21
Papru Jerusaréṉnum wémiania nu
Tura nuyá Yus-shuar aujsa ikiukir kanunam eṉkempramji. Tura íṉkiuasmak Kus péprunam jeamji. Tura kashin tsawa̱rar Rútas péprunam jeamji. Tura nuya̱ṉka Patara péprunam jeamji. Tura nui̱ Pataranam pujusar, chíkich kanu Pinisia péprunam wea wáinkiamji. Túmakui nui̱ eṉkemprar wémaji. Nui̱ wésar Chipri nuṉkaka wáinkiamji. Chíprikia menanmaani̱ aa ikiuakur Sírianam jeamji. Kánuka Tiru péprunam jeá pujustiniuyi, káarak núkap ikiuktin akui. Tuma asamtai iisha Tírunam jear kanunmaya̱ jíinkir péprunam waya̱mji. Nui̱ Yus-shuar wáinkiar nuiṉ siati tsawant pujusmaji. Tura Yus-shuaran Yusa Wakaní̱ ujakam Páprun chicharainiak “Jerusaréṉnumka wéchatniuitme” tiarmiayi. Tura siati tsawant naṉkaamasmatai jíinkimji. Ashí Yus-shuar ármia nu núwentuk uchirtiuk nemartamkamji, péprunam iniaṉkatmaktiai tusar. Káanmatkanam jear tikishmarar Yus áujsamji. Tura nu amikiar nuiṉkia áujnaisar ikiukiarmaji. Tura iikia kanunam eṉkemprakrin niṉkia ni je̱e̱n waketkiarmiayi.
Iisha Tirunmaya̱ entsak wea-wéakuar Turumáitianam nui̱ṉ jíintramji. Tura nui̱ jearsha Yusa̱i̱ yachi̱ ármia nu chichasar nui̱ṉ chikichkí tsawant pujusmaji. Kashin tsawa̱rar nuyá jíinkir nuṉkaṉ weri Sesaria péprunam jeamji. Nui̱ Jiripi je̱e̱n jear pujusmaji. Jiripikia Yus-Chichaman etserniuyayi. Nuik Jerusaréṉnum siati áishmaṉkan Yusa takatri̱n wáinkiarat tusar anaikiarmia nú Jiripiiti. Jiripisha kuatru nawantri̱n yarumkauyayi nuatnakchan. Niisha Yusa chichame̱n etserin ármiayi. 10 Tura iisha Jiripi je̱e̱n wárum tsawantak pujarin Jutía nuṉkanmaya̱ aents Yusa etserniuri̱, Akapu náartin támiayi. 11 Niisha taa Papru emenmamkari̱n achikmiayi. Tura achik niṉki ni nawe̱n tura uwejé̱ncha jiṉkiamamiayi. Nuna tura tímiayi “Yusa Wakaní̱ tawai, ju̱na emenmamka nérenniuri̱n Israer-aents jútikia jiṉkiáwar Israer-shuarchanum surukartatui, tawai” tímiayi. 12 Iisha nu antukar Papru tímiaji “Jerusaréṉnumka weep.” Sesarianmaya̱ Yus-shuarsha núnisaṉ Páprun tiarmiayi. 13 Tutai Papru tímiayi “¿Urukamtai úutkuram winia enentáirui̱ kúntuts awajtarum? tímiayi. Wi Jesusna asamtai Jerusaréṉnum jiṉkiatainiakuisha mántuiniakuisha ashamatsjai” tímiayi. 14 Tura iisha Papru emetatai tukamar tujinkiar “wats, nuiṉkia Uunt Yus wakera nu tímianak atí” tiarmaji.
15 Nu tiri iniaisar iwiarnarar Jerusaréṉnum wémaji. 16 Chíprinmaya̱ yaunchu Yus-shuar Manasuṉ ni je̱e̱n Jerusaréṉnum takakuya nuna ikiatmastinian wakerimiayi. Tuma asamtai Sesarianmaya̱ ishichik Yus-shuar nemartamainiak Manasuṉnasha júkiarmiayi.
Papru Jakupu je̱e̱n irastajtsa wémiania nu
17 Tura iisha Jerusaréṉnum jeawakrin, nui̱ warasar Yus-shuar ti shiir áujtamsarmiaji. 18 Tura kashin tsawa̱r Papru íimiak Jakupu je̱e̱n wémiaji. Nui̱sha Yus-shuara uuntri̱ matsamarmiayi. 19 Páprusha áujas amik, Israer-shuarchanum ni étsermaja̱i̱ Yus túramia nuna yámankamtaikniumia̱ jukí chikichkimias ujakar ujakar awajsamiayi. 20 Papru taman antukar “Yus ti péṉkerchakait” tiarmiayi. Tura Páprun ju̱ chichaman tiarmiayi “Támena nu péṉkeraiti, yatsurú, túrasha Israer-shuar timiá untsurí̱ Yus-shuar ajasu áiniayat, “ashí Muisais akupkamia nu umiktiniaitji” tuiniawai. 21 Nú arant yajaya̱ aents taar, chichartamainiak “Pápruka nusháa jintintiui, turamainiawai. Israer-shuar chíkich nuṉkanam pujuinia nuna Muisaisa akupkamuri̱ umirkashtin Pápruka jintintiui, turamainiawai. Israer-shuarti tsupirnaktin ana nu túrashtinian tura ashí Israer-shuar túrutai iniaisatniun Papru imia Israer-shuaran jintintui, turamainiawai.” 22 Wátsek, yatsuru, nuiṉkia itiurmaiṉkit. Ame tátintrumin aents nekaawarka ju̱i̱ kajertamainiak káutramkachartatuak. 23 Wats, antsu nuiṉkia, ju̱ túrata yatsuru. Ju̱i̱ kuatru áishmaṉ Yúsan yaunchu tiarmia nuna umiktasa pujuiniawai. 24 Nii júkiarta. Túram niisha Muisais akupkamia nuna umikiar nijiaamainiakui, amesha nijiaamarta. Núnismek kuítniasha ni susatin ana nu amesha akikmatkarta. Niisha ashí umikiarmatai, ni intiashi̱n awampratin áchattawak. Nu áishmaṉka intiashi̱n awampran Israer-aents wáinkiar, anturtamkarainia nu, nekaschaiti, turamartatui. Antsu, Pápruka Muisais akupkamia tímianak túrawai, turamartatui. 25 Túrasha yatsuru, nekaata, Israer-shuarcha Yus-shuarka papí yaunchu akuptukmiaji. Israer-shuarti túratin ana nu ashí mash túratarum tátsuji, tu áatramji. Tura antsu namaṉken máawar ántar-yusan susamu yúashtiniaitrume, tímiaji. Tura numpasha umarchatniuitrume, kajemtikramusha yúashtiniaitrume. Tura tsanirmashtiniaitrume. Tu áatramji” tiarmiayi.
Páprun achikiarmiania nu
26 Nuyá tiniu asamtai Papru nú kuatru áishmaṉkan júkiarmiayi. Tura kashin tsawa̱rar níimiak nijiaamararmiayi, Muisais timia nútiksaraṉ. Tura Yúsan tiarmia nuna wárik umiktinian tura Muisais timia nuna Yus súsatniun ujaktajtsa Papru Yusa Uunt Je̱e̱n waya̱miayi. 27 Túrasha nu siati tsawant amusattuk ajatemsa̱i̱, Ásianmaya̱ Israer-aents Paprun Yusa Uunt Je̱e̱n pujan wáinkiarmiayi. Túrawar charaatum ajakiar Páprun achikiarmiayi. 28 Achikiar untsumainiak “Israer-shuártiram in yáinmaktarum. Ashí nuṉkanam Muisais akupkamuri̱ncha Israer-shuarti túrutairi̱ncha, ju̱ Yusa Uunt Je̱e̱ncha yajauch chicharea nu achikji, tiarmiayi. Warí, Kriaku áentsun awayáshtinia nuna awayá nuja̱i̱ yamái ju̱ Je̱a̱ncha yajauch awajturmaji” tiarmiayi.
29 Jes, nuik Ipisiunmaya̱ Trúpimiu Pápruja̱i̱ péprunam wekaan wáinkiaruyi. Wáinkiaru ásar, Yusa Uunt Je̱e̱n waya̱yi, tu enentáimsar tiarmiayi. 30 Tuiniakui aents ashí mash charaatum ajakiar tseke táarmiayi. Túrawar Páprun achikiar japirkutak Yusa Uunt Je̱e̱ya̱ jí̱i̱kiarmiayi. Túrawar wáitincha nú chichamaik epentrarmiayi. 31 Tura maatai tusar matsamtuinia̱i̱ suntara kapitiántri̱ Jerusaréṉnumia̱ aents ashí charaatum ajainian antukmiayi. 32 Kapitiáncha ni suntari̱n tura sarjentuncha irur tseke weriarmiayi aents pujuarmia nui̱. Aencha suntaran tura kapitiánin wáinkiar, Páprun asutíniayat iniaisarmiayi. 33 Kapitiánka Páprun jeari achikmiayi. Tura jimiará jiruja̱i̱ jiṉkiamiayi. Nuya̱sha aniasmiayi “¿Niisha yait? ¿Warinia túrait?” tímiayi. 34 Túrasha aencha untsurí̱ chichaman untsummiarmiayi. Túmainiakui kapitiáncha peṉké nekaachmiayi. Tuma asamtai Páprunka suntar pujamunam júkiarmiayi. 35 Tura suntar pujamunam wáitiniam jeawar Páprun entsaki júkiarmiayi aents imiá kajerainia asamtai. 36 Tura aencha ukunmaani̱ pataakar, mantamnatí, tu untsummiarmiayi.
Papru chichastinian seamiania nu
37 Tura Papru suntarnum awayám, Páprusha kapitiánin Kriaku chichamja̱i̱ chichaak “Wi ishichik chichasaintjame” tímiayi.
Tutai kapitián chichaak “Warí, ¿amesha Kriaku chicham chichastin nékamek? tímiayi. 38 Nuiṉkia amesha ¿Ejiptunmaya̱ shuárchakaitiam? ¿Nuik kuatru mir (4000) aents, maṉkartin tutai atsamunam yaruakchamkam? ¿Kapitiánja̱i̱ meset najanataj tusa túrachmakum?” tímiayi.
39 Tutai Papru tímiayi “Núchaitjai. Antsu wikia Israer áentsuitjai. Sirisia nuṉkanam uunt pepru Tarsu náartin ana nui̱ akiiniaitjai. Tura waitneasam ju̱ aents chichastin tsaṉkatrukta” tímiayi.
40 Tura kapitián, ayu, tutai, Papru watainium wajas, mitiat pujustarum tusa uwejé̱n takuimiayi. Tura aents itiatkarmatai Israer-chichamja̱i̱ chichasmiayi.