5
Ananíasa tunaari̱
Tura chíkich áishmaṉ, ni naari̱ Ananías, ni nuwe̱ Sapirja̱i̱ ni nuṉke̱n surukarmiayi. Niisha nuṉkan suruk kuítian emeenak akanak jukí Jesusa akatramuri̱n werí takamtsukea nútikias susamiayi. Ni nuwe̱sha, Sapir, nuna túran nekaamiayi. Túramtai Pítiur chichaak “Ananíasa, ¿urukamtai uunt iwianch enentáimin eṉkemturmatai, Yusa Wakaní̱n anaṉkataj tusam nuṉka surukam kuit achikiumna nu akankam ikiurmasam? tímiayi. Entá, nuiṉkia nuṉka áminiuchukait. Surukumna nu kuitcha áminiuchukait. Nusha, ¿urukataj tusamea tu enentaímpram? Amesha aya áentsnum wáitruachume. Antsu Yusnumsha wáitruame” tímiayi Pítiur. Tutai Ananías nuna antuk nú chichamaik jakamiayi. Tura ashí shuar nuna antuk nekaawar ti ashamkarmiayi. Nú turunamtai áishmaṉ tariar Ananías jakan penuararmiayi. Túrawar iwiarsatai tusar júkiarmiayi.
Tura Ananíasa nuwe̱ arur, menaintiú ura naṉkaamasa̱i̱ támiayi. Túrasha ni áishri̱ jakanka nekaachmiayi. Támatai Pítiur nuwa̱n tímiayi “Turuttia. Átum nuṉka surukurmena nui̱, ¿kuit itiarumna núnikik surukuram?” tímiayi. Tutai nuwa̱ tímiayi “Ee, núnik surukji.” Tutai Pítiur tímiayi “¿Urukamtai atumsha Uunt Yusa Wakaní̱ nekapkamsatai tusarum imiá enentáimprarum? Pai, iisiá. Ame áishrumin iwiarsatai tusar júkiaria nu wininiawai. Tura yamaikia amincha juramkiartatui” tímiayi. 10 Tutai nu chichamaik niisha imia Pitru wajamunam jaka iniaantmiayi. Aishmaṉ waya̱j tukamá jaka tepan wáinkiarmiayi. Túramtai júkiar ni áishri̱niṉ aya̱mach iwiarsarmiayi. 11 Tura ashí Yus-shuar armia nu tura ashí aencha nuna antukarmia nu ti ashamkarmiayi.
Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ túrawarmiania nu
12-14 Tura ashí Yus-shuar Yusa Uunt Je̱e̱n shikiri̱i̱n irunin ármiayi. Nu shikiri̱sha, Sarumúṉna, tu anaikiamuiti. Tura chíkichmamtinkia nuim iruntratniun ashamiarmiayi. Túmainiayataṉ, ti péṉker áiniawai, tu wearmiayi. Tura Yus-shuar Yusa kakarmari̱n iniakmasarmiayi. Túra asamtai imiá untsurí̱ aents Yus-shuar ajasarmiayi. 15 Tura chíkich aents ni shuari̱ jainia nuna jintiá amamtikiarmiayi. Peakja̱i̱ júkiar, tampunmasha eṉkeawar júkiar jintiá aya̱mach áepsarmiayi. Pítiur naṉkaamak ni wakaní̱ṉsha eṉkemprutmawainti tusar nu shuar túrawarmiayi. 16 Núnisaṉ arantia̱ shuarsha ti untsurí̱ ni shuari̱ jáinian tura iwianchrukuncha nui̱ Jerusaréṉnum itiarmiayi. Tura ashí nui̱ táaruka tsuámararmiayi.
17 Israer-patri uuntri̱, tura Satuséu aencha niiji̱a̱i̱ pujuarmia nu suiir iiniak 18 Jesusa akatramuri̱n achikiar eṉkeawarmiayi. 19 Túrasha kashi Uunt Yusa suntari̱ nayaimpinmaya̱ tara sepú wáitiri̱n uraimiayi. Tura Jesusa akatramuri̱n a̱a̱ jí̱i̱kiarmiayi. 20 Tura tímiayi “Wetarum. Tura Yusa Uunt Je̱e̱n wajasrum Yusja̱i̱ tuke iwiaaku átinia nu etserkatarum” tímiayi.
21 Nuna antukar kashin tsawar káshik Yusa Uunt Je̱e̱n waya̱war jintintiawarmiayi.
Nu túmainia̱i̱ Israer-patri uuntri̱, tura niiji̱a̱i̱ pujuarmia nusha iruntrarmiayi. Tura Israer-shuara uuntri̱, naamka armia nuna iruntrami tusa untsukarmiayi. Ashí iruntrar akatar akupkarmiayi, Jesusa akatramuri̱ sepunmaya̱ itiatarum tusar.
22 Tura suntarsha sepunam jeariar Jesusa akatramuri̱n wáinkiacharmiayi. Atsawai tukam táarmiayi. 23 Taar chichainiak “Sepú waiti asakamua tímianisaṉ aa wáinkiaji, tiarmiayi. Tura suntar wáitin iimpru wajainia wáinkiaji. Tura waiti urair waya̱jⁱ tukamar atsá wáinkiaji” tiarmiayi.
24 Israer-patri uuntri̱, tura Yusa Uunt Je̱e̱n wainniu úuntri̱sha, nu chichaman antukar, “tsej ausha ¿urutiak nunasha iniaisarat?” tiarmiayi. 25 Nu chichamaik áishmaṉ taa tímiayi “Aishmaṉ átum sepunam eṉkeamarmena nu, Yusa Uunt Je̱e̱n wajasar áentsun jintintiuk pujuiniawai” tímiayi.
26 Túrunamtai Yusa Uunt Je̱e̱n wainniu uuntri̱ ni suntari̱ji̱a̱i̱ wear achik itiarmiayi. Túrasha peṉké aents kayaja̱i̱ tukurmara̱i̱j tusar, yajauch awajtsuk itiarmiayi. 27 Tura achik itiaar Israer-shuar naamka pujamunam naka awajsarmiayi. 28 Tura Israer-patri uuntri̱ tímiayi “Iisha atumin chicháa chicharu awajsar, Jesusa naari̱ pachisrum etserkairap tusar akupkachmakajrum. Túrasha, ¿antukurmek? Atsá. Mash Jerusaréṉnum átum etserkamu pampaṉkai. Jes, átum, Jesusan máawarai, in tátsurmek. Nusha in makuutai tusarum tárume” tiarmiayi.
29 Nuyá tutai Pítiur chíkich Jesusa akatramuri̱ji̱a̱i̱ chichainiak “Iikia aentsja̱i̱nkia iniaṉkasar Yus emka umirkatniuitji, tiarmiayi. 30 Jesus atumek krúsnum máamurmena nuna ii iwiaaku Yusri̱ Nin iniantkimiayi. 31 Yus ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ Nin naṉkaamantu awajsamiayi. Tura nekas Akupniuiti tusa ni untsuuri̱ni̱ apujsamiayi. Tura áentsun Uwemtikniuiti. Israer-shuar enentái yapaji̱áwar tunaari̱nia̱ uwemprarat tusa Yus túraiti. 32 Nu tuma asamtai iisha nu nekaar étsereaji. Tura Yusa Wakaní̱sha nuna étsereawai. Túrasha aya Yusa umirkarua nunak ni Wakaní̱n súsaruiti” tímiayi Pítiur.
33 Tutai nuna antukar ti kajerkarmiayi. Túrawar, maatai tusar wakeriarmiayi. 34 Tura nui̱ Israer-shuara uuntri̱ pujumiayi, ni naari̱ Kamarír. Niisha Pariséunam páchitkiauyayi. Tura akupeamun jintinniuri̱yayi. Túmakui ashí aents nin shiir enentáimtin ármiayi. Tura niisha wajaki tímiayi “Ju̱ áishmaṉ a̱a̱ ishichik wajasarti” tímiayi. 35 Nuyásha irunar matsamarmia nuna chicharuk “Israer shuartiram, ju̱ áishmaṉ tú túratai tu enentáimsarumna nu aneartarum. 36 Enentáimsatarum. Nuik áishmaṉ Tiútas wantinkiachmakia. Niisha kapitiániitjai takui, kuatru siáṉtu (400) shuar nemarkarmiayi. Tura ukunam nin maawarmatai, ni némarkamuri̱sha pisararmiayi. Túrunawar nuní amuukamiayi. 37 Ukunmasha, iruntrar nekapmartin tsawantincha Kariréanmaya̱ Jútas wantinkiachmaka. Tura nincha nútiksaṉ ti untsurí̱ nemarkarmiayi. Túman máawarmiayi. Nu túrunamtai nútiksaṉ ni némarkamuri̱sha pisararmiayi. 38 Jes, tuma asamtai nu áishmaṉ a̱a̱ wajainia nu iniaisatarum. Auka pachisairap. Au tumainia nu aya áentsnaketkuiṉkia amuukattawai. 39 Tura antsu Yúsnaitkuiṉkia atumsha amuktai tukamarum tujinkiattarme. Aneartarum. Iniaiyachkurmeka nu tumá pujusrum Yusja̱i̱ máanikchattarmeash” tímiayi Kamarír.
40 Tú tutai tímianak umikiarmiayi. Túrasha Jesusa akatramuri̱n untsukar asutiáwarmiayi. Tura chicharuk “Jesusa naari̱ pachisrum peṉké ishichkisha etserkairap” tiarmiayi. Tú tiar akupkarmiayi. 41 Jesusa akatramuri̱sha Israer-shuara uuntri̱ pujamunmaya̱ jíinkiarmiayi. Tura wáitsamniaitrume tusa Yuska Jesusa naari̱ pachia asakrin ii natsantin wáitsatniun tsaṉkatramkaitji tusar ti shiir enentáimsar wearmiayi. 42 Tura Jesukrístunun áujmatsatniun peṉké iniaisacharmiayi. Antsu tuke tsawant Yusa Uunt Je̱e̱ncha tura chíkich je̱a̱nmasha páchitsuk etseriarmiayi.