12
Pitrun sepunam eṉkeawarmiania nu
Nu tsawanta̱i̱ akupin Erutis Yus-shuaran máataj tusa chichaman jurus áentsri̱n ishiakmiayi. Tura Juaṉka yachi̱n Jakupun sue̱n tsupirkar máawarmiayi. Nuna tura máawarmatai Israer-aents wáinkiar “ju̱ka péṉkeraiti” tiarmiayi. Erutissha nuna antuk, Pítrusha achikrum itiatarum tusa akupkarmiayi. Núnaka wakapruachu tanta yuatin nampertin túrawarmiayi. Pítruncha achik itiarmatai, Erutis sepunam eṉkeata tusa akupkamiayi. Tura sepunam suntarsha aṉkant aṉkant, kuatru kuatru, ashikia tiasisáis (16) irunar Pitrun téntakarmiayi. Tura, ju̱ jísat naṉkaamasmatai, mantamnatí tusan ji̱i̱ktiatjai aents iruntramunam, tu enentáimsamiayi Erutis. Túramu asa Pítruka sepunam pujumiayi. Tura suntarsha miji̱atrutsuk iiyarmiayi. Túramunak Yus-shuarka, Pitrun yáiṉkiat tusar iniaitsuk Yúsan ti áujiarmiayi.
Yusa suntari̱ Pitrun uwemtikramiania nu
Wats, Erutis, kashin jí̱i̱ktiajai takui, nú kashi Pítruka jimiará suntar wajamunam etema tepes kanarmiayi. Tura jimiará jiruja̱i̱ jiṉkiamuyayi. Tura chíkich suntarka jíinmanum ii wajarmiayi. Tuma̱i̱ aya aneachma Yusa suntari̱ nayaimpinmaya̱ taa ajapén wajasmiayi. Túrunamtai je̱a̱nmaṉka tsáapin ajasmiayi. Tura Yusa suntari̱sha Pitrun páenum antiṉ ishintiarmiayi. Tura jirusha Pitru uwejé̱ya̱ saya̱t atiniamiayi. Tura Yusa suntari̱ tímiayi “Kaki emenmamata. Túram sapatrumsha aweekata” tímiayi. Tutai Pítiur túramiayi. Nuyá chichaak “Pushiram entsarta. Túram nemartusta” tímiayi. Tutai Pítiur nemarsamiayi. Túrasha Pítruka, mesekranmaapi jú̱niaja, tu enentáimsamiayi. 10 Túrasha emka suntar íimia wajan naṉkaikiarmiayi. Tura nuya̱sha chíkich suntar íimia wajan nunasha naṉkaikiarmiayi. Tura nuya̱sha jíintiainium jiru waiti ámanum jeawarmatai, nú wáitisha ímia-niṉki kua̱t uranmiayi. Túrunamtai jíinkiarmiayi. Tura jintiá ishichik wésaṉ, Yusa suntari̱ Pitrun níiniak ikiukmiayi.
11 Túram Pítiur enentáimiar tímiayi “Yamaikia nékajai. Mesekranmachuiti. Antsu Uunt Yus ni suntari̱n nekas akupturkayi. Erutis mantuataj tusan pujurtana nuyá Yusa suntari̱ winia uwemtikrurai. Tura Israer-aents túrutatajtsa wakeriarmia nuya̱sha uwemtikrurai” tímiayi. 12 Nuna tu enentáimias nekáa, Marí je̱e̱n wémiayi. Nú Marisha Juaṉ Márkusan nukurí̱yayi. Nú je̱a̱nam untsurí̱ aents irunar Yúsan auju matsatainia̱i̱ Pítiur jeamiayi. 13 Tura jeá a̱a̱ wáitin tuntuimiayi, waya̱taj tusa. Túmakui nuwa̱ uchich, ni naari̱ Ruti, yákit tusa iyumiayi. 14 Tura jeari, Pitru chichame̱n anturak ti shiir enentáimsamiayi. Túmak wáitin urattsuk ikiuki, init matsatainian werí “Pítiur taa wáitiniam wajaawai” tímiayi.
15 Tutai “Wáurtsumek” tiarmiayi.
Tútaisha núwa̱ka “Atsá nekasaiti” tímiayi.
Tútaisha nú arant “Níichuiti. Antsu ni wakaní̱ túratsuash” tiarmiayi.
16 Tu chichainiai̱ṉ Pítruka tuke tuntuí wajamiayi. Tura wáitin uraj tukamá Pitrun wáinkiar ashamkarmiayi. 17 Ashamak chichainiakui Pítiur, uweje̱ takuí itiatmamtikiarmiayi. Tura nuyá Uunt Yus sepunmaya̱n uwemtikramun ujakmiayi. Tura “Ju̱ chicham Jakupu tura chíkich Yus-shuarsha ujaktarum” tímiayi. Nuna ti̱ iniais jiinki arant wémiayi.
18 Kashin tsawa̱r suntarsha Pitrun atsá wáinkiar “Chuwa urukakua meṉkaka. Áya̱wa̱ urukattajia” tiarmiayi. Pítiur túrunamun nékachu ásar nuna tiarmiayi. 19-20 Túrunamtai Erutis chichaak Pítiur e̱a̱ktarum tusa akupkarmiayi, túrasha wáinkiacharmiayi. Túrunamtai Erutis suntaran untsukar, Pítrun íisarmia nuna aniasarmiayi “¿Pítiur itiura meṉkakama?” tímiayi. Niisha áimiainiachkui, nu suntaran mantámnatí tusa akupkamiayi.
Erutis jakamiania nu
Erutissha Tirunmaya̱ tura Setúnmaya̱ áentsja̱i̱sha nemasnaikiarmiayi. Túmayataṉ Jutía nuṉkan ikiuki Sesaria péprunam pujustaj tusa Erutis wémiayi. Sesaria péprusha Tiru péprunam tíjiu̱chiiti. Setúnmaya̱ aents Tirunmaya̱ áentsja̱i̱ Erutisa nuṉke̱yan yurumkan súmainia ásar, Erutisja̱i̱ nawamnaikiatniun wakeriarmiayi. Tuma asamtai métekrak enentáimsar, Erutisa takarniuri̱ peṉkeri̱, ni naari̱ Parastu, niiji̱a̱i̱ emka amikmawar nuyá Erutisan weriar shiir matsamsatniun seawarmiayi. 21 Tuma asamtai tsawant jeamtai Erutissha akupin entsatai pushin entsarmiayi. Tura akupin pujutainium pujus áentsun ikiaanak áujmatmiayi. 22 Nui̱ pujus chichaakui aents untsumainiak tiarmiayi “Ju̱ chichaa pujana ju̱ka áenchaiti. Antsu nekaska yúsaiti” tiarmiayi. 23 Tuma̱i̱ nuyai̱k Yusa suntari̱ nayaimpinmaya̱ tarí Erutisan jaa awajsamiayi. Tuma asamtai nusha aka yuam jakamiayi. Erutissha Yusan waantu awajtsuk niṉki waantu enentáimtuma asa túruna jakamiayi. 24 Túrunamtaisha Yusa chichame̱nka nú arant pampaṉki wémiayi. Túmaki̱ ashí núṉkanam anturamiayi.
25 Tura Pirnapísha Sáurusha ni takatri̱n amukar Jerusaréṉnumia̱ Antiukíanam waketainiak Juaṉ Márkusan júkiarmiayi.