6
Yus-shuaran yainian siati anaikiarmiania nu
Nú tsawantin Yusan umirkaru ti kaweṉkar ármiayi. Tura tuke tsawant yurumak súsatin ámiayi. Túmakui Yus-shuar Kriaku chichaman chicharmia nu, Israer-shuaran kajeriarmiayi. “Tuke tsawantin yurumak súarmena nui̱ atumí waje̱ ti nukap súarme. Tura íiniuka ishichik súarme” tiarmiayi. Túruinia Jesusa tuse akatramuri̱ ashí Yus-shuaran irurar tiarmiayi “Iisha Yus-Chicham etserkatin iniaisar yurumak súsachminiaitji. Tuma asamtai yatsurtiram, atumí̱i̱nia̱ siati áishmaṉ e̱áktárum yurumkan súsarat tusarum. Péṉker wekainia nu, tura neka shuar, Yusa Wakaní̱ pimiutkamu ainia nu achiktarum. Iikia antsu Yus áujkir unuiniakratkir Yusa chichame̱ etserkir wétatji” tiarmiayi. Akatramu tiarmia nuna ashí aents enentáimsar pujuarmiayi. Túmainiak Estepaṉkan anaikiarmiayi. Estepaṉsha Yúsan tuke enentáimtiniuyayi. Tura Yusa Wakaní̱sha pimiutkamuyayi. Chíkich áishmaṉkan anaikiarmiayi, niisha Jiripi, tura nuyá Purukuru, Nikianúrsha, nuyá Temuṉ, Parmenassha, Nikiurássha. Nikiurássha Antiukía nuṉkanmaya̱itiat Israernancha ashí umirniuyayi.
Tura nu siati áishmaṉkan Jesusa akatramuri̱n itiariarmiayi. Táarmatai, akatramusha, Yus áujtusar, anaikiaji tusar múuknumsha ni uweje̱n awantsarmiayi. Túrasha Yusa chichame̱nka tuke pampaṉki̱ wémiayi. Nui̱ Jerusaréṉnumsha Yus-shuar ti kaweṉkarmiayi. Tura imia Israer-patrisha untsurí̱ Yus-Chichaman umiriarmiayi.
Estepaṉkan Israer-shuara uuntri̱i̱n júkiarmiania nu
Estepaṉsha Yusa waitnenkartutairi̱ pimiutkamuyayi. Tura Yusa kakarmari̱sha pimiutkamuyayi. Tuma asa aentsti túrachminian shuar írunmanum túramiayi. Nu shuar Yusa kakarmari̱n nekaawarat tusa túramiayi. Israer-shuar iruntai je̱a̱, ni naari̱ Aṉkantin, ámiayi. Nuyá áishmaṉsha tura Serini nuṉkanmaya̱ áishmaṉsha, tura chíkich nuṉka Arijiantri̱anmaya̱sha, Serisianmaya̱sha, Ásianmaya̱sha, tímian Estepaṉja̱i̱ áujmatsatai tusar káutkarmiayi. 10 Estepaṉ Yusa Wakaní̱ nekatairi̱ji̱a̱i̱ tímianak chicháa asamtai, nu áishmaṉ Estepaṉja̱i̱ iṉkiunaikiar nupetkataj tukamá tujinkiarmiayi. 11 Tuma asamtai suiir enentáimtuiniak chíkich áentsun Estepaṉkan tsanumprurarat tusar e̱ákarmiayi. Estepaṉ Muisaisnasha Yúsnasha yajauch áujmatui, titiarum tusar akikiarmiayi. 12 Peṉké áentsun, tura uunt ainia nunasha, jintintin ármia nuja̱i̱sha chichaman júsar yajauch enentáimtikrarmiayi. Tura Estepaṉkan jintiá akirtuawar achikiarmiayi. Túrawar Israer-shuar naamka matsamarmia nui̱ júkiarmiayi. 13 Tura wait chichamtinian itiarmiayi. Niisha taar chicharainiak “Yusa Uunt Je̱e̱n ti péṉker ana nu, tura Yusa akupkamuri̱ncha ju̱ Estepaṉ tuke yajauch chicharui, tiarmiayi. 14 Nú arantcha ju̱ Estepaṉ tímia nu antukji, tiarmiayi. Estepaṉ chichaak “Nasarétnumia̱ Jesuska Yusa Uunt Je̱e̱n sáa̱ktiatui, tura nuyá Muisais in ikiurtamkimiaj nunasha yapaji̱áttawai” tímiayi. Nusha Estepaṉ tímia nu antukji” tiarmiayi. Tura nunasha peṉké ántar tsanumprurarmiayi.
15 Nuya̱sha ashí Israer-shuar naamka iruntramunam pujuarmia nu Estepaṉkan iiyaj tukamá ni yapin nayaimpinmaya̱ suntara yapiya nuní íiran wáinkiarmiayi.