20
Papru Masetúnia nuṉkanam Krisia nuṉkanmasha wémiania nu
Charaatum ajasua amikiarmatai Papru Yus-shuaran untsuk Yusnan jintintrataj tusa ikiaankarmiayi. Tura áujas ikiuki Masetúnianam wémiayi. Nú nuṉkanam wekaráktak, Yus-shuaran jintintrar ikiakárarmiayi. Tura nuya̱sha Krisia nuṉkanam jeamiayi. Nui̱ menaintiu nántuk pujusmiayi. Tura nuya̱ṉka kanuja̱i̱ Siria nuṉkanam wétasa pujus Israer-shuar chícham jurusman anturmamak “antsu nuṉkaṉ Masetúnianmaani̱ wetajai” tímiayi. Tura Piríanmaya̱ áishmaṉ Súpater naartin Páprun atamprimiayi. Tura Tisarúnikianmaya̱ Aristárkusha Sekuntusha Tírpinmaya̱ Kayusha Timiutéusha Asianmaya̱ Tíkikiusha, Trújimiusha ashí nu shuar Jiripius peprunam Páprun atampriarmiayi. Túrawar niisha emki wear Trúas péprunam jeawarmiayi. Tura iisha wakapruachu tanta yutai jisat amuukamtai, iisha Jiripius péprunmaya̱ jíinkir, kanunam eṉkemprar Masetúnia nuṉkanmaya̱ jíinkimji. Tura seṉku tsawant naṉkaamasmanum emki wearmia nu amaiyaṉkarmiaji Trúasnum. Tura nui̱sha siati tsawant pujusarmiaji.
Trúas péprunam túrunamia nu
Tura tumiṉtin kí̱arai Jesukrístu enentáimtusar yurumátai tusar iruntrarmiaji. Tura Papru Yus-shuaran jintintramiayi. Kame Pápruka kashinkia wétin asa chichaa-chichaakua kashi ajapéṉ ejemiayi. Tura yakí menaintiu pátaranam, tesaamu ámia nui̱ iruntrarmiaji. Nui̱sha ji ekemarma untsurí̱ irunmiayi. Tura nui̱sha natsa Eutikiu, áaṉkamunam aya̱mas pujusmiayi. Tura Papru ti esaram chichaakui nu nátsasha kari̱ pujumiayi. Tumáa pujus kanaki yakí pátanmaya̱ akaiki iniaamiayi. Tura peṉké jakan júsarmiayi. 10 Tura Papru akaatuki tsuntsumprua miniakkamiayi. Tura Yus-shuaran chicharainiak “Ashamkairap. Ataksha iwiaakui” tímiayi. 11 Nuyá ataksha Papru wakamiayi. Tura taṉtan puukar yurumáwarmatai, tuke chichaa-chichaakua tsawantmarmiayi Papru. 12 Eutikiuncha iwiaakun ni je̱e̱n júkiarmiayi. Tura ashí aents shiir enentáimsarmiayi.
Miritiunam wearmiayi
13 Wats, Papru Asuṉ péprunam nuṉkaṉ we jeatajtsa wakerimiayi. Tura incha, átumka kanunam wétarum, turamkurin, iikia emkir wémaji Asuṉnum. 14 Nui̱ Asuṉnum iṉkiunaikiar, Páprusha kanunam eṉkempramtai, Mitiríniniam jeamji. 15 Tura nuyá jíinkir, kashin tsawa̱rar Sámus péprunam jeamji. Tura nuya̱ṉka Trujiriunam jear ayampramji. Nuya̱sha kashin tsawa̱rar Miritiunam jeamji. 16 Pápruka Jerusaréṉnum wari wétajtsa wakerimiayi, pintikiustís naartin jístatin pachiinkiataj tusa. Tuma asamtai, Asia nuṉkanam ti núkap pujustinian nakitiak “Ipisiunam wéchattajai” tímaiyi.
Papru Ipisiunmaya̱ úuntri̱n áujsamiania nu
17 Túrasha Papru tuke Miritiunam pujus, Ipisiunmaya̱ Yus-shuara úuntri̱n winitiarum tusa untsukarmiayi. 18 Ni taarmatai Papru tímiayi “Atumsha wi Asia nuṉkanam pujusan itiura túraj nu nékarme. 19 Atumja̱i̱ tuke tsawant pujumaj nui̱, naṉkaamantuchu enentáimtumasan, úutchim winia Úuntrun takatri̱n takasmiajai. Tura Israer-shuar yajauch awajtustinian wakerutainiai̱ṉ tuke takasmiajai. 20 Ashí péṉker ana nu nekaatarum tusan miji̱atrutsuk jintintiamjarme. Iruntramarmena nui̱ tura aṉkant aṉkant atumí je̱e̱n pujumarmena nui̱sha Yus-Chichaman ujakmajrume, tímiayi. 21 Tura Israer-shuarnasha Israer-shuarchancha nútiksanak, enentai yapaji̱árum Uunt Jesukrístu umirkatarum, tímiajrume. 22 Tura yamái Jerusaréṉnum wéajai, Yusa Wakaní̱ túrutkui. Nui̱sha túrunatana nunasha nekamatsuk wéajai. 23 Tura Yusa Wakaní̱ iniakturkui ju̱na nékajai, ashí pepru wi jeattajna nui̱ eṉketátai tusar nákarainiawai. Tura ti wáitsatniun nekapsattajai. 24 Kame wikia jákashtajash. Túrasha warí winia itiurtawa. Wikia Yusa jinti̱i̱n warasan wekasataj tusan wakerajai. Yusa̱i̱ wea-wéakuan jáakun iniaisataj tajai. Tura nuyá takatan Uunt Jesus surusmia nuna péṉker amuktaj tusan wakerajai. Jes, Jesus chichartak “Yus wáitnenkartana nú chicham etserkata” turutchamka’ tímiayi.
25 ‘Tura, yatsurtiram, ashí Yúsnan atumin paant ujakjarme. Yamaikia wíniaka atakka wáitkiashtatrume. 26-27 Nekaatarum, ashí Yusa wakeramuri̱n wisha peṉké ú̱u̱rtsuk ujakjarme. Tuma asamtai atumin títiajtsan wakerajrume, chikichík shuara wakaní̱ jinium wéakuisha wikia peṉké makuumashtatjai. 28 Tuma asamtai emka atumek íimiastarum. Túrarum nuyá chíkich Yus-shuar íistarum. Yus-shuaran wáinin ajastarum tusa, Yusa Wakaní̱ achirmakurme. Yus-shuar ainia núnaka ni numpe̱ja̱i̱ṉ Uunt Jesus sumakchakait. 29 Kame wi wématai, chíkich táartatui. Núnaka nékajai. Tura niisha, Yus-shuaran amukartajtsa wakeriartatui, uunt ya̱wa̱sha murikiun amuinia áintsaṉ. 30 Túrasha nemartusarat tusar wakeruiniak atumi̱i̱nia̱ṉ wait chichaman unuikiartin wantinkiartatui. 31 Tuma asamtai yatsurtiram, aneartarum. Wisha menaintiú uwitin tsawa̱i̱sha káshisha úutchim aṉkant aṉkant unuiniamajrumna nu kajinmatkiirap’ tímiayi.
32 ‘Pai, yamaikia, yatsuru, Yus yáinmakarti. Yusa aneṉkrattairi̱ nékaitrumna nú chichamsha kakarmaiti. Nú chicham átum katsua̱rar kakaram wekasatniun yainmakarti. Kame nú chicham atumi̱ enentáin pujakui, Yus ni shuarin matsamsatniun anajmatramia nui̱ pachiinkiattarme. 33 Wats, wisha chikichkí shuara kuítri̱n wariri̱ncha wakerutkachuitjai. 34 Antsu winia uwejruja̱i̱ takasan wi atsummiaj nuna sumarmakmajai. Tura winia írutkamuru atsumamuri̱ncha wiki sumakmiajai. Nuka paant nékarme. 35 Kame átum takasrum, atsumainia nusha yáiṉtarum tusan jintintiajrume. Wats, Uunt Jesusa chichame̱ enentáimsami. “Achíana nuja̱i̱ṉkia naṉkaamas, súana nuka shiir waraawai” tíchamka” tímiayi.
36 Nuna tuasua amik Papru tikishmarmiayi. Tura ashí niiji̱a̱i̱ iruntrarmia nú shuar Yúsan áujsarmiayi. 37-38 Tura Papru nuik chichaak “Atakka wáitkiashtatrume” tiniu asamtai, ti kúntuts pujuiniak, úutchim Páprun miniaksarmiayi. Túrawar kanunam ejeniarmiayi.