27
Páprun Rúmanam akupkarmiania nu
Tura Páprun Ruma péprunam akupkatniun enentáimsarmiayi. Rúmaka tímiai̱, Itiaria nuṉkanam pujawai. Wisha Pápruja̱i̱ wémiajai. Pápruncha tura chikichnasha achikma ármia nunasha Akustunu tutai suntara kapitiántri̱ji̱a̱i̱ nenakar akupkarmiayi. Nú kapitiáni naari̱ Júriuiti. Tura Atramitiunmaya̱ kanu Asia nuṉkanam pepru ármia nui̱ wétasa pujumia nu eṉkemprarmiaji. Tura Tisarúnikianmaya̱ áishmaṉ, ni naari̱ Aristárku, in páchitkiauyayi. Tisarúnikiasha Masetúnia nuṉkanmaiti. Nui̱ eṉkemprar kashin tsawa̱rar Sitiuṉ péprunam jeamiaji. Nui̱ jeawakrin kapitián Juriu, Páprun waitnentak tímiayi “Ame amikrumi̱i̱n wetá. Au íirmasarti” tímiayi. Tura Sitiuṉnumia̱ jíinkir, kanuja̱i̱ wesar nase tukumpramprakrin Chipri núṉkaka menanmaani aa ikiukmiaji. Tura nayaantsanam wesar Sirisia tura Pampiria nuṉkanam aya̱mchik naṉkamakir Mira péprunam jeamiaji. Nuka Risia nuṉkanmaiti. Nui̱ jear nú kanu ikiukmiaji tura chíkich kanu Arijiántrianmaya̱ taa Itiaria nuṉkanam wétasa pujumiayi. Nú kanunam suntara kapitiántri̱, eṉkempratarum, turammiaji. Tura untsurí̱ tsawant yáitmataik we-wémiaji tura ti wiántkar Nítiunam jeastatuk ajasmiaji. Tura nui̱sha nase tuke tukumkarta asamtai Sarmuṉ nuṉkanam aya̱mchik naṉkaamakir, Kritia nuṉkanam áa̱winini aya̱mchik wémiaji. Tura Kritia nuṉkanam aya̱mchik wesar itiurchat akui wáitsar wea-wéakuar “Shiir Pujutai” tutainium jeamiaji. Nusha Rasea péprunam tíjiuchiiti. Yáitmataik wea asar ti táasmaji. Tura yumi yututai jeatema asa ti tsúumainiuyayi nayaantsanam wétin. 10 Tura Papru chicharuk “Amikru antuktarum. Wi nékajai, yamaí wéakrikia ti tsúumainti. Kanusha tura káarak kanunam eṉketainia nusha meṉkarattawai. Tura iisha núnisrik kajiṉchatjiash” tímiayi. 11 Suntara kapitiántriṉkia Páprunka anturtsuk, kanú wianniuri̱n kapitiántri̱ncha tura kanú kapitiántri̱ncha chichame̱n anturkarmiayi. 12 Tura nui̱ Shiir Pujutai tutainium yumitin pujustin péṉkerchaitkui “Nuiṉkia ju̱ya̱ṉka wéartai. Pinise péprunam jeamainchuashit” ashí tiarmiayi. Nú péprusha Kritia nuṉkanam nayaants aya̱mach pujawai. Nú péprunam yumitin pujustinian wakeriarmiayi, arakia nuṉkaani kakaram nase nú péprunam jeachu asamtai.
Tsúumainium wekasarmiania nu
13 Tuma asamtai ukunam nase nuṉkaania̱ tápiriri ajakui, ii wétin yamaikia péṉkeraiti, tu enentáimsarmiayi. Túmakui kanu emetai jiru júusar jíinkir Krítianam aya̱mchik wearmiaji. 14 Túrasha árusaṉ arakia̱ kakaram nase, Nuristi tuinia nu tukumpramiayi. 15 Nase kanun tukumpra asamtai iisha atsantratin peṉké tujinkiamiaji. Túmakui, áankisha juramkitiai tusar iniaisamiaji. 16 Tura Kritia nuṉkanam áa̱winini naṉkaamakur nuiṉkia nase ishichik mijiantmatai, uchich kanu japikir wémiaj nu ti takasar uunt kanunam eṉkermiaji. 17 Tura eṉkerar chapikja̱i̱ uunt kanun jiṉkiárarmiayi wewe najanatai tusar. Tura náikim mukutniunam, Serti tutainium nase juramkishtajiash tusar, kanunam yakí tarach aan itiararmiayi. Nu tarach nase útsuktin tusar nenarma ármiayi. Túrawar áyatik nase juramkitiai, tiarmiayi. 18 Tura kashin tsawa̱rmatai nasesha chíchimisha tímiatrusaṉ kakaram aa asamtai kanunmaya̱n káarak irunmia nuna nayaantsanam ajapawarmiayi. 19 Menaintiú tsawant naṉkaamasmatai iisha ii uwejé̱ja̱i̱ṉ kanunam kárak iruniarmia nusha entsá utsaṉkarmiaji. 20 Tura untsurí̱ tsawant tsawa̱i̱sha etsantrachmiayi tura káshisha yaasha tsaparcharmiayi. Tura nasesha ti kakantar tukumpramkurin “Yamaikia uwempratin atsawai” tiarmiaji. 21 Tura iisha ti untsurí̱ tsawant yurumtsuk matsatu asakrin, Papru ajapén wajaki tímiayi “Amikru winia nuik Krítianmaya̱ṉka jíintsuk anturtukuitkiurmiṉkia yamái ju̱ itiurchatnum pujutsuk tura emeṉkatmatsuk pujua̱a̱ji’ tímiayi.’
22-24 ‘Yamái kashi winia Yusru suntari̱ nayaimpinmaya̱ wantintiurkayi. Nú Yúsan umirkaitjiana nu akupturkayi. Tura nu taruti “Ashamkaipia Papru, turutui. Amesha Ruma péprunam uunt akupniunam jeattame. Tura chikichnasha ámiji̱a̱i̱ kanunam eṉketainia ásarmatai uwempratniun Yus tsaṉkatkarai” turutui. Tuma asamtai, amikru, shiir enentáimsatarum. Atumsha mash uwemprattarme. Túrasha kánuka mesertatui. 25 Wisha winia Yúsrun nekas enentáimtajai. Yusa suntari̱ turutainia nuna nekas tu túrunattawai, tajai. Tuma asamtai kaka̱rtarum. 26 Tura chíchimisha nuṉka uchich pújakmanum nui̱ patatmittiaji” tímiayi.
27 Ayu, katurse (14) tsawant naṉkaamasmatai nú kashi Atria nayaantsanam jeamiaji. Nui̱ nase náṉkamas juram wémiaji. Nuya̱ṉka kashi ajapéṉ wiantin armia nu nuṉka ámunam jeateman nekaawarmiayi. 28 Tura urutmá kúnakit tusa nekapmamiayi. Túram tráinta sais (36) mítruuyayi. Nuya̱sha ékemsaṉ ataksha nekapmamiayi. Nuiṉkia painti siati (27) mítru nekapmamiayi. Tuma asa nuṉká anumsatuk ajasun nekaawarmiayi. 29 Tura kayanam ijiuka̱i̱ tusar ashamainiak kuatru jirun kijinian chapikja̱i̱ kanú seṉkarin jiṉkiáwar entsá ajuṉkarmiayi. Kijin asamtai, init tepeámtai nase juramkichmi tusar túrawarmiayi. Tura wake mesekar, tsawa̱rti tusar matsamarmiayi.
30 Tura matsatainiai̱ wiantin armia nu, iikia uchich kanunam eṉkemprar pisarchatjiash tu enentáimsarmiayi. Túmainiak kanú nujinia chíkich jirun ajuṉtai tawa nútiksaraṉ uchich kanun ajuṉtai tusar pujuarmiayi. 31 Tura tuma wáiniak Papru suntara kapitiántri̱n tura ni suntari̱ncha ujakmiayi. “Ausha uunt kanunmaṉ eṉketainiachkuiṉkia atumsha uwemprashtatrume” tímiayi. 32 Tutai suntarsha uchich kanú chapikri̱n tsupirkar entsá ajuṉkarmiayi.
33 Tura kashin káshik Papru ikiakártasa wakerak tímiayi “Ishichkisha yurumátarum. Atumsha katurse (14) tsawant kánutsuk yurumtsuk pujarme. 34 Seajrume, ishichkisha yurumárum kakaram ajastarum, uwemprataj tusarum. Iimiata, nekaatarum, imiatkisha túmatsuk péemkattarme” tímiayi.
35 Nuna tuasua amik Papru apatkun achik Yúsan yumiṉsamiayi ashí íimmianumaṉ. Tura puuk yuamiayi. 36 Tura apatkun yuan wáinkiar, ashí aents shiir enentáimsar yurumáwarmiayi. 37 Nusha ashí aents irurmaka jimiará siáṉ nuyá ataksha setenta sais (276) ármiayi. 38 Yurumáwar ejemakar, yurumkanka entsá utsaṉkarmiayi, uunt kanu wampú ajasat tusar.
Kanu peṉké mesermiania nu
39 Tura tsawa̱rmatai wiantin armia nu, nuṉkan nekaacharmiayi. Túrasha éṉkentamunam káanmatak aan wáinkiar “A̱i̱ kanu anuṉtai” tiarmiayi. 40 Nuyá jiru entsá ajuṉman chapikri̱n tsupirkar entsá ikiukiarmiayi. Tura kanait jiṉkiárma ármia nuna chapikri̱n tsupirkarmiayi. Tura tarach kanú nuji̱i̱n amia nuna nenakarmiayi. Túram kanu káanmatkanam anumsatuk ajasmiayi. 41 Tura wainchi jímiar ámunam jeá kanu entsá wayá tepeamiayi. Tura kanú seṉkariṉkia chíchimi yakí takuir ajíamu asa kupintramiayi. 42 Suntarsha, achik júamu armia nú shuaran máataj tusa wakeriarmiayi, yukuak pisarara̱i̱ṉ tusar. 43 Tura kapitiáncha Páprun uwemtikrataj tau asa nuna túratniun tsaṉkatkachmiayi. Antsu chichaak “Emka yukuaktin nékarmena nu yukuakrum péemkatarum, tímiayi. 44 Nuyá chíkichkia kanunmaya̱ numi, kame náṉkamas numi achikrum awamkarum péemkatarum” tímiayi. Tu túrawar ashí iwiaakuk jíintrarmiayi.