18
Kurintiu péprunam
Nuyaṉka Papru Atenas péprun ikiuki Kurintiu péprunam wémiayi. Tura nui̱ Israer-shuaran ni naari̱ Akiran wáinkiamiayi. Akiraka Puntu nuṉkanam akiiniauyayi. Tura ukunam Itiaria nuṉkanam puja̱i̱ uunt akupin Krautiu ashí Israer-shuaran Ruma péprunmaya̱ awemarmiayi. Rúmaka Itiaria nuṉkanmaiti. Nui̱ awemamu ásar Akira Kurintiunam nuik támiayi nuwe̱ Pirisíraja̱i̱. Tura Pápruka Akiran chichastaj tusa werimiayi. Akirasha Páprusha mai ju̱na takau ármiayi, tarach ti núparman je̱a̱ najantain najanin ármiayi. Tuma asamtai Papru Akirai̱ seturmiayi nu takat túrawartai tusa. Tura tuke sáwartin Papru Israer-shuar iruntai je̱a̱n wéuyayi. Nui̱sha Israer-aentsun Kriaku-aentsnasha nútiksaraṉ Yus-Chichaman ujakar enentáimtikrarmiayi.
Tura nuyá Séras Timiutéuja̱i̱ Masetúnianmaya̱ táarmatai Pápruka miji̱atrutsuk Yus-Chichaman étseruk “Yusa anaikiamuri̱ Kristu, atum nákarmena nu Jesusaiti” tímiayi. Tura támaitiat nú chichaman nakitiarmiayi. Túmainiak Páprun katsekkarmiayi. Tuma asamtai Papru, nuiṉkia ikiuajrume tusa, ni pushiri̱n pe̱ar tímiayi “Atumek makuumarme. Tura wikia Yusa̱i̱ makuumatsjai. Yamaikia Israer-shuarcha ainia nuna Yus-Chichaman ujakartaj tusan werajai” tímiayi.
Tura nuyaṉka Israer-shuar iruntai je̱a̱nmaya̱ jiinki, Yúsan enentáimtin áishmaṉ Justu je̱e̱n wémiayi. Ni je̱e̱nka Israer-shuara iruntai je̱e̱n aya̱mach pujumiayi. Israer-shuar iruntai je̱a̱ chicharniuri̱, Krispu, Uunt Jesusan nekas enentáimturmiayi. Túruna nua̱ri̱ji̱a̱i̱ uchiri̱ji̱a̱i̱sha Yúsan umirkamiayi. Tura chíkich aencha Kurintiunmaya̱ armia nu nútiksaraṉ Yus-Chichaman antukar, Jesusan enentáimtusar imianiarmiayi.
9-10 Nuyá Uunt Yus Páprun mesekran ipiatkamiayi. Chicharuk “Peṉké ímiatik awajtamsachartatui Wi ámiji̱a̱i̱ pujakui. Ju̱ péprunmasha untsurí̱ aents Winia ajasartin írunui. Tuma asamtai ashamtsuk winia chichamur tuke etserkata” tímiayi Yus.
11 Tura nui̱ Kurintiu peprunam jimiará uwí ejesattuk Yus-Chichaman étseruk pujumiayi. 12 Tura Kariuṉ, Akaya nuṉka akupniuri̱ anaikiamu a̱i̱, Israer-aents Páprun kajerkarmiayi. Tura kajerainiak akupniunam irunturarmiayi. Túrawar Páprun júkiar ejeniarmiayi. 13 Tu túrawar akupniun chicharainiak “Ju̱ áishmaṉ Yúsan umirkatniun Muisais akupkamia núnaka íikias ausháa jintíawai” tiarmiayi. 14 Tura Páprusha chichastaj táunak, Kariuṉka Israer-shuaran tímiayi “Ju̱sha nekas tunáa túrakuiṉkia, tura akupniun umirchakuiṉkia, tárumna nuna anturkaintjarme. 15 Túrasha aya chichamnak tura aya náari̱niak atumí uuntri̱ akupkamia nunak tau asamtai, atumek nuámtak íistarum tájarme. Wikia nu chichamnum pachinkiatniun nakitiajai” tímiayi. 16 Taku a̱a̱ jí̱i̱kmiayi. 17 Tura nuya̱ṉka Kriaku aents Israer-shuar iruntai je̱a̱ úuntri̱n Sústinisian achikiar awatiarmiayi akupniusha íimmianumaṉ. Túrasha akupin Kariuṉka túranak peṉké pachischamiayi.
Papru Antiukíanam waketki, nuyá atak Yus-Chichaman ipiampartasa wémiania nu
18 Tura ni je̱e̱n waketkiarmatai, Papru nu péprunam untsurí̱ tsawant pujusmiayi. Tura nuya̱sha ukunam Yusa̱i̱ yachi ármiania nuna áujas ikiuak Pirisíraja̱i̱ ni aishri̱ Akiraja̱i̱ Senkrea péprunam wearmiayi. Nui̱ Israer-shuar túrutain umíak Papru ni intiashin awampramiayi, nuik Yúsan tímiaj nuna yamái umíajai tusa. Nui̱ṉkia kanunam eṉkemprarmiayi Siria nuṉkanam waketkitiai tusar. 19 Tura nuyá Ipisiu péprunam jeawar Pápruka Pirisíran tura Akiran ikiukmiayi. Tura Israer-shuar iruntai je̱a̱nam wayá Israer-shuar irunar pujuarmia nuja̱i̱ chichasmiayi. 20 Tura niisha Páprun ju̱i̱ṉ pujustá tusar seawarmiayi. Túrasha támaitiat, tujintiajai, tímiayi. 21 Nuya̱ṉka áujas ikiuak “Wisha Jerusaréṉnum námper átatna nuna pachiintiuktiniaitjai. Tura Yus akuptakuiṉkia atak tatajai atumin íistaj tusan” tímiayi. Tura kanunam eṉkemar Ipisiunmaya̱ jíinkimiayi.
22 Nuyá Pápruka Sesaria péprunam jeá, nuya̱ṉka Jerusaréṉnum wémiayi, Yus-shuaran nui̱ áujsataj tusa. Tura nuyá Antiukíanam wémiayi. 23 Tura Antiukíanam ishichik pujus ataksha weak Karasea nuṉkanam tura Pirijia nuṉkanmaani wekaráktak wémiayi. Tura weak Yus-shuar matsamarmia nuna chicharak ikiakárarmiayi.
24 Tumáa pujai̱ Arijiántria péprunmaya̱ Israer-aents Apurus Ipisiu péprunam jeamiayi. Niisha Yusa yaunchu papiri̱n ti péṉker nekaamiayi. Etserkatniuncha ti nékauyayi. 25 Uunt Yus tímia nunasha unuimiátrauyayi. Tura tuke enentáiji̱a̱i̱ chichasmiayi. Jesusa túramuri̱n péṉker jintinniuyayi. Túrasha aya Juaṉ imiakratmanak nekaamiayi. 26 Ju̱ Apurus arantutsuk Israer-shuar iruntai je̱a̱nam chichamiayi. Tura Pirisíra Akiraja̱i̱ ni étserman anturkar, nincha akanki júkiar Yusa chichame̱n ni nekaachmia nuna núkap jintintrarmiayi.
27 Nuyá ukunam Apurus, Akaya nuṉkanam wétaj takui, Ipisiunmaya̱ Yus-shuar yáiṉkiar papí áarar atakas akupkarmiayi. Nú áentsnum péṉkerak jeat tusar túrawarmiayi. Tura Akayanam jeá, nú áentsun Yusa waitnenkratairi̱ji̱a̱i̱ uwempraru ármia nuna ti yáiṉkiarmiayi. 28 Tura Apurus Israer-aentsja̱i̱ paant chichasmiayi. Túrasha Yusa Papiri̱ji̱a̱i̱, Jesussha nekas Yusa anaikiamuri̱nti tusa paant jintíak nincha nupetkamiayi.