23
Israer-aentsu Úuntri̱n Papru timiania nu
Papru Israer-patri̱ naamkari̱n úmamkes iis “Wíi shuartiram antuktarum. Úchichik tuke yamaisha Yus íimmianum péṉker wekainuitjai” tímiayi.
Papru nuna takui Israer-patri uuntri̱ Ananías, ni suntari̱n Paprui̱ aya̱mas pujuarmia nuna “Wenunam awatiarum” tímiayi.
Tutai Papru tímiayi “Tsej, jimiará chichamtinia íimiatá, Yus amincha asutiámattawai. Muisais akupeana nuna umiatsui tusam yajauch turutattsam pujame. Entá, ¿nuiṉkia urukamtia Muisais tímia nuka iniaisam ame suntarum winia asutiátarum tame?” tímiayi.
Tura nuna takui nui̱ wajarmia nu Páprun tiarmiayi “¿Maaj, amesha Patri uuntri̱ imiá yajauchisha chichaream?”
Tutai Papru tímiayi “Yatsuru, wisha Patri uuntri̱ áutskaitia tíchamjai. Nékaitkiunka núnaka tícha̱a̱jai. Kame wisha nékajai, Yus-Chichamnum tawai “Atumí uuntri̱ yajauch chicharkairap” tawai” tímiayi.
6-8 Israer-aentsu úuntri̱ya jimiará írutka ármiayi. Satuséu aents tura nuyá Pariséu aents nusháa írutkan Pápruka nekaamiayi. Kame Satuséu aentska, jakamunmaya̱ nantaktincha Yusa suntari̱sha aentsu wakaní̱sha tura iwianchcha atsawai, tiniu ármiayi. Antsu Pariséu aentska, nuka ashí awai, tiniu ármiayi. Nuna nekáa Papru kakantar chichaak “Wikia Pariséu áentsuitjai. Wíi shuarsha Pariséu áiniawai. Wikia ashí shuar jakamunmaya̱ ukunam nantaktin átatui tu jintiamun, nekaatai tusar itiariarmiayi” tímiayi. Tura Papru nuna takui Pariséu aents tura Satuséu aencha nuámtak kajernaikiarmiayi. Túrunawar kánasaraṉ nusháa nusháa enentáimprarmiayi. Nuiṉkia ashí aents charaatum ajarmiayi. Tura Israer-shuara jintinniuri̱ Pariséunam írutka armia nu wajakiar tiarmiayi “Ju̱ áishmaṉ tunaan peṉké túrichuiti. Yusa suntari̱ chíkich wakancha nin nekas chichaschamashi. ¿Ya neka?” tiarmiayi. 10 Ti charaatum ajainiakui suntara kapitiántri̱ Páprun achia̱rchartimpiash tusa suntaran untsuk, “Ji̱i̱ktiarum, túrarum suntar pujamunam awayátarum” tímiayi. 11 Nuyá kashi Papru Uuntri̱ mesekra ipiatuk “Kakaram ajasta, Papru. Ju̱i̱ Jerusaréṉnum winia ujakarumna núnismek Rúmanmasha ujaktatme” tímiayi.
Páprun máatniun wakeriarmiania nu
12 Nuyá kashin tsawa̱rmatai Israer-aents Páprun maatai tusar chichaman jurusarmiayi. “Papru máachkurkia yurumtsuk tura peṉké úmutsuk matsamsattaji. Máachrikia yajauchiniam yumiṉkramu atai” tiarmiayi. 13 Nuna tiarmia nuka kuarenta (40) naṉkaamas ármiayi. 14 Tura Israer-patri úuntri̱n tura Israer-aentsu úuntri̱ncha weriar “Papru máachkurkia peṉké yurumtsuk pujustatji. Máachrikia yajauchiniam yumiṉkramu atai” taji. 15 Tuma asamtai ashí Israer-patri̱ naamkari̱ji̱a̱i̱ suntara kapitiántri̱ seatarum, Papru tatí tusarum. “Kashin Papru itiata, titiarum. Papru tana nu iisha nekas nekaatai tusar wakeraji” titiarum. Túrawakrumin iisha maatai tusar niṉkia táatsa̱i̱ṉ nákaktatji” tiarmiayi.
16 Tura Papru awe̱ nú chichaman antuk suntar pujamunam taa Páprun ujakmiayi. 17 Tuma asamtai Pápruka suntara kapitiántri̱n untsuk “Ju̱ uchi uunt kapitiánnium jukitia. Niisha chichaman takakui” tímiayi.
18 Kapitiáncha uchin uunt kapitiánnium ejé tímiayi “Papru eṉkeamu pujana nu winia untsurak “Ju̱ uchi uunt kapitiánnium jukitia. Chichaman takakui” túrutui” tímiayi.
19 Uunt kapitiáncha nú uchin eṉkeki arantach jukí chicharuk “¿Warí turuttiaj tame?” tímiayi.
20 Tutai uchi tímiayi “Israer-aents Páprun chichaman jurusarai. “Papru túramuri̱ ti paant nekaatai tusar kashin Israer-shuara uuntri̱i̱n ejetarum” turamartatui. 21 Tura amesha nuna takui anturkaip. Kuarenta (40) naṉkaamas jintiá akirtua pujurainiawai. Tura “Papru máachkurkia yurumtsuk tura úmutsuk matsamsattaji” tuiniawai. Tuma asamtai yamaisha ámin tití tusa nákarmainiawai” tímiayi uchi.
22 Tura uunt kapitiáncha uchin chicharuk “Ame túrutmena nu chíkich aents peṉké ujakaraip’ tímiayi. Nuna ti̱, uchin akupkamiayi.
Akupin Piriksai̱ ejetiarmiania nu
23 Nuyaṉka uunt kapitiáncha chíkich kapitiánin jímiaran itiá chichaak “Urum, kashi ajapéṉ ajastatuk ai̱, untsurí̱ suntar ikiaankarta. Jimiará siáṉ (200) aya náwek, setenta (70) kawainium eketka, nuyá chíkich jimiará siáṉ (200) náṉkiji̱a̱i̱ṉ Sesaria nuṉkanam wétin iwiarata. 24 Páprusha kawainium ekemkatin iwiarturta. Túrarum péṉkerak ejetarum akupin Piriksai̱” tímiayi. 25 Tura niiji̱a̱i̱ ju̱ chichaman áatrar akuptukmiayi:
26 “Ti péṉker akupin Píriks, wikia Krautiu Rísias ju̱ papin áatjame. 27 Israer-aents ju̱ áishmaṉkan maatai tusar wakeruiniak achikiarmiayi. Tura niisha Rúmanmaya̱ áentsuitkui wikia nuna nekaan suntarja̱i̱ werin jukimjai. 28 Wikia ¿urukamtaik achikiaruit? tusan Israer-patri naamkari̱n jukimjai nin. 29 Páprunka ii uuntri̱ akupkamuri̱n umiatsui tusar nin kajeriarmiayi. Pápruka yajauch túrachu asa mantamnachminiuyayi. Sepunmasha eṉkemachminiuyayi. 30 Tura wisha Israer-aents nin máatniun chichaman jurusman nekaan ami̱i̱n akuptajme. Nuya̱sha nin kajerainia nunasha tajai “Atumsha Piriksai̱ werum átum warinma kajerarum nu títiarum” tajai. Ayu. Jú̱chiniak tájame.” Nuna tu áatar akuptukmiayi.
31 Tura suntarsha ni uunt kapitiántri̱ tímia nútiksaraṉ Páprun kashi júkiarmiayi Antipatris péprunam. 32 Kashin tsawa̱rar suntar aya náwek wearmia nuka waketrarmiayi. Tura kawainium eketrainiaka Pápruja̱i̱ wearmiayi. 33 Sesaria péprunam jeawar papin Piriksan súsarmiayi. Tura Pápruncha nui̱ ejeniarmiayi.
34 Akupniusha papí aujsua amik Páprun aniasmiayi “Amesha, ¿tuí̱ akiiniaitiam?”
Tutai “Sirisia nuṉkanmaya̱itjai” tímiayi.
35 Nuna takui akupin tímiayi “Wátskea kajertamainia nu taar turamainiakui anturkatjame” tímiayi. Tura nuya̱ṉka uunt akupin Erutisa je̱e̱n awayá apujsamiayi, suntar íisarat tusa.