14
Ikiuniu Péprunam túrunamia nu
Ikiuniu péprunam Papru Pirnapíji̱a̱i̱ jeawar Israer-shuar iruntai je̱a̱nam waya̱warmiayi. Túrunawar Yus-Chichaman etserkarmiayi. Túram ti untsurí̱ Israer-shuar ármia nu, Israer-shuarcha ármia nusha Yúsan umirkarmiayi. Tura chíkich Israer-shuar, Yúsan umirkacharu ármia nu, Yus-shuaran kajerkarat tusar Israer-shuarchan yajauch enentáimtikrarmiayi. Tuma asamtai Papru Pirnapíji̱a̱i̱ nú núṉkanam ti nukap tsawant pujusarmiayi. Tura Uunt Yúsan enentáimtuinia ásar, arantutsuk Yusa waitneṉkratairi̱n etserkarmiayi. Tura, etserinia nu winia kakarmarja̱i̱nti tusa, Yuska aents túrachminian najanmamtikiawarmiayi. Tura Ikiuniunmaya̱ aentska jímiar kanakarmiayi. Chíkichkia Israer-shuar tuinia nu nekasaiti, tiarmiayi tura chíkichkia Jesusa akatramuri̱ tuinia nu nekasaiti, tiarmiayi. Tura nuyá Israer-shuarchaja̱i̱ Israer-shuarka chichasar pepru uuntri̱ji̱a̱i̱ chichasarmiayi. Tura Papru Pirnapíji̱a̱i̱ katsekkar tura kayaja̱i̱ tukurar, yajauch awajsatniun naṉkamawarmiayi. Túrasha Papru Pirnapíji̱a̱i̱ nuna anturmamkar, Ristra péprunam wearmiayi. Nuya̱sha Tirpi péprunam wearmiayi. Nu péprusha mai Rikiaunia nuṉkanam pujuiniawai. Tura Yus-Chichaman etserkarmiayi.
Ristra péprunam Páprun kayaja̱i̱ tukurarmiania nu
Ristra péprunam tunamaru áishmaṉ pujumiayi. Ni akiiniamuri̱ya̱ tuke wekaichauyayi. Nú áishmaṉ Papru chichaamun antúu pujumiayi. Túman Papru úmamkemas nin íismiayi. Niisha, Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ tsuamartatjai, tu enentáimiun Papru nekaamiayi. 10 Tura Pápruka kakantar chicharuk “Wajakim wewe ajasam wajasta” tímiayi. Tutai áishmaṉ wiut kutsua̱r wajaki wekaimiayi. 11 Papru túramia nuna aents wáinkiar Rikiaunia chichamja̱i̱ untsumainiak “Yuska áishmaṉka áanin ajasaru in tarutramarji” tiarmiayi.
12 Pirnapínkia, Júpitir náartin yúsaiti, tiarmiayi. Tura Páprunka, Mirkiuriu náartin yúsaiti, tiarmiayi. Pápruka chichau asamtai tu anaikiarmiayi. 13 Nú pepru jeamunam Júpitir náartin yusa je̱e̱n pujumiayi. Tura Júpitir náartin yusa pátriri̱ kukuji̱n iwiarkamun, wáakaja̱i̱ itiamiayi. Tura niisha ni áentsri̱ji̱a̱i̱ wáakan maatai tusar pujuarmiayi. Tura tikishmatrar ajamsatai, tiarmiayi. 14 Tura Jesusa akatramuri̱ Pirnapísha Páprusha nuna nekaawar, auka nakitiaji tusar, ni pushiri̱n ja̱a̱rarmiayi. Túrawar aents írunmanum pachiniawarmiayi. 15 Tura tiarmiayi “Shuara, ¿urukamtai áitkiarum? Iisha yúschaitji. Atumea áankiitji, tiarmiayi. Peṉké ántrarum túrarmena nu ikiukrum, nekas Yus nemarsatarum tusar iisha taji. Nekas Yuska nayaimpincha, nuṉkancha, nayaantsancha, tura ashí nui̱ írunna nunasha najanaiti, tiarmiayi. 16 Jes, aents ni enentáimmiari̱ji̱a̱i̱ṉ wekasarat tusa Yuska yaunchu tsaṉkatkamiayi. 17 Tuma aiṉ shuaran péṉker awajsamuja̱i̱ Wiitjai Nekas Yus tusa paant awajmamsamiayi. Kame yumi yutuktinian nayaimpinmaya̱ akupturmaji. Tura ejemarar warasarmí tusa yurumak nerektinniasha súramji” tímiayi.
18 Túrasha Pápruka tímianu támaitiat, nuna anturtsuk wáakan maawar nin tikishmatrar ajamsataitsa wakeriarma nuna suritkiachminiak suritkiarmiayi nu áentsun.
19 Tura nuyá Antiukíanmaya̱ Ikiuniunmaya̱sha Israer-shuar táarmiayi. Taar nuyá áentsun Páprun yajauch awajsatniun enentáimtikrarmiayi. Tú tutai Páprun kayaja̱i̱ tukurarmiayi. Tura jakayi tiar péprunmaya̱ japiki júkiar arant áepsarmiayi. 20 Túrasha Yus-shuar Páprun tariar téntakarmiayi. Túram nuiṉkia Papru wajaki wé ataksha péprunam waya̱miayi. Tura kashin tsawa̱rar Papru Pirnapíji̱a̱i̱ Tirpi péprunam wearmiayi.
21 Tírpinium pujusar uwempratin chichaman etserkarmatai untsurí shuar Yúsan umirkarmiayi. Nú shuaran Yus-Chichaman jintintia amuukar Rístranam, Ikiuniunam, Antiukíanmasha waketkiarmiayi. 22 Waketainiak “ashí Yus tana nu tímiatrusrumek tuke umirkatarum” tuíniak Yus-shuaran ikiakárarmiayi. Tura nin tiarmiayi, “Yusa akupeamuri̱i̱n pachiinkiataj tákurkia ti wáitsatniuitji.” 23 Tura Yus-shuar írunmanum Yus-shuaran wáinniun anaikiarmiayi. Yurumtsuk Yúsan áujsar chicharainiak, “umirkarumna nú Yus iirmasarti” tiar ikiukiarmiayi.
Yaunchu jíinkiarmia nú Antiukíanam waketkiarmiayi
24 Nuyá Pisitia nuṉkanam naṉkaamakiar Pampiria nuṉkanam jeawarmiayi. 25 Nui̱ jeawar Pirji péprunam Yus-Chichaman etserkar nuyá Ataria péprunam wearmiayi. 26 Nu̱i̱ kanunam eṉkemprar, yaunchu jíinkiarmia nú Antiukía péprunam waketkiarmiayi. Páprusha Pirnapísha tuke jíintsa̱i̱ṉ nú Antiukíanmaya̱ Yus-shuar chichainiak, Yusa takatri̱ túrattarmena nuna Yus waitnentramak yáinmakarti, tiar akupkarmiayi nuikⁱ. 27 Nú Antiukíanam jeawar, Yus-shuaran irurar, ashí Yus nin yáiṉkiarmia nuna ujakarmiayi. Tura nútiksaṉ Israer-shuarchan Uunt Yus uwemtikrataj tusa untsukmia nunasha ujakarmiayi. 28 Tura nuyá Yus-shuarja̱i̱ Papru Pirnapíji̱a̱i̱ núkap tsawant pujusarmiayi.