17
Tisarúnikianam charaatum ajarmia nu
Papru Sérassha wéenak Ampipuris péprunam Apurunia péprunmasha naṉkaamakutak Tisarúnikia péprunam jeawarmiayi. Nui̱ Israer-shuara iruntai je̱e̱ ámiayi. Tura Pápruka nuna tuke túrin asa nu je̱a̱nam wémiayi. Tura nui̱sha menaintiu sáwartin Yus-Chichaman paant etsermiayi. Tura Páprusha Yus-Chicham tana tímiatrusaṉ jintintiarmiayi. Tura Krístusha wáitias jákatniuyi, tura nuya̱sha jakayat nantaktiniuyi, tímiayi. Tura nuya̱sha chicharuk “Wi Jesusnan atumin ujaajrumna nusha Yusa anaikiamuri̱n Kristu tútain tájarme” tímiayi Papru.
Nuna takui Israer-aents chikishtarchik umikiarmiayi. Túrawar Papruja̱i̱ Sérasja̱i̱sha tsaniṉkiarmiayi. Tura Kriaku aencha ti untsurí̱ Yúsan umirkarmiayi. Tura nuwa̱ peṉkeri̱ armia nusha nútiksaraṉ umikiarmiayi. Tura Israer-shuarka Yus-shuar ajascharmia nu, Páprun Sérasnasha suiir íisarmiayi. Túrawar chíkich yajauch áishmaṉ naki yujáu armia nuja̱i̱ chichasar nu peprunam charáa charáa ajarmiayi. Tura Páprun Sérasnasha achikiar aentsu úuntri̱n suruktai tusar Jasuṉka je̱e̱n árenkarmiayi. Túrasha Páprun Sérasnasha awetrar, Jasuṉkan tura chíkich Yus-shuarnasha achikiar japirkutak júkiarmiayi. Tura pepru úuntri̱i̱n juíniak tiarmiayi “Ju̱ áishmaṉsha ashí nuṉkanam charaatum ajá wekarmia nu yamaikia tímiajai̱ tarutramarji. Tura ju̱ Jasuṉ ni je̱e̱n itiaarmiayi. Tura niisha ashí mash Rúmanmaya̱ uunt akupniu chichame̱n nakitiainiawai, tiarmiayi. Tura jes, chíkich akupin awai, tuiniawai. Niisha Jesusaiti, turamainiaji” tiarmiayi. Nu chichaman antukar, aents nui̱ pujuarmia nu, úuntri̱miak charaatum ajarmiayi. Tura Jasuṉ chíkich Yus-shuarja̱i̱ Papru nekas awemattaji tusar, paij, kuit ikiuaji, tiarmiayi. Nuna takui pepru uuntri̱ nin akupkarmiayi.
Piríanam
10 Nuiṉkia nú kashi Yus-shuar Páprun Sérasnasha Pirí̱a péprunam akupkarmiayi. Tura nui̱ jeawar Israer-shuar iruntai je̱a̱nam wearmiayi. 11 Piríanmaya̱ aentska Tisarúnikianmaya̱ áentsja̱i̱ṉkia naṉkaamas péṉker enentáimkia ármiayi. Tuke enentáiji̱a̱i̱ Yus-Chichaman ántiarmiayi. Túrawar tuke tsawant imia niṉkisha Papru tana nuna nekasashit tusar Yusa papiri̱n ii wearmiayi. 12 Tuma ásar untsurí̱ shuar Yus-shuar ajasarmiayi. Tura Kriaku aents nuwa̱ peṉkeri̱ armia nusha áishmaṉsha umikiarmiayi. 13 Túrasha Tisarúnikianmaya̱ Israer-shuarka Papru Yus-Chichaman Piría péprunam étserun antukar nui̱ weriar charaatum awajiarmiayi. 14 Túmainiakui Yus-shuar Páprun árutsuk nayaantsanam akupkarmiayi. Tura Séraska Timiutéuja̱i̱ nuiṉ Piríanam juakarmiayi. 15 Tura Páprun nemariarmia nu Atenas péprunam nin ejeyarmiayi. Tura niisha waketainiakui, Papru chichaman akatar akupkamiayi, Sérassha Timiutéusha wárik winiartí tusa.
Atenasnum
16 Tura Papru Atenas péprunam pujus Sérasnasha Timiutéuncha nákamiayi. Nu̱i̱ nú péprunam ántar-yus ti írunkui Páprusha kúntuts enentáimmiayi. 17 Tuma asa Israer-shuar iruntai je̱a̱nam Israer-shuarja̱i̱ tura chíkich aents Yúsan enentáimtiarmia nuja̱i̱ chichasmiayi. Tura tuke tsawant pepru ajapén aentsja̱i̱ iṉkiunaikiar chichasarmiayi. 18 Nuyá chichaman jintin chíkich naari̱, ipikiuriu, armia nu, tura chikichcha, ni naari̱, estuikiu, armia nusha Páprun áujmatsarmiayi. Chikichcha tiarmiayi “Imiá chichamtincha ju̱sha waritramtajik.” Tura chikichcha tiarmiayi “Yajaya̱ yusnan etserniuchuashit.” Páprusha Jesusa túrunamuri̱n tura aents jakamunmaya̱ nantaktinian étserkui nuna tiarmiayi. 19 Nuyaṉka aents iruntainiam, naari̱ Ariupaku támanum Páprun júkiarmiayi. Nui̱sha tuke irunin ármiayi. Nui̱ Páprun aniasarmiayi “Iisha ame yamaram támena nu nekaatai tusar wakeraji, tiarmiayi. 20 Amesha nusháa chicham jintiniaitme. Túmaitkiui ju̱ chichamsha warintiuak tusar nekaatai tusar wakeraji” tiarmiayi.
21 (Atenasnumia̱ aencha tura chíkich nuṉkanmaya̱ shuar nui̱ pujuarmia nusha aya yamaram chicham amia nunak ántiarmiayi. Tura aya nunak áujmatiarmiayi.) 22 Nuya̱ṉka Papru Ariupakunam ajapén wajaki tímiayi “Atenasnumia̱ áishmaṉtiram, wi nékajai, atumsha atumi yusri̱ ainia nuyá tsurakchamniaitrume, tímiayi. 23 Kame wi nuik atumí yusri̱ enentáimtutainiam íistaj tukaman nui̱ je̱a̱chin iwiaramun, JU̱ NEKAACHMA YUSNAITI, tu áarman wáinkiamjai. Wátsek, ju̱ Yus átum nékachiatrum tikishmatrumna nuna ujaktajrume’ tímiai.
24 ‘Nekaatarum, nu Uunt Yuska ashí nuṉkan tura nui̱ írunna nuna najanaiti. Tura Niisha nayaimpin nuṉkancha nérenniurinti. Tura aents najanamu je̱a̱nam nú Yuska pujuchuiti. 25 Niisha aents yáinkiat tusa atsumatsui. Warí, imia-niṉki Niisha ii iwiaakmari̱n, ii maya̱ttairi̱ncha tura ashí írunna nunasha súramtsujik, tímiayi. 26 Nekaatarum. Nuu numpanmaya̱nak ashí áentsun najanamiayi ashí nuṉkanam matsamsarat tusa. Tura Yuska ii tsawantri̱n nekapmaiti; ii pujustinniasha nútiksaṉ nakakmiayi. 27 Winia e̱átkar wáitkiarat tusa Yus nuna túrayi. Túrasha Yus jeashtaka pujurtamtsuji, tímiayi. 28 Jes, iisha Yusja̱i̱ iwiaakji. Yusja̱i̱ muchitiaji. Tura Yusja̱i̱ ii kakarmari̱ takakji. Nútiksaṉ atumí papí-aintri̱ tíchamka “Ashí incha Yus najatmaitji.” 29 Tura iisha Yus najatma asakrin kuri najanamusha, yúsaiti, tu enentáimsashtiniaitji, tímiayi. Tura kuit-yussha, kaya-yussha aents enentáimsar najanamuka, yúsaiti tu enentáimsashtiniaitji, tímiayi. 30 Aents Yúsan nékainiachuk túrawarmiania nuna Yuska yáunchuka pachischamiayi. Túrasha yamaikia Yus ashí aentsun chicharuk “Tunaaruminia̱ enentáimpratarum” túramji, tímiayi. 31 Yuska áishmaṉkan anaikiaiti. Nú áishmaṉ ashí aentsti, yáki péṉkeran túriniait, yáki yajauchin túriniait núnaka nekarmattaji. Nú áishmaṉ Yus akupkamun tuke enentáimtakui Yus nin anaikiaiti. Tura tsawant nú túrunatin átatna nuna Yus Niṉki achikiuiti. Túrasha nekas anaikiajai tusa, tura ashí áentstiram nekaatarum tusa nú áishmaṉkan jakamunmaya̱ iniantkimiayi” tímiayi Papru.
32 Tura nuna jakamunmaya̱ nantaktinian áujmatun antukar chikichcha wishikiarmiayi. Tura chíkich “Yamaikia máakete. Antsu chíkich tsawantin antukmí” tiarmiayi. 33 Tutai Papru iniaisamiayi. 34 Tura chíkich aentska Papru táman umikiar nin nemarsarmiayi. Nui̱sha Tiuníseu páchitkiauyayi. Niisha Ariupaku áentsuyayi. Tura nuya̱sha nuwa̱, ni naari̱ Támaris, tura chíkich aencha nútiksaraṉ nemariarmiayi Páprun.