4
Pitruncha Juáṉnasha kajerkarmiania nu
1-2 Pítrusha Juaṉja̱i̱ Yusa chichame̱n áentsun jintintiainiak pujuarmiayi. Jesus nantakin asamtai aencha nantaktin áiniawai, tiarmiayi. Tura chichaak pujuiniai̱ Israer-patri táarmiayi. Tura Yusa Uunt Je̱e̱n wainniu úuntri̱sha Satuséu aentcha táarmiayi. Taar Pitruncha Juáṉnasha kajerkarmiayi, niisha Jesusa nantakmiari̱ chichaman jintintinia asamtai. Yamaikia kí̱awai, kashin iismí tusar achik sepunam eṉkea iniaisarmiayi. Tura Pitrun nuik anturkarmia nú aents untsurí̱ Yus-shuar ajasarmiayi. Nuik Yus-shuaraim tura yamaiyaim iruram ti untsurí̱ ajasarmiayi. Aya áishmaṉkak, seṉku mir (5000) aents ármiayi.
Kashin tsawa̱rmatai Israer-shuara akupniuri̱, ni úuntri̱sha, tura ni jintinniuri̱sha Jerusaréṉnum iruntrarmiayi. Nui̱sha Anassha, Israer-patri uuntri̱ anaikiamu amia nu, tura Kaipiassha, Juaṉsha, Arejantrusha, tura Israer-patri kapitiántri̱ shuari̱sha tímian iruntrarmiayi. Iruntrar Pitruncha Juáṉnasha utitiarum tusar akupkarmiayi. Tura itiarmatai, ajapén awajsarmiayi. Tura aniasarmiayi “Kame ¿yana kakarmari̱ji̱a̱i̱, yana chichame̱ja̱i̱ túrarum?” tiarmiayi. Tutai nuyá Pítiur, ni enentáin Yusa Wakaní̱ pimiutkamu asa tímiayi “Akupniutiram, tura úuntirmesha antuktarum. Ju̱ áishmaṉ nuik shutuap amia nu péṉker ajasmari̱ anintrarme. Kame itiurak péṉker ajasuit tátsurmek. 10 Urukamtia ú̱u̱ktataj. Anintrakrumin iisha paant títiatji, Israernumia̱ shuar ashí nekaawarat tusar. Ju̱ áishmaṉ Jesukrístu kakarmari̱ji̱a̱i̱ péṉker ajasuiti. Nasarétnumia̱ Jesukrístun, átum máamurmena nuna, tura Yus jakamunmaya̱ iniantkimiania nuna tajai, tímiayi. 11 Nú Jesuska kayaa áintsaṉkete. Atumsha jeamniutiram, nú kaya yajauchiiti, tímiarme Jesusna. Túrasha túramaitiataṉ Niisha je̱a̱nam emka apujsamua núnisaṉ ajasuiti, tímiayi. 12 Tura chíkichja̱i̱ uwempratin peṉké atsawai. Ju̱ nuṉkanam ii chikicha naari̱ pachisar uwempratin atsaji. Jesuskete ii uwemtikrampratniun Yus suramsamiaj nu” tímiayi Pítiur.
13 Pítrusha Juaṉsha náṉkamas shuara áintsaṉ ármiayi. Núkap unuimiarcharu ármiayi. Tura unuimiarchaitiat, arantutsuk etseriarmiayi. Aentsu uuntri̱ núnaka nekaawar “Nékachuitiat, itiura sapijmiatskesha chichainia” tiarmiayi. Tura, ju̱sha Jesusa nemarin ármia núiti tiar nekaawarmiayi. 14 Nuya̱sha áishmaṉ péṉker ajasmia nu niiji̱a̱i̱ nui̱ wajamiayi. Tuma asamtai, niisha a̱i̱ wajakui, Israer-shuara úuntri̱ṉkia, péṉker ajaschaiti títiai tukamá tujinkiarmiayi. 15 Tuma ásar, iik nuamtak áujmatsatai tusar, Pítrusha Juaṉsha shutuapsha a̱a̱ awemartai, tiarmiayi. 16 Tura áujmatainiak tiarmiayi “Ju̱ Pítrusha ju̱ Juaṉsha itiurkatjik. Ju̱ uunt túrunamun Jerusaréṉnum matsatainia nu ashí nékainiatsuk. Wáitiaiti titin tujintiaji, tiarmiayi. 17 Tura, ashí aents nekaawara̱i̱ṉ tusar yamaik jiaktai. “Ju̱ Jesusa naari̱ pachisrum peṉké jintintiawarairap,” titiai” tiarmiayi.
18 Tura árusaṉ Pitruncha Juáṉnasha shutuapnasha ataksha untsukarmiayi. Tura chicharkarmiayi. “Jesusa naari̱ peṉké áujmatsairap. Tura Jesusa túramuri̱ peṉké jintintiairap” tiarmiayi. 19 Tutai Pítiur Juaṉja̱i̱ áimkiarmiayi “Enentáimpratarum. ¿Yus warinia wakera? ¿Iikia Yus umirtsuk atumí chichame̱ṉ umirkatniukaitiajⁱ? tiarmiayi. 20 Nekaatarum. Iisha íisjinia nu, tura antukjinia nusha ii etsertsuk pujustin tujintiaji.” Tu áimkiarmiayi.
21-22 Shutuáp péṉker ajasmia nu kuarenta (40) uwí naṉkaamas takakuyayi. Ni péṉker ajasmari̱n aents nekaawar, “ju̱ka aentsti túrachminiaitji” tusar Yusa naari̱n uunt awajsarmiayi. Tuma asamtai aentsu uuntri̱ Pitruncha, Juaṉnasha asutiátai tukamá aentsun ashamainiak áyatik chicharkar iniaisarmiayi.
Yus-shuar Yusa kakarmari̱n seawarmiania nu
23 Pítiur Juaṉja̱i̱ aṉkant ajasar ni írutramuri̱i̱n waketkiarmiayi. Tura jeawar Israer-patri uuntri̱ tura aentsu úuntri̱sha nin tiarmia nuna mash etserkarmiayi. 24 Nu ujakam antukar métekrak Yúsan áujuk tiarmiayi “Winia Uunt Yusru, Amesha nayaimpisha nuṉkasha najanaitme. Nayaantsasha tura ju̱i̱ írunna nusha najanamiame, tiarmiayi. 25 Tura Tawit ámin umirtamin amia nu ju̱ áamtikramiame:
“¿Urukamtai ashí nuṉkanmaya̱ aents charaatum ajainia? ¿Tura Israer-shuarsha urukamtai ántar chichaman enentáimiainia?
26 Uunt kapitián ármia nuka chichaman jurusarmiayi Uunt Yúsan.
Tura pepru úuntri̱sha iruntrar Uunt Yúsan kajerkarmiayi. Ni anaikiamuri̱n Krístun nútiksaṉ kajerkarmiayi.”
27 Tu áarmaiti, Uunta, tura nekasaiti. Erutis apachi kapitiántri̱ Punsiu Piratuja̱i̱ jú̱ péprunam iruntrarmiayi. Niisha yajaya̱ shuarja̱i̱ tura Israernumia̱ shuaraim nuim iruntrarmiayi. Ame Uchirmin Jesusan tunaarinchan kajerkarmiayi. Jesuska Ame anaikiamiame, winia takatrun túrat tusam. 28 Tura ame enentáimja̱i̱ iwiaramamna nu uminkiatniuiti. Tura apachcha Jesusan kajerainia ásar, Ame iwiaramamna tímianak umikiarmiayi. 29 Uunta, iisia kajertamainiaj nu. Jes, Áminiu asakrin áujmatramtsujik. Túmaitkuisha ame chichame̱m ii ashamtsuk etserkatin ame kakarmaram amasta. 30 Tura ame kakarmarmiji̱a̱i̱ jaasha tsuártin amasta. Ame Uchiram Jesus tunaarincha nuja̱i̱ ii aentsti túrachmin túratniusha amasta. Aents Yusa kakarmari̱n nekaawarat tusam túrata” tiarmiayi.
31 Tura Yúsan tú áujas umikmatai nuiṉ irunar pujuiniai̱ṉ ú̱u̱rkamiayi. Túrunamtai ashí shuara enentái̱n Yusa Wakaní̱ pimiutkarmiayi. Túmaitkiui ashamtsuk Yusa chichame̱n etserkarmiayi.
Wíniakete, tícharmiania nu
32 Yus-shuar ajasarmia nu, ti untsuritiat, ashí chikichík enentainiak enentáimainiak, ni takaku armia nuna, aya wíniakete tútsuk, ju̱sha ashí iiniu ainiawai, tiarmiayi.
33 Tura Jesusa akatramuri̱sha, Yus ti yayamu ásar, Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ Uunt Jesusa nantakmiari̱n tuke etseras pujuarmiayi. 34 Tura ashí Yus-shuarka nuṉkan takakusha je̱a̱n takaku armia nusha, núnaka surukar kuítian itiariarmiayi. 35 Tura itiaar Jesusa akatramuri̱n súarmiayi. Akatramusha susam, niisha atsumainia nuna súarmiayi. Tuma asamtai shuar atsumaka peṉké atsuarmiayi. 36 Chikichík shuar, ni naari̱ Jusé, nuṉkan takakuyayi. Jesusa akatramuri̱sha Jusen chíkich náari̱n apujtusarmiayi, Pirnapín. Nu náari̱sha, shiir enentáimtikkiartin tawai. Tura Pirnapísha Riwí áentsuyayi. Tura ni akiiniamuri̱ núṉkenka Chípriiyayi. 37 Niisha ni nuṉke̱n surukmiayi. Tura nu kuítian itiá Jesusa akatramuri̱n súsarmiayi.