25
Papru Jístuja̱i̱ áujmatsamiania nu
Jístusha akupkatin takatan naṉkaamataj tusa Sesaria péprunam támiayi. Tura menaintiú tsawant naṉkaamasmatai nuyá we Jerusaréṉnum jeamiayi. Nui̱sha Israer-patri uuntri̱ tura Israer-aentsu peṉkeri̱sha Páprun tsanumprurtai tusar Jístun weriarmiayi. Tura tiarmiayi “Waitneasam Páprusha Jerusaréṉnum akupkata” tiarmiayi. Jintiá maatai tusar wakeruiniak nuna tiarmiayi.
Tutai Jistu tímiayi “Atsá. Páprusha Sesaria péprunam sepunam eṉkeamu pujawai. Tura wikia nui̱ wárik waketkittiajai” tímiayi. Nuyá nin tímiayi “Atumsha peṉkeri̱ árumna nu, wiji̱a̱i̱ Sesarianam wétiniaitrume. Tura nú áishmaṉka tunaari̱ ákuiṉkia nui̱sha títiniaitrume” tímiayi.
Jístuka Jerusaréṉnum ishichik tsawant pujusmiayi. Kame uchu tsawant tura tias tsawantcha pujuschiawash. Nuyá ataksha Sesarianam waketkimiayi. Tura nui̱ jeá kashin tsawa̱r, akupin pujutainium pujus “Papru itiatarum” tímiayi. Tura Papru waya̱mtai, Israer-aents Jerusaréṉnumia̱ taarmia nu káunkarmiayi. Túrawar ti nukap chichainiak “Tunáa túraiti Pápruka” tu tiarmiayi. Túrasha peṉké uyumamtikiacharmiayi.
Pápruka chichamprumak tímiayi “Wisha tunaan peṉké túrachuitjai. Israera uuntri̱ áarmari̱ncha umirkaruitjai. Tura Yusa Uunt Je̱e̱ncha yajauch awajsachuitjai. Tura uunt kapitiánniasha yajauch peṉké chicharkachuitjai” tímiayi.
Jístuka Israer-aents péṉker enentáimtursarat tusa wakerak, Páprun tímiayi “Wakerakmiṉkia Jerusaréṉnum wemí. Wisha nui̱ ame túramurmin nekaatjai” tímiayi.
10 Tutai Papru tímiayi “Amesha paant nékame, Israer-áentsnum tunaan peṉké túrachjai. Tuma asamtai Rúmanmaya̱ uunt akupniun wisha winia túramurun ujaktiniaitjai, nekartuati tusan. 11 Wisha jakamnia tímianu tunáa túranka, jákatniuncha ashamatsjai. Tura antsu turutainia nu nekaschaitkiuiṉkia wíniaka Israer-shuarnum surunkachminiaitjai tajai. Tuma asamtai seajme, wíi túramun uunt akupin Sésar nekartuati” tímiayi.
12 Tutai, nuyá ni írutramuri̱ji̱a̱i̱ chichasua amik, Jistu Páprun tímiayi “Uunt akupniui̱ wétaj tusam seame. Tuma asamtai nui̱ wétatme” tímiayi.
Papru uunt akupniuja̱i̱ áujmatsamiania nu
13 Tura ishichik tsawant naṉkaamasmatai akupin Akripia ni nuwe̱ja̱i̱ Piriníseja̱i̱ Jístun áujsataj tusa Sesarianam wearmiayi. 14 Tura untsuri̱ tsawant pujusarmiayi. Tura nui̱ pujuiniai̱ Jístuka Papru túrunamun akupniun ujaak tímiayi “Ju̱i̱ áishmaṉ pujawai. Píriks nin achik eṉkea ikiukmiayi, tímiayi. 15 Kame wikia Jerusaréṉnum pujái̱ Israer-patri uuntri̱ tura Israer-aentsu úuntri̱sha, Papru yajauchin túraiti tusar káutrukarmiayi, tímiayi. Mantamnati tusam akupkata, tu seattiarmiayi. 16 Takui wi tímiajai “Iisha Rúmanmaya̱ áentstikia chícham nékatsuk, mantamnati tusar akupeatsji. Tsanumpruinia nu, emka táartin áiniawai. Tura nuyá chichamprumatsa̱i̱ṉ mantamnati tusar akupeatsji iisha” tímiajai. 17 Tiniu asan, táarmatai, wikia nákatsuk kashin tsawa̱ran akupin pujutainium pujusan, Papru itiatarum tusan akupkamjai. 18 Tura Páprun tsanumprurtai tusar taar chichainiaksha, wi enentáimmiajna núnaka tícharmiayi. 19 Antsu áyatik Yus umirkar túmatairi̱n Papru nuna túrachai, tiarmiayi. Tura nuya̱sha áishmaṉ Jesus naartin nantaki iwiaakui tawai Pápruka, tiarmiayi. Nunak tiarmiayi. 20 Tura wikia nú chichaman túratniun nékachu asan, Páprun aniasmajai “¿Amesha Jerusaréṉnum wétaj tusam wakeramek? Nui̱ nu chichaman nekartamawarti” tímiajai. 21 Túrasha “Atsá. Ju̱i̱ṉ pujustajai. Rúmanmaya̱ uunt akupin Akustu Sésar nekartuati” tímiayi Papru. Takui, “nuiṉkia tuke sepunam pujustá. Tura wi ukunam uunt akupniun akuptuktatjame” tímiajai” tímiayi Jistu.
22 Nuyá Akripia chichaak “Wisha itiursanak nu áishmaṉ chichaamun anturkaj” tímiayi. Tutai Jistu tímiayi “Amesha kashinkia anturkattame”. 23 Tura kashin tsawa̱r Akripia Piriníseja̱i̱ taar, iwiaa-iwiarmamu ajas waya̱warmiayi. Suntara úuntri̱ji̱a̱i̱ tura nú péprunmaya̱ úuntri̱ji̱a̱i̱ waya̱warmiayi. Tura nui̱ Jistu, “Papru itiatarum” tímiayi. 24 Tura Papru támatai Jistu tímiayi “Uunt Akripia, tura ashí áentstiram matsatrumna nu, pai, ju̱ áishmaṉ íistarum. Ti untsurí̱ Israer-aents Jerusaréṉnumsha tura ju̱i̱ Sesarianmasha ju̱ áishmaṉkan Páprun kajerainiak yajauch chichartuiniawai. Tura tuke iniaitsuk, mantamnatniuiti, turutainiawai. 25 Túrasha wíji̱a̱i̱ṉkia tunáa jakamnianka túrachuiti. Kame niisha “uunt akupin Akustu Sésar nekartuati” takui, wisha nin akupkataj tusan wakerajai. 26 Tura wariniak uunt akupniun áatrataj nuna nékachu asan, Páprun atumin itiarjarme. Tura nekaska, Akripia, ame iniasta tusan itiarjame. Túrawakmin wi wariniak áartaj nuna nekaatjai. 27 Warí wisha, ni yajauch túramuri̱n áattsuk, uunt akupniunam akupkashtiniaitjai” tímiayi.