ajasu asa Pítruja̱i̱ Juáṉja̱i̱sha peṉké tsurachmiayi. Tura aents nui̱ pujuarmia nu, warinkit tusar, je̱áshkiri̱ tsékeṉki wearmiayi. Nuka Sarumúṉna tiniu ármiayi. 12 Aents káunkarun Pítiur wáiniak, chicharuk “Israer-shuartiram, ¿urukamtai winiasha imiá íirum? tiarmiayi. ¿Iisha péṉker asarikⁱ tsuarmajⁱ? ¿Ii kakarmari̱ji̱a̱i̱ṉkikⁱ ewekamsamajⁱ? 13 Atsá. Antsu Yuska ni Uchiri̱n Jesusan ashí naṉkaamantu awajsaiti. Ii uuntri̱ Apraamsha, Isaksha tura Jakupsha enentáimtin armia nú Yusan tajai. Átumka Jesus nakitrarum kapitián Piratuí surukmarme. Tura Piratu akupkataj tau atumsha suritkiamarme. 14 Jesus péṉker nákak enentáimniuyana nu “akupnakchati” tímiarme. Antsu shuáran main akupnakat tusarum wakerimiarme. 15 Túrarum iwiaaku átinian Amaana nu maamarme. Tuma aiṉ Yuska Nin jakamunmaya̱ iniantkimiayi. Nuka iisha neka asar étsereaji. 16 Tura ju̱ aishmaṉ jui̱ wajaana ju̱ tura nékarmena ju̱, Yusa Uchiri̱ naari̱ enentáimta asa kakaram ajasuiti. Jesus enentáimtusu asa nekas péṉker ajasuiti. Nusha wáinniu asarum nékarme’ tímiayi.
17 ‘Wats, yatsurtiram, wi nékajai. Atumsha atumí úuntri̱ji̱a̱i̱ Jesusan túramarmena nu nékatsuk túramarme. 18 Tura nu túramurmi̱ji̱a̱i̱ Yus yaunchu tímia nu tímianak umikiurme. Ni Krísturi̱ wáitsatniuya nuna Yuska ashí ni etserniuri̱n áamtikramiayi. 19-20 Wats, yamaikia tunaaruminia̱ kanaktiarum. Túrarum Yúsnumaani̱ ayantártarum, tunaarun asakárat tusarum. Túrunawakrumniṉkia, atumin uwemtikramprarat tusa Yus yaunchu anaikiamia nuna akupturmaktatrume. Nusha Jesukristuiti. Tura Niiji̱a̱i̱ enentáimin ayampratin átatui. 21 Tura yamaikia Jesukrístu nayaimpiniam pujustiniaiti, ashí iwiarnatsa̱i̱ṉ. Yuska ukunam ataksha nuṉkan shiir awajsattawai. Nuna ni etserniuri̱n tsáapin enentái takaku armia nuna yaunchu áamtikramiayi. 22 Tuma asa Muisais ii apari̱n tímiayi:
“Atumi Uunt Yusri̱ ukunam etserniun akupturmaktatrume, winia akuptukmia núnisaṉ. Nuámtaktirminia̱ achik akupturmaktatrume. Tura nii títiatna nu umirkatarum” tímiayi. 23 Náṉkamas aents nu etserniun chichame̱n umíachkuṉka emesnartatui. Tura Israer-shuarnum páchitkia áchattawai.
Núnisaṉ áarmiayi Muisaissha’ tímiayi.
24 Pítiur tuke chichaak ‘Iimiata, Yúsnan etserin Samuer ju̱ tsawantin túratniuri̱ etserkamiayi. Nuyá ashí Yúsnan etserniusha tuke nuna etseriarmiayi. 25 Etseriarmia nuka atumin túramprume. Tuma asa átum péṉker pujustinian Yuska ii uuntri̱ Apraáman ju̱ chichaman susamiayi. “Nekas tájame, ame shuarum akiiniattana nuja̱i̱ ashí áentsnasha shiir awajsattajai’ tímiayi. Tura ii úuntri̱n tímia núnaka incha túramji, tímiayi. 26 Iimiata, Yus ni Uchirí̱n iniantkimia nui̱, atumin emka akupturmakmiarme. Atumsha, atumí tunaari̱ya̱ kanaktiarum tusa, tura atumin shiir awajtamsatniun wakerak túramiayi.” Nunak tímiayi Pítiur.