24
Papru Píriksja̱i̱ áujmatsamiania nu
Tura seṉku tsawant naṉkaamasa̱i̱ Israer-patri uuntri̱, ni naari̱ Ananías, Sesarianam támiayi. Tura Israer-aentsu uuntri̱ tura ti unuimiaru chichamtincha, ni naari̱ Térturu nuja̱i̱ táarmiayi. Ju̱ aents Páprun kajerainia ásar akupniunam wearmiayi. Nui̱ Páprun itiarmatai Térturu chichatan juármiayi. “Uunt akupin Píriks, amesha yaimiu asakmin iisha shiir matsatainiaji. Tura imiá neka asakmin ashí aents tímiatrusrik matsatainiaji. Tuma asakmin iisha ashí matsatmanum tuke tsawant ti shiir yumiṉsamajme, uunta. Tura amesha ti núkap chicham antuktin nakitiatspash. Tuma asamtai antsu ishichik waitneasam anturtukta, tímiayi. Ju̱ áishmaṉ Papru, suṉkura utsukratniua núniniaiti. Niisha ashí nuṉkanam mesetan najanatniun Israer áentsun ikiakáiniaiti. Tura Jesusa aentsri̱, Nasarénu tuinia nuna úuntri̱nti. Nú arantcha Yusa Uunt Je̱e̱n yajauch awajsataj tusa pujuru wáinkiar achikmaji. Ii uuntri̱ tana nuja̱i̱ métek asutiátai tusar wakerimji. Túrarin nuya̱ṉka kapitián Rísias taa tapit achik jurutramkimiaji. Tura atumek akupin Piriksa̱i̱ werum nui̱ aujmatkatarum, turamaji, tímiayi. Tuma asamtai amesha Píriks, Papru aniasta. Nuiṉkia ii tájinia nu nekasaiti, nu nekaattame” tímiayi Térturu.
Tura Israer-aents pujuarmia nu “Nekasaiti ashí ni tana nu” tiarmiayi.
10 Nuyá Píriks, uweje̱ja̱i̱, Papru chichasat tusa iniaktusmiayi. Túram Papru tímiayi “Amesha uunta, ju̱ aentsu akupniuri̱ ti untsurí̱ uwitin pujusuitme. Tuma asamtai nuikia shiir enentáimsan páchitsuk chichastatjai. 11 Wats, wi túramur nekartuata. Yúsan áujsataj tusan Jerusaréṉnum wi wémajna nu tuse (12) tsawant naṉkaamasai. 12 Nui̱sha yajauch áujmatki weai̱ wáitkiacharmai. Yusa Uunt Je̱e̱ncha tura Israer-shuara aujtai je̱e̱ncha tura pepru jíntianmasha áentsnum charáa charáa ajá wekaai̱ peṉké wáitkiacharmai, tímiayi. 13 Ju̱ aents ju̱i̱ matsatainia nu wíniaka peṉké turutchamnia áiniawai. 14 Túrasha ju̱na paant ujaajme. Jesus yamarman jintíana nuna umíajai. Kame Israer-aentska wáitiaiti tuinia nuna wikia umíajai. Túrasha nuna túran ii uuntri̱ Yusri̱ akupkamia nunak umiktasan pujajai. Jes, ashí Muisais aar akupkamia nuna tura ashí Yúsnan yaunchu etserin aar akupkarmia nunasha uminiaitjai. 15 Tura jakaasha nantaktin átatui, tajai. Warí, péṉker aents nútiksaṉ yajauch aencha nantakiartatui imia Israer-shuar tuiniatsuk. Tura wisha nútiksanak túrunatniuiti tajai. 16 Tura wisha tiniu asan, wikia winia enentáirui̱ Yus íimmianum makuumatsuk wekasataj tajai. Tura áentsnumsha nútiksanak peṉké makuumatsuk wekaajai’ tímiayi.
17 ‘Tura, uunta, untsurí̱ uwitin chíkich chíkich nuṉkanam wekaasuan amikian winia shuarui̱ támajai. Kuítrinchan kuítian susataj tusan tura Yusa kuítri̱ncha nin susataj tusan támajai. 18 Túran wisha, Muisais jintinmia nútiksanak nijiaamaran, Yusa Uunt Je̱e̱n pujumiajai. Untsurí̱ aents charaatum ajainiasha atsumiayi. Nui̱ wiki pujái̱ Ásianmaya̱ Israer-aents wáitkiarmiayi. 19 Tura wi yajauch túraitkuiṉkia winia wáitkiarainia nu táchatniukait ámin ujatmaktasa. 20 Túrachkuiṉkia jui̱ pujuinia nu, Israer-patri̱ naamkari̱ matsatmanum wi pujumajna nui̱ yajauch túramun nékainiakka turutiarti. 21 Kame, ““jakamunmaya̱ nantakminiaiti” tau asamtai makuurtiajtsarum pujarme” matsatmanum tímiaj nuja̱i̱ turutchartimpiash. Nú arantka yajauch túramun peṉké nekartuacharmai” tímiayi Papru.
22 Táman antuk Píriks, Kristu shuari̱ túramun paant nekáa, áanik iniaisamiayi. “Antsu kapitián Risias támatai nuiṉkia nu chichaman nekaatjai” tímiayi. 23 Tura nuyá suntara kapitiántri̱n chichaak “Ju̱ Pápruka tuke emetnati. Tura ishichkikia aṉkant apujsatarum. Tura nuyá ni amikri̱ taa yáiṉtaj takui suritkiairap” tímiayi.
24 Tura nuyá chíkich tsawantai̱ ataksha Píriks ni nuwe̱ja̱i̱ Tursiraja̱i̱ támiayi. Núwe̱nka Israer-shuarauyayi. Pírikska “Papru itiatarum’ tímiayi. Papru Jesukrístunun étserkui antimiayi. 25 Tura Pápruka yajauchiniam wekasashtincha naka wekasatniuncha, tura ukunam Yus tunáa áentsnaka asutiátniuiti takui Piríkska ashamak tímiayi “Antsu yamaikia máakete. Tura ataksha wi aṉkant pujakun untsukmijiam” tímiayi. 26 Tura, aṉkant ajastaj tusa Papru kuítian akirkashtimpiash, tu enentáimias, Píriks tuke untsúu wémiayi, chichastai tusa. 27 Tura nuya̱ṉka jimiará uwí naṉkaamasmatai Píriks akupin náamkamu ajapnamiayi. Tura chíkich aents, ni naari̱ Pursiu Jistu akupin náamkamiayi. Tura Pírikska, Israer-aents péṉker enentáimtursarat tusa wakerak, Páprun sepunam tuke ikiukmiayi.