26
Papru Akripiai̱ chichamprumakmiania nu
Jistu nuna tutai Akripia Páprun tímiayi “Wats, amesha tu timi chichamprumakta” tímiayi. Tutai Papru uweje̱ takuí chichatan juarmiayi. 2-3 Chichaak tímiayi “Uunt Akripia, ii Israer-shuarti túrutai ainia nu amesha nékame. Tura ashí ii chicharnaiyajnia nusha nékame. Tuma asamtai yamái wisha ámin chichamprumaktaj tau asan shiir enentáimjai. Israer-aents turutainia nuna mash ujaktatjame. Waitneasam péṉker anturtukta’ tímiayi.
Papru ni yaunchu túrutairi̱n ujakmiania nu
‘Wi úchichik winia nuṉkarui̱ tura Jerusaréṉnumsha pujusan wi túramajna nuna ashí wíi aents Israer ainia nu nékainiawai. Pariséu ajasan, ni akupeamuri̱n itiurchat ai̱ṉ ashí takamtsuk tuke umirniuitjai. Nunasha nékainiawai tura wakeruiniakka etserkamnia aintui. Túrasha wikia, jakamunmaya̱ nantaktin átatui, tiniu asamtai wíniaka emetruawar itiariarmiayi. Túrasha núnaka Yuska ii úuntri̱n yaunchu tímiayi. Yus tímia nuna túrunattawai wisha tiniu asamtai itiariarmiayi, tímiayi. Tura ashí mash Israer-shuarti, tuse (12) aents matsatka ájinia nu, ju̱ nantaktin chichaman Yus tímia nuna túrunati tusar nákainiaji. Tuma asar Yus áujkurⁱ, tsawa̱i̱sha káshisha nú enentáimtuiniaji. Tura wisha nú chichamnak enentáimta asamtai wíniaka kajertuiniawai, uunt Akripia. Warí, atumsha “Yus jakancha iniantkimniaiti” tátsurmek’ tímiayi.
‘Tura wisha yáunchuka Nasarétnumia̱ Jesusnan umirkaruka kajerkatniuiti, tu enentáimniuyajai. 10 Tura Jerusaréṉnum Yus-shuar ármia nuna kajerkarmiajai. Israer-patri uuntri̱ chichame̱ja̱i̱ untsurí̱ áentsun Jesusnan umirkarmia nuna sepunam eṉkeamiajai. Tura nú shuaran máiniakuisha wikia péṉkeraiti tu wémiajai. 11 Tura Israer-shuara iruntai je̱e̱n waya̱n ti asutiármiajai, Jesusnan umirkatniun iniaisarat tusan. Tura imiá kajerkaran chíkich nuṉkanmasha pataatu wearmiajai achiktaj tusan’ tímiayi.
Tamasku jintianam túrunamun ujakmiania nu
(Túramuri̱ 9.1-19; 22.6-16)
12 ‘Tura Israer-patri uuntri̱ tsaṉkatrukmatai, papin ni surusarmia nuja̱i̱, Tamasku péprunam wétaj tusan jíinkimiajai. 13 Tura, uunta, nantu tutupin a̱i̱, jintiá wéai̱ newaat ajaki ti tsáapin, tsawái nantuja̱i̱ naṉkaamas etsantrutramiayi. Tura wiji̱a̱i̱ wearmia nunasha núnisaraṉ etsantrurarmiayi. 14 Tura túrunamtai ashí nuṉká tepetar wáinkiarmiaji. Wiki Israer-chichamja̱i̱ túrutun antukmajai “Sauru, Sauru, ¿urukamtai imiá pataaturam? Amek enentáimin yajauch awajmamsame, wáaka saṉkanmiak numin ijiuma núnismek. Wíi aents kajera asam túruname” turutmai.’
15 ‘Túrutkui wisha “¿Amesha yáitiam, Uunta?” tímiajai.
Tutai Uunt turutmai “Wisha Jesusaitjai, ame pataatamna núitjai. 16 Tura nantakim wajaktia. Winia takartusminiam tusan wantintiukjame. Tura ame wáinkiamna nusha etserkattame. Tura ukunam wantintiuktatjame. Wáinkiatamna nusha etserkamnium, turutmai. 17 Tura nuya̱sha turutmai, Wats yamaisha Israer-shuarchanum akupkatjame. Tura Israer-shuar kajertamainiakuisha, tura chíkich aents kajertamainiakuisha ayampruktatjame, turutmai. 18 Péṉker jintintiata tusan akupeajme. Kame aencha kiritniumia̱ jíinkiar tsáapninium wekasarat tusan, tura iwianchin umirtsuk Yúsan umirkarat tusan akupeajme. Tura Winia enentáimtursarmatai Wisha ni tunaari̱n tsankurattajai. Nuna túran Yusna ajasaru áiniana nuja̱i̱ apujsattajai.” Nuna Jesus turutmai’ tímiayi.
Papru mesekrampra umikman ujakmiania nu
19 ‘Tuma asamtai, uunt Akripia, Uunt Jesus nayaimpinmaya̱ wantintiurak turutmia nuna umirkataj tusan pujajai. 20 Enentai yapaji̱áwar Yus-shuar ajastinian, emka Tamaskunam pujuarmia nuna ujakarmiajai. Tura nuya̱sha Jerusaréṉnumia̱n, Jutía nuṉkanmaya̱ncha tura nútiksanak Israer-shuarchancha nuna ujakarmiajai. Tura ujainiakun “Yus-shuar ajasmarum paant ajasat tusarum, péṉker túratarum” tímiajai ashí shuaran. 21 Tura wi Yusa Uunt Jee̱n pujái̱, Israer-shuar achirkar emetruawar mántuatai tukamá tujintrukarmiayi, Yus winia yaintiu asamtai. 22 Yus winia yaintiu asamtai, iniaitsuk tuke Yus-Chichaman ujainiajai. Uunt ainia nunasha, tura péejchach ainia nunasha ujainiajai. Tura Muisaissha, Yúsnan etserniusha tiarmia nunak étsereajai. Nú arantka tátsujai. 23 Krístuka wáitsatniuyayi, tura jakasha émak nantaktiniuyayi, ii uuntri̱ tiniu ármiayi. Tura Krístuka nantaki Yusa chichame̱n íi áentsun tura Israer-shuarchancha nútiksaṉ ujaktiniuyayi. Nuna tu tiarmiayi. Tura núnaka wisha tu ujainiajai” tímiayi Papru.
Papru Akripian Yus-shuar awajsataj tusa wakerimiania nu
24 Tura nuna takui Jistu kakantar tímiayi “Maaj, Papru, wáurme. Imiá unuimiatu asam wáurkame” tímiayi.
25 Tutai Papru tímiayi “Atsá uunt Jistu, wáurtsujai. Antsu wi tájana nuka ti nekasaiti. 26 Wi tájana nuna, uunt Akripia ju̱i̱ pujana nuka nékawai. Tuma asamtai arantutsuk nin chichareajai. Kame ju̱ túrunamu ti paant asamtai niisha nékawai, tajai” tímiayi.
27 Nuyá Akripian chicharuk “Yaunchu Yúsnan etserin áarmari̱, nekasapitia tátsumek, uunt Akripia. Wikia nékajme. Nekasaiti, tame” tímiayi.
28 Takui Akripia chichaak “Maaj, ishichik awajtame Papru, Yus-shuar ajastin” tímiayi.
29 Tutai Papru tímiayi “Tura ishichík chichamja̱i̱sha untsurí̱ chichamja̱i̱sha, amesha uunt Akripia, tura ashí winia anturtukurmena nu, wiji̱a̱i̱ métek ajasúk tusan wakerajai. Tura antsu wia núnisaṉ jiṉkiámua núnaka wakeratsjai” tímiayi.
30 Papru nuna tuasua amikmatai akupniusha, uunt kapitiáncha, Pirinísesha, tura nui̱ ashí pujuarmia nu wajakiarmiayi. 31 Tura arant wear, túrunamun chichasarmiayi. Tura tiarmiayi “Ju̱ áishmaṉ mantamnamnian tunaamkachuiti tura peṉkesha sepunmasha eṉkeachminiaiti” tiarmiayi.
32 Tura Akripia Jístun tímiayi “Ju̱ áishmaṉ “uunt akupin nekarati” tíchaitkuiṉkia akupmai makuitji” tímiayi.