15
Jerusaréṉnum Yus-shuara úuntri̱ji̱a̱i̱ iruntrarmiania nu
Nu tsawantin áishmaṉ Israer nuṉkanmaya̱ wear, Antiukíanam jeawar Yus-shuaran jintintiainiak “Muisais tímia nútiksarmek tsupirnaktin ana nu túrachkurmeka uwemprashtatrume” tiarmiayi. Tuma asamtai Papru Pirnapíji̱a̱i̱, núchaiti tusar, nú áishmaṉja̱i̱ ti kakaram chicharnaikiarmiayi. Túrasha nuu enentáiniak enentáimsatniun tujinkiarmiayi. Tuma asamtai Antiukíanmaya̱ Yus-shuar Páprun Pirnapíncha, atumsha chíkich áentsja̱i̱ Jerusaréṉnum wétarum tusar akupkarmiayi. “Tura nui̱ Jesusa akatramuri̱sha Yus-shuaran wáinniusha iniasrum itiurmainkit tusarum péṉker nekaatarum” tiarmiayi. Papru Pirnapísha akupkamu ásar wéenak Pinisia nuṉkanam, Samaria nuṉkanmasha naṉkaamainiak Israer-shuarcha Yus-shuar ajasman Yus-shuaran ujakarmiayi. Tura Yus-shuarsha nuna antukar ti warasarmiayi.
Tura Páprusha Pirnapísha Jerusaréṉnum jeawarmatai Jesusa akatramuri̱sha Yus-shuara wáinniuri̱sha tura peṉké Yus-shuarsha itiawarmiayi. Tura niisha túrunamia nuna mash etserkarmiayi. Túrasha Pariséu aencha, Yus-shuar ajasarmiania nu, wajakiar chichainiak “Muisais tsupirnaktinian akupkamia nuna tura nú arant ashí Muisais tímia nunasha Israer-shuarchasha umirkatin áiniawai” tiarmiayi. Nuya̱sha Jesusa akatramuri̱sha Yus-shuaran wáinniusha nu chichaman nekaatai tusar iruntrarmiayi. Chichasua umikiarmatai Pítiur wajaki tímiayi, “Yatsurtiram, Yus nuik winia chichartak “Israer-shuarchasha winia chichamprun antukar umikiarat ujakarta” tu anaitiukmia nu nékarme. Tura Yus Niṉki ashí aentsu enentái̱n neka asa, Wíi shuar ajasmin áiniawai tusa, ni Wakani̱n Israer-shuarchancha susamiayi, in suramsamiaj nútiksaṉ. Yus incha aushatka awajtamsachmaji, tímiayi. Antsu métekraketji. Tuma asamtai niisha Yúsan enentáimtuiniakui, Yuska enentái̱ya̱n ni tunaari̱n japirarmai, tímiayi. 10-11 Tura iikia nékaji niiya áantsarik Jesukrístu waitnenkartutairi̱ji̱a̱i̱ uwempraitji. Nuiṉkia ¿urukamtia Yus uwempraru áiniawai tai̱sha, átum Muisais yaunchu akupkamia nu umikiarat tusarum wakerarum? Nu túrakrumka Yus túrana nu jeatsui tarume. Tura nuka kaarka áintsaṉchakait. Warí, ii úuntri̱sha tura iisha ashí Muisais tímia nu umiktin tujinkiamji. Tuma asamtai, ¿urukamtai nú káarkasha Israer-shuarchasha áentskatin wakerarum?” tímiayi Pítiur.
12 Pítiur nuna tutai Pirnapísha Páprusha chichainiak, “Israer-shuarchasha ni kakarmari̱n nekaawarat tusa aentsti túrachminian túratniun Yuska ti yáinmakmaji” tú ujuam mitiat wáinkiar antúu pujuarmiayi. 13 Nuna ujasua amikmatai, Jakupusha tímiayi “Yatsurú, antuktarum. 14 Nuik túrachman Yus túramia nuna ii yachi Semuṉ Pítiur ujatmakji. Jú̱iti: Yuska Israer-shuarcha waitnentak Winia ajasarat tusa chikishtarchiniak achikiuiti” tímiayi. 15 Ju̱sha Yúsnan etserin yaunchu áarmia nu tímiatrusaṉ túrunayi. Jú̱iti aarma:
16 “Israer-aents meserar, je̱a̱ sáanakniua áintsaṉ áiniawai. Tura ukunam ataksha tana, Tawitia je̱e̱n sáanaki ana nuna, ataksha najanattajai. Juakai nuna achikian ataksha awajrattajai. 17 Ashí nuṉkanmaya̱ aents, Israer-shuarcha ainia nu, winia náarun pachinia nu, Winia e̱a̱tkarat tusan túrattajai. 18 Uunt Yus nuna yaunchu ujakmiayi.”
Tu áarmaiti’ tímiayi.
19 ‘Tuma asamtai, yatsurtiram, wi tájarme: Israer-shuarcha Yus-shuar ajasaru áiniana nu, imiatik awajsachmi. 20-21 Iimiatarum, ashí péprunam Israer-shuar iruntainiam yáunchuya̱n tuke sáwartin Muisaisa áarmari̱n jintintiainiatsuk. Tuma asamtai, áyatik áatratai ju̱ “Ántar-yus susamu ana nu iniaisatarum. Ántar-yusan susamu asamtai yajauchiiti. Tura tsanirmawairap. Tura kajemtikramua nu yuawairap. Tura numpasha umarairap.” Tu áatratai’ tímiayi Jakupu.
22 Nuyá Jesusa akatramuri̱sha Yus-shuaran wáinniusha nuyá ashí Yus-shuaraim enentáimsarmiayi. “Papru Pirnapíji̱a̱i̱ wéakui, shuar niiji̱a̱i̱ nenakar Antiukíanam akupkatai” tiarmiayi. Tuma ásar Jútas Parsapasan, Sérasnasha anaikiarmiayi. Niisha mai uunt Yus-shuar ármiayi. 23 Tura niiji̱a̱i̱ ju̱ papin áarman akupkarmiayi:
“Iisha Jesusa akatramuri̱ tura Yus-shuara wainniuri̱ tura ashí Yus-shuaraitjinia nu, atumin Israer-shuarcha árumna nu, Antiukíanam, Sírianam, tura Sirisianmasha, ju̱ papí akupeaji. 24 Juyá aents ii chichame̱ja̱i̱nchu atumi̱i̱n jeartamarai. Túrawar, tsupirnaktin ana nu, tura ashí Muisais akupkamia nu túratarum, turammiarme. Nunasha ni chichame̱ja̱i̱ṉ turamarmayi. Nu chicham atumsha antukrum nushá enentáimprarum “entá nuya̱ṉka itiurkatjik” tárume. 25 Tuma asamtai nu nekaar, iisha métekrak enentáimsar, jimiará áishmaṉ akupkatin anaikiamji. Ju̱ áishmaṉ ii aneamu yachi̱ Pápruja̱i̱ Pirnapíji̱a̱i̱sha atumin íirmasarat tusar akupeaji. 26 Papru tura Pirnapísha ii Uuntri̱ Jesukrístunam surumakarmiayi, ni takatri̱sha tsuumai aiṉ túrami tusar. 27 Niiji̱a̱i̱ Jútassha tura Sérassha akupeaji. Ii chichaajnia nuna niisha ni wene̱ja̱i̱ atumin ujatmakartatui. 28-29 Kame túratin asamtai iisha Yusa Wakaní̱ji̱a̱i̱ ju̱ áartin enentáimsaji. Namaṉ ántar-yus susamu ana nu yuawairap. Tura numpasha umarairap. Kajemtikramu ana nusha yuawairap. Tura peṉké tsanirmawairap. Nuya̱sha chíkichkia nú naṉkaamas tíchattaji. Tura antsu nu iniaisarmeka, péṉker átatrume. Ayu, Yus wáitmakarti.” Tu áarman akupkarmiayi.
30 Tura Antiukíanam akupkam wearmiayi. Nu̱i̱ jeawar Yus-shuaran irurar, papin súsarmiayi. 31 Tura Antiukíanmaya̱ Yus-shuarsha nu papin áujsar, péṉker jintíamu chichaman áarman wáinkiar, ti shiir enentáimsarmiayi. 32 Tura Jútassha, Sérassha, ímia niisha Yus-Chichaman etserin ásar, Yus-Chichaman núkap jintintiawar, Yus-shuaran ikiakárarmiayi. 33 Tura nui̱ ishichik tsawant pujusarmatai, Yus-shuarka, péṉker waketkitiarum, tiar akupkarmiayi. 34 Tura Séras juáktinian wakerukmiayi. 35 Páprusha Pirnapíji̱a̱i̱ juakarmiayi Antiukíanam. Niisha chíkich aentsja̱i̱ Yus-Chichaman étseruk pujuarmiayi.
Papru atak Yus-Chichaman ipiampártasa wémiania nu
36 Nuyá ukunam Papru tímiayi Pirnapín “Ashí péprunam iisha Yus-Chicham etserkamaj nui̱ Yusa̱i̱ ii yachi̱ ainia nusha urukák pujuinia iyutai” tímiayi.
37 Pirnapíkia Juaṉ Márkusan iiji̱a̱i̱ winiti tusa wakerimiayi. 38 Tura Pampiria nuṉkanam Juaṉ Márkussha niisháa weu asamtai tura Yusa takatri̱n iniaisa asamtai, Pápruka aya̱tniun nakitramiayi. 39 Papru Pirnapíji̱a̱i̱ ti kakannairar kanakarmiayi. Tura Pirnapíkia Márkusan aya̱ki Chípriniam wémiayi. 40 Pápruka Sérasan aya̱ki wéakui Yús-shuar Yus yáinmakarti tinia akupkarmiayi. 41 Tura Siria nuṉkanmaani wekaráktak, Yus-shuaran ikiakárkutak Sirisianam jeamiayi.