10
Pítiur Kurniriuja̱i̱
Sesaria péprunam Kurniriu naartin suntara kapitiántri̱ pujumiayi. Ni suntari̱ Itiaria nuṉkanmaya̱ ármiayi. Nu kapitián Kurniriu ni shuari̱ji̱a̱i̱, Yuska naṉkaamantuiti, tu enentáimtiarmiayi. Tuma ásar Yúsan enentáimtin ármiayi. Tura nútiksaṉ kuítniasha takakchan yáiṉtaj tusa Israer-shuaran súuyayi. Tura tuke tsawant Yúsan áujtiniuyayi. Chíkich tsawanta̱i̱, nantu aaṉku ajasa̱i̱ Kurniriu íimiarmiayi. Yusa suntari̱ Yus nayaimpinmaya̱ akupkamu, ni pujamunam utuá “Kurniriuá” tímiayi.
Kurniriuá tutai, Yusa suntari̱n ashamak íimia pujumiayi. Tura “¿Warimpiait, Uunta?” tímiayi.
Tutai Yusa suntari̱ tímiayi “Ame seamun Yus anturtamkai. Tura atsumainia nu yayakmin Yus shiir enentáimturmawai’ tímiayi. Tura Yusa suntari̱ Kurniriun tuke chicharuk “Wats, áminiuram Júpenam akupkata. Semuṉ, chíkich naari̱ Pítiur, tatí tusam akuptukta, tímiayi. Nu Semuṉsha chíkich Semuṉja̱i̱ pujawai. Nuka nuapen-iwiarin Semuṉkaiti. Tura ni je̱e̱sha nayaantsanam ayaamach pujawai, tímiayi. Nu̱i̱ jeawakmin, ame túratamna nuna Semuṉ Pítiur turamtatui” tinia ikiukmiayi. Tura Yusa suntari̱ waketkimtai, Kurniriuka ni takarniuri̱n jímiaran itiamiayi. Tura suntaran chikichkiniak nemarsat tusa itiamiayi. Nu suntar ni írutramuri̱yayi. Tura Yúsan enentáimtiniuyayi. Kurniriusha ni túrunamuri̱n ashí ujáa-já awajas Jupe péprunam akupkarmiayi.
Kashin tsawantai̱ Kurniriu suntari̱ Júpenam nuntumsara̱i̱, tutupin a̱i̱ Pítiur je̱a̱ yakí wáakunam Yúsan áujsatajtsa wakamiayi. 10 Pítrusha ti tsukamak yurumátaj tusa wakerimiayi. Túrasha yurumkan iniarainia̱i̱ Pítiur íkiajtiusmak, 11 nayaimp uranmianum waṉkaram tarachia áanin tura nuna tsakari̱n jiṉkiakman tárun wáinkiamiayi. 12 Nu tarachnium yajasma irunmiayi. Wekainiusha, nanamtincha, tura napisha eṉkemiarmiayi. 13 Tuma̱i̱ Yus Pitrun chicharuk “Pitru, wajakim maam yuata” tímiayi.
14 Tutai Pítiur tímiayi “Atsá Uunta. Ii Israer-shuartikia yajauch yajasma áinia nu tura yúatin surimkiamu ana nuka peṉké yúchaitji. Tuma asamtai jú̱naka wikia yuashtatjai” tímiayi.
15 Túrasha Pitrun atak Yus chicharuk “Wi, péṉkeraiti, tájana nu, yajauchiiti, tiip” tímiayi.
16 Nuka menaintiú túrunamiayi. Tura nuya̱sha tarach ataksha nayaimpiniam wakamiayi. 17 Nuna túrunan wáiniak Pitiur wariniak áaniuncha wáinkiaj tusa enentáimia puja̱i̱ kapitián Kurniriu aya̱kma armia nu, anintruiniak jeawariayi. 18 Tura jeawar kakantar untsummiar “¿Semuṉ, Pítiur, ju̱i̱ṉ pujá?” tiarmiayi.
19 Tura Pítruka íimiarmari̱n tuke enentáimia pujai̱ Yusa Wakaní̱ chichaak “Menaintiu áishmaṉ untsurmainiawai, tímiayi. 20 Wajakim akaikim arantutsuk au nemariarta, Wi akupkamu asamtai” tímiayi.
21 Nuna antuk Pítiur taramiayi. Tura áishmaṉkan Kurniriu akupkamia nuna wajainian wáiniak “Wiitjai Pítiur. Átum e̱a̱trumna núitjai. ¿Warí tarintrum?” tímiayi.
22 Tutai niisha tiarmiayi “Iisha kapitián Kurniriu akupkamu taji. Kurniriuka áishmaṉ péṉkeraiti. Yúsan enentáimtiniaiti. Tura Israer-aencha nin shiir enentáimtuiniawai. Ní̱i̱ya̱ winiaji, tiarmiayi. Kame nuik, Yusa suntari̱, nayaimpinmaya̱ akupkamu, ii kapitiántri̱n tímiayi “Pitrun untsukát akupkata. Nii tatí. Tura nii títiatna nu péṉker anturkata” tímiayi. Nuna ii kapitiántri̱n takui iisha winiji” tiarmiayi.
23 Tutai Pítiur je̱á awayá̱miayi. Tura nu kashi nui̱ kanararmiayi.
Kashin tsawa̱rar Pítiur niiji̱a̱i̱ wearmiayi. Túrasha Júpenmaya̱ Yus-shuarsha nin nemariarmiayi. 24 Nuyá tsawa̱rar Sesaria péprunam, Kurniriu nákamun jeariarmiayi. Kurniriuka ni shuari̱n tura ni nekas amikri̱n, nekaatarum tusa untsuk ikiaankamiayi. 25 Tura Pítrusha jeamtai Kurniriu a̱a̱ jiintiuki Pitrun tikishmatramiayi. 26 Túrasha Pítiur awajki tímiayi “Wajaktia. Wisha aya áentsketjai. Ámea núnisketjai” tímiayi. 27 Tura chichasar je̱á waya̱warmiayi. Tura wayá, untsurí̱ aents matsatun wáinkiamiayi. 28 Nuyá Pítiur chichaak tímiayi “Amikrua, atumsha nékarme. In Israer áentstinkia, chíkich áentsja̱i̱ pachiniarchatniuitrume, tura ni je̱e̱ncha wa̱ya̱shtiniaitrume in jintintramin turamainiaji, tímiayi. Túrasha Yuska ni enentáimsamuri̱n wíniaka paant iniaktursayi. Túmaitkiui wikia náṉkamas áentsun yajauchiiti, tura auka wapikiaiti, tíchamniaitjai, tímiayi. 29 Tuma asamtai, untsurkurmin, páchitsuk winimjai. Túmaitkiui nekaataj tusan wakerajai. ¿Urukamtai untsurkamarum?” tímiayi.
30 Tutai Kurniriu tímiayi “Kuatru tsawa̱nt naṉkaamasa̱i̱ tura nantusha ju̱ni a̱i̱, wikia yurumtsuk Yúsan áujsamjai, ki̱arai̱ áujsatin ana nuna. Túran chichai̱, áishmaṉ, ni entsatairi̱ wincharpatniun, naka wajatran wáinkiamjai, tímiayi. 31 Niisha chichartak turutmiayi “Kurniriu, Yus ame áujman anturtamkayi. Tura shuar atsumainia yáiṉmamna nunasha nekarmayi, turutmiai, tímiayi. 32 Tuma asamtai, Jupe péprunam akatramuram akupkata. Semuṉ Pítrun itiatí. Nu Semuṉ Pítrusha, chíkich Semuṉja̱i̱ pujawai. Nuapen-iwiarin Semuṉkaiti nuka. Tura ni je̱e̱sha nayaantsanam aya̱mach pujawai. Niisha taa ámin chichartamkattawai” turutmiai, tímiayi. 33 Túrutkui, wi umikian áentsun wárikmasan ámin akuptukjame utitia tusan. Tura nékaseṉ taume. Tuma asamtai iisha ju̱i̱ Yus íimmianum pujuiniaji. Tuma asamtai, ashí Uunt Yus ámin au ujakarta túramna nu, iisha antuktai tusar pujaji” tímiayi Kurniriu.
Kurniriu je̱e̱n Pítiur etserkamia nu
34 Nuyá Pítiur chichaak “Ayu. Yus íimmianum ashí aents métekrak áiniawai nekas nékajai, tímiayi. 35 Antsu ashí nuṉkanam náṉkamas aents Yúsan umirak péṉker tura nuna, Yus nú aentsun shiir enentáimtawai, tímiayi. 36 Yuska shiir chichaman Israer-aentsun akuptukmiayi. Nui̱ chichaak “shuar Jesukrístu naari̱n páchiakka, Yusja̱i̱ nawamnaikiatin átiniaiti, tímiayi. Nú Jesukristu ashí shuara Úuntri̱nti’ tímiayi Yus. 37 Túrasha Kariréa nuṉkanam naṉkamak ashí Israer nuṉkanam túrunamia nu paant nékarme. Imiakratin Juaṉ imiaak etserak amukmia nú tsawantin naṉkamamiayi. 38 Tura ju̱sha nékatsrumek, tímiayi. Nasarétnumia̱ Jesus, Yus Anaikiamu asa, Yusa Wakaní̱ kakarmari̱ji̱a̱i̱ péṉker túriniuyayi. Iwianchruku wáitias pujuarmia nuna péṉker awajsamiayi. Yus Ni̱i̱n pujurma asa ashí nuna túriniuyayi. 39 Tura Israer-aents matsatkamunam tura imia Jerusaréṉ péprunmasha Jesus túramia nu, iisu asar, iisha étsereaji. Tura ayu, Nin achikiar krúsnum máacharmakia, tímiayi. 40 Tura menainti tsawant jeamtai Yus Nin iniantkimiayi. Tura ataksha iwiaintiurtamkachmakajⁱ, tímiayi. 41 Ashí áentsnumka wantinkiachmiayi. Antsu íniak nuik, etserin atarum tusa Yus achirmakmiaj nú áentstiniak wantintiurmakmiaji, tímiayi. Au nekas jakamunmaya̱ nantakmiatai iisha Niiji̱a̱i̱ tsaniṉkiar yurumámji, tímiayi. 42 Tura Jesussha in akuptamkaitji. Jesuska “Wiitjai Yus Anaikiamun, tímiayi. Ashí áentsun, ju̱ka makuumawai, túrasha ju̱ka makuumatsui, Wiki títiniaitjai. Kame ashí áentsun, jaka áinia nuna tura iwiaaku áinia nunasha, Wíkiitjai nuna títinian” tímiayi Jesus. Nusha átum werum ujatruktarum, Jesus turammaji, tímiayi. 43 Ya shuarak Jesusa náari̱n pachia nú shuarnaka tunaari̱n tsaṉkurattawai, nuna ashí Yúsnan etserniusha yaunchu etseriarmiayi” tímiayi.
Israer-shuarchan Yusa Wakaní̱ tarurarmiania nu
44 Tura Pítiur tuke chichaak puja̱i̱, tura chikichcha antúu pujuinia̱i̱ Yusa Wakaní̱ tarurarmiayi. 45-46 Tuma ásar aṉkant aṉkant chíkich chichamja̱i̱ chichasarmiayi. Túmainiak, Yus ti péṉkeraiti, tiarmiayi. Tura Israer-shuar, Yus-shuar armia nuka Pítruja̱i̱ táarmia nu, nuna antukar ti enentáimsarmiayi. Maa, Yusa Wakaní̱sha Israer-shuarcha ainia nunasha tarurcharaik, tu enentáimsarmiayi 47 Túmakui Pítiur chichaak “¿Yaki surimkiat ju̱ aents imiantinian? Warí nincha ínia áintsaṉ Yusa Wakaní̱ tarurcharaik” tímiayi. 48 Nuyá Pítiur, Jesukrístu náari̱i̱n imiantiarum tusa akupkarmiayi. Tura nuya̱sha Pitrunka, niiji̱a̱i̱ ishichik tsawant pujustinian seawarmiayi.