11
Ni túrunamuri̱n Pítiur ujakmiania nu
Israer-shuarchasha Yusa chichame̱n umirkarai táman Jesusa akatramuri̱sha tura Jutíanmaya̱ Yus-shuarsha antukarmiayi. Túmainiak Pítiur Jerusaréṉnum jeamtai, Israer-shuar Yus-shuar ármia nu chichainiak “¿Urukamtia Israer-aents áiniachusha iyumam? ¿Tura auja̱i̱ tsaniṉkiam urukamtai yurumámum?” tiarmiayi.
Tutai Pítiur ashí yámankamtaiknumia̱ túrunamun ujakmiayi. Chichaak tímiayi “Wikia Jupe péprunam pujumjai. Tura nui̱ Yusan auju pujusan íimiarmajai. Tura waṉkaram tarachia áanin kuatru tsakari̱n jiṉkiakma, nayaimpinmaya̱ táarun wáinkiamjai. Tura wi pujamunam jeartimiai, tímiayi. Tura nui̱ iiyaj tukaman init yajasman, napincha, nanamtinniasha eṉketainian wáinkiamjai, tímiayi. Tura chichaman antukmajai “Pitru wajakim maam yuata” túrutun antukmajai, tímiayi. Túrutkui “Atsá, Uunta, áanin wapiknaka, Israer-aents yuatin surimkiamu ana núnaka tuke yúchaitjai” tímiajai, tímiayi. Atak nuyá túrutuk “Wi, péṉkeraiti, tájana nu, ámeka, yajauchiiti, tiip” turutmiai, tímiayi. 10 Nunasha menaintiú túrunan wáinkiamjai. Túruna nayaimpiniam mash waketkimiai, tímiayi. 11 Nui̱ túruna puja̱i̱ menaintiú áishmaṉ Sesarianmaya̱ akupkamu, winia e̱a̱tainiak wi pujamunam tarutiarmiai, tímiayi. 12 Tura nui̱ Yusa Wakaní̱ chichartak “Arantutsuk auja̱i̱ wetá” túrutkui, wémajai. Tura ju̱ sais Yus-shuarja̱i̱ wi wémajai. Túrunar ashiṉkiar Kurniriu je̱e̱n waya̱mji, tímiayi. 13 Niisha chichaak “Je̱a̱ru̱i̱ Yusa suntari̱ nayaimpinmaya̱ taa wajan wáinkiamjai, tímiayi. Tura niisha chichartak “Jupe péprunam Semuṉ Pítiur tatí tusam áishmaṉ akatram akupkata. 14 Pítrusha taa, itiura amesha tura áminiurmesha tunaarminia̱ uwemprattam nuna turamtatui.” Yusa suntari̱ nuní turutmiayi” tu ujatkamiayi Kurniriu’ tímiayi.
15 ‘Wi chichastasan júara̱i̱, Yusa Wakaní̱ tarurarmiayi, yámankamtaik in tarutrampramiaj nútiksaṉ, tímiayi. 16 Nuiṉkia Uunt Jesus timian enentáimpramjai. Niisha tíchamka “Juaṉ entsaja̱i̱ṉ imiakratmiayi. Tura antsu Yusa Wakaní̱nkia imiantinia áintsaṉ atumí enentái̱n eṉkemprutmattarme.” Nu timian enentáimpramjai, tímiayi. 17 Atumsha enentáimpratarum. Uunt Jesukrístu umirkamiaj nui̱, incha Yuska ni Wakaní̱n suramsamiaji. Tura in suramsamiaj núnisaṉ Yus nincha ni Wakaní̱n súsarmiayi. Nuna tura asamtai, wikia, túrashtiniaiti, Yúsan títinkiaitiaj” tímiayi Pítiur.
18 Tura Pítiur taman antukar mitiat wáinkiar “Nekasaiti, Israer-shuarchancha ni enentáin yapaji̱áwarmatai tuke iwiaaku átinian Yuska nin súsaruiti” tiarmiayi. Tusar Yusa náari̱n ti shiir awajsarmiayi.
Yus-Shuar Antiukía péprunam wearmiania nu
19 Estepaṉkan máawarmia nu̱i̱, chíkich Yus-shuarnasha maatai tusar pataatiarmiayi. Túram chíkichkia pisarar Pinisia nuṉkanam, Chipri nuṉkanmasha, tura Antiukía péprunmasha wearmiayi. Tura nui̱ jeawar Yus-Chichaman chikichnaka ujatsuk aya Israer-aentsnak ujakarmiayi. 20 Tura niiji̱a̱i̱ Chipri nuṉkanmaya̱ pisararmia nu Serini nuṉkanmaya̱sha Yus-shuar ármiayi. Nuka Antiukíanam jeawar Israer-shuarchan Uunt Jesusa túramuri̱n ujakarmiayi. 21 Tura Uunt Jesus ikiakárma ásar, nú nuṉkanmaya̱ aents ti untsurí̱ yaunchu túrutairi̱n iniaisar Jesusan enentáimtuiniak Yus-shuar ajasarmiayi.
22 Tura nu chichaman antukar, Jerusaréṉnumia̱ Yus-shuar, ame iyutá tusar, Pirnapín Antiukíanam akupkarmiayi. 23-24 Pirnapísha jeá, Yus nú shuaran uwemtikrarma nuna wáiniak warasmiayi. Pirnapísha péṉker áishmaṉkauyayi. Yusa Wakaní̱sha pimiutkamuyayi. Tura Yúsan nekas umirkauyayi. Tuma asamtai nu shuaran mash jintintiainiak chicharuk “Tuke enentáimja̱i̱ umirkarum Yus nemarsatarum.” Tu chicharak ikiukmiayi. Tura nui̱sha nú arant untsurí̱ aents Yusai̱ kaweṉkarmiayi.
25 Nuna turasua amik Pirnapí Tarsu péprunam wémiayi Sáurun wáinkiataj tusa. Tura wáiniak Antiukía péprunam jukimiayi. 26 Tura nui̱ jeawar, nú péprunmaya̱ Yus-shuarja̱i̱ iruntrar chikichík uwí pujusarmiayi. Yus-Chichaman untsurí̱ shuáran ujaak pujuarmiayi. Tura nui̱ Antiukía péprunmaṉka Yus-shuaran émkaka, Kristu shuari̱, tiarmiayi. 27 Nuyá Yusnan etserin Jerusaréṉnumia̱ táarmiayi Antiukíanam. 28-30 Túmainiai̱ chikichík etserin, ni naari̱ Akaapu, Yus-shuar matsatmanum ajapén wajaki chichasmiayi. Tura Yusa Wakaní̱ nekatairi̱ji̱a̱i̱ chichaak “Ti tsuka ashí núṉkanam átatui” tímiayi. Tuma asamtai Antiukíanmaya̱ Yus-shuar chichainiak “Jutía nuṉkanmaya̱ Yus-shuar ainia nu yáiṉtai” tiarmiayi. Aṉkant aṉkant ni wakeriarmia núnik súsarmiayi. Tura nú kuítniasha Jutíanmaya̱ Yus-shuara úuntri̱n akuptukarmiayi. Pirnapísha Sáurusha nú kuítian júkiarmiayi. Tura Akaapu tímia núnisaṉ túrunamiayi, akupin Krautiu puja̱i̱.