22
Papru áentsun timia nu
Papru chichaak ju̱na tímiayi: “Yatsurtiram, tura úuntur árumna nu antuktarum. Wikia Pápruitjai. Kíishtumaktaj tusan títiatjana nu waitneasrum anturtuktarum” tímiayi. Tura Papru Israer chichaman chichaakui, aents nuna antukar nú naṉkaamas itiatkarmiayi. Nui̱ Papru chichaak “Wikia Israer-shuaraitjai. Tarsu pepru Sirisia nuṉkanam ana nui̱ akiiniaitjai. Túmaitiatnak ju̱i̱ Jerusaréṉnum tsakaruitjai. Tura unuikiartin Kamaríran chichame̱n unuimiaruitjai. Tuma asan ii uuntri̱ akupkarmia nuna ashí umirkaitjai. Tura átum yamái túrarmena nuna wisha nútiksanak Yusna ana nuna tuke enentáiji̱a̱i̱ wakerukuitjai. Tura Jesusan umirkaru ármia nuna máataj tusan pataatukni wekaimiajai. Túran áishmaṉkan nuwa̱ncha achikian sepunam eṉkeataj tusan túrimiajai. Israer-patri uuntri̱sha Israer-shuara uuntri̱sha Tamaskunam íi-shuar susatá tusar papin ataktusar akuptukarmia nuna niṉkia nékainiawai. Jesusan umirkarun achikia ikiaankan jui̱ Jerusaréṉnum asutniáwarat tusan werimjai’ tímiayi.
 
(Túramuri̱ 9.1-19; 26.12-18)
‘Tura wi jintiá wéai̱ Tamaskunam jeastatuk ajasa̱i̱ nantu tutupin a̱i̱ aya aneachma nayaimpinmaya̱ newaat wajantruntmiayi. Túrunamtai wisha nuṉká iniaarmajai. Nuyaṉka chichaamun antukmajai. Chichartak “Sauru, Sauru, ¿urukamtia imiá pataaturam?” turutmiai.
Takui wi aniasmajai “¿Amesha yáitiam, Uunta?”
Tutai “Wikia Nasarétnumia̱ Jesusaitjai. Ame pataaturmena núitjai” turutmiai.
Wiji̱a̱i̱ pujuarmia nu, newaat wajantun wáinkiar ti ashamkarmai. Túrasha niṉkia túrutun antukcharmai. 10 Tura wi tímiajai “¿Nuiṉkia, Uunta, warí itiurkattaj?” tímiajai.
Tutai Uunt chichartak “Wajakim Tamaskunam wetá. Nui̱sha ame túrattamna nuna ujatmakartatui” turutmiai, tímiayi. 11 Kame wikia nú newaat ajakun íisan ji̱i̱ru kusurmai. Tuma asamtai winia tsaniakmar eṉkeki jurukiar Tamaskunam ejetiarmai’ tímiayi.
12 Papru tuke aujmatki wéawai. ‘Tura nui̱ Tamaskunam áishmaṉ Ananías pujumai. Niisha Yúsan aneak, Muisais akupkamia nuna umirkauyi. Tura nú péprunmaya̱ Israer-shuar ármia nu nin péṉker enentáimtiarmiai. 13 Nú Ananías winia íirsataj tusa támai. Taa turutmai “Yatsuru Sauru, péṉker iimtia.” Túrutkui nú chichamaik péṉker íimmiajai. Túrunan Ananíasnasha wáinkiamjai. 14 Tura Ananías chichaak “Iwiaaku Yus, winia wakeramurun nekartuat tusa winia Uchirnasha, tunaarinchaa nuna, íisat tusa, winia chichampruncha antukat tusa ámin yaunchu Yus anaitiamkaiti. 15 Amesha Papru, Yusna ana nu íisumna nusha antukumna nusha ashí aents ujakartatme. 16 Tuma asamtai yamaisha ¿warí nákam? Tunaarun asakátrurat tusam Uunt Jesus enentáimtusam weme ni náari̱ pachisam imiantia” turutmai.’
17 ‘Tura Jerusaréṉnum waketkin Yusa Uunt Je̱e̱n wémajai Yúsan áujsataj tusan. Nui̱ íimiarmajai. 18 Nui̱ Jesus chichartak “Jui̱ Jesusaréṉnum Wíi túramur etserkattamna nuna antukchartatui. Tuma asamtai wari jíinkim wetá” turutmiai.’
19 ‘Túrutkui wi tímiajai “Túrasha Uunta, ju̱yá aents wi Israer-shuara iruntai je̱e̱n waya̱n Ámin umirtamkarmia nuna nui̱ matsatun achikian awatin sepunam eṉkeawarmia nuna nékainiawai. 20 Tura nuyá Áminiu etserniun Estepaṉkan máiniakuisha wisha wajamjai. Túruiniakui, “péṉkeraiti” tímiajai. Nú arantcha ni pushiri̱n íirsamjai” tímiajai.’
21 ‘Túrasha Uunt Jesus winia turutmai “Wetá. Israer-shuarcha matsatainia nui̱ akupkatjame” turutmai” tímiayi Papru.
Suntara kapitiántri̱i̱n túrunamia nu
22 Nu̱i̱ matsamarmia nu, núnaka antukarka untsumtan juáriarmiayi. “Ju̱ka mantamnatí. ¿Urukamtaik iwiaakusha pujusat?” tiarmiayi. 23 Tura aentska Paprun kajerainiak, ti untsumainiak pushiri̱n tujaat ajapawar nuṉkancha naṉkimkiamaikia ajarmiayi. 24 Tura kapitián nuna wáiniak Páprun suntar pujamunam awayámiayi. Tura suntaran chicharuk “Átum asutiárum áimtikiatarum. ¿Urukamtaik aents nin kajerainiak imiá untsumainia? Nekaatarum” tímiayi. 25 Tura Páprun asutiátai tusar jiṉkiárar awajsam Pápruka kapitiánin chicharuk “¿Rúmanmaya̱ aents áyatik asutiámniakait, ni túramuri̱ nekartsuk?” tímiayi.
26 Nuna táman antuk kapitiáncha uunt kapitiánin ujaktaj tusa werí chichaak “Maaj, túrataj tamena nu anearta. Ju̱ áishmaṉ Rúmanam pachitkaiti” tímiayi.
27 Nuna antuk uunt kapitián Páprun werí aniasmiayi “¿Amesha nekasmek Rumanam pachitkaitiam?” tímiayi.
Tutai Papru “Ee” tímiayi.
28 Tutai “Wikia ti kuítian akikmakmiajai Rúmanam pachiinkiatniun” uunt kapitián tímiayi.
Tutai Papru tímiayi “Túrasha winia aparka Rúmanam pachitkia asamtai, wisha Rúmanam pachiinkian akiiniaitjai” tímiayi.
29 Nuna takui Páprun asutiátaj tiarmia nuna wárik iniaisar jíiniar wearmiayi. Tura imia uunt kapitiáncha Rúmanam pachitkian jiṉkiá asa ashamkamiayi.
30 Tuma asa kashin tsawa̱r uunt kapitián, urukamtaik Páprun imiá kajerainia, nekaataj tusa wakerak Paprun werí jiṉkiámun atirmiayi. Tura Israer-patri̱ uuntri̱n chíkich naamka armia núja̱i̱sha ikiaankamiayi. Tura nuiṉkia ni matsatmanum Páprun itiar ajapén awajsamiayi.