Papru
IPISIUNMAYA̱ SHUARAN
papí akuptukma
1
Ipisiunmaya̱ Yus-shuaran Papru áatramiania nu
Yus nuna wakerakui Jesukrístu akatramuitjai. Jesukrístu nekas enentáimtusrum Yus-shuar ajasrum Ipisiunam pujarmena nuna ju̱ papin áatjarme. Yus ii Aparí̱sha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha waitnentramainia ásar imiatkinchanum shiir pujustinian yainmakarti.
Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asakrin Yus ti shiira nuna tsaṉkatramji
Ii Uuntri̱ Jesukrístu Apari̱ Yus nekas shiir awajtustiniaiti. Iisha Krístuja̱i̱ tsani̱nkiu asar ii enentái̱n ashí nayaimpinmaya̱ ana nuja̱i̱ warasminiaitji. Túmaitkiui Yus nu waratain ashí suramsaitji. Krístuja̱i̱ uwemprar ti shiir tunaaja̱i̱nchu Niiji̱a̱i̱ pujusarat tusa Yus, ju̱ nuṉka atsai̱sha, anaitiamkamiaji. Yámankamtaiksha incha ti anenmak Jesukrístu túrunamuja̱i̱ ni uchiri̱ ajasat tusa wakerutmakmiaji. Ni aneamu Uchiri̱ji̱a̱i̱ tsaniṉkiu asakrin nekas ti anenmaji. Nu enentáimsar ti shiir awajsatniuitji. Yus ti anenmakrin ni aneamu Uchirí̱ numpé̱ puarmatai, nu jakamuja̱i̱ ii tunaari̱n akikmatramak uwemtikrampraitji. Tura ti anenmak ni enentáimtairi̱n tura nekatairi̱ncha suramsamiaji. Nuja̱i̱ shiir enentáimturmak in uwemtikrampratniun wakerutmakmiaj nuna, yaunchu nekaachman, yamái paant awajturmaji. 10 Ashí jú̱ nuṉkanam írunna nunasha tura nayaimpiniam írunna nunasha Kristu ashí akupin ati tusa Yus tsaṉkatkattawai. Nunasha Yus yaunchu enentáimturu asamtai tsawant jeamtai ashí uminkiáttawai.
11 Iisha Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asakrin Yus yaunchu achirmakmiaji ashí Niiniu ana nuna tsaṉkatramkatniun. Nunasha, ashí Nii túrana núnisaṉ, aya Nii wakera asa túramiayi.
12 Iikia Israer-shuar asar Kristu emka umirkakrin in imiá péṉker túrutmamun nekaawar ashí shuar Yúsan ti shiir awajsamin áiniawai. 13 Núnisaṉ atumsha nekas uwempratin chicham antukrum Kristu nekas enentáimtusurme. Túrarum Kristu-shuar ajasakrumin Yus ni shiir Wakaní̱n akuptuktaj timia nuna akupturmakmai. Nuna tura “nekas Wíi shuaraitrume” tawai. 14 Yamái Yusa Wakani̱ ii enentái̱n pujuruk tuke uwemtikramji. Tura takas umik nu tsawantai̱ ashí tsaṉkatramkattaji. Tura ii enentái̱n pujá asamtai Yus ukunam Niiji̱a̱i̱sha ashi̱ tsaṉkatramkattaj nu paant nékaji. Maa, Yus ti peṉker asamtai Nin ashí ti shiir awajsarti.
Papru Yus-shuaran áujtusmiania nu
15 Átum ii Uuntri̱ Jesukrístu nekas enentáimtamuncha tura ashí Yus-shuarja̱i̱ shiir awajnaiyamuncha antukjai. 16 Túran shiir enentáimkiun Yúsan áujkun tuke yúmiṉkiajai. 17 Ii Uuntri̱ Jesukrístu Apari̱ Yus ti shiir asamtai Nin áujeakun ni Wakani̱ ni nekatairi̱n suramas ashí jintintramawarti tusan seajai. Nuja̱i̱ nuna naṉkaamas Yus nekaattarme. 18 Tura enentáimincha paant enentáimtikramprarti tusan seajai. Nuja̱i̱ shiir túrutmataj tusa achirmakuitrum nu nekaattarme. Nu arantcha imiá shíira nu, Yus ni shuari̱n ashí tsaṉkatkattana nusha nekaattarme. 19 Nu arantcha Yus umirkurin ti kakaram tujincha asa in yáinmaj nu nekaattarme. Tura nu kakaram ti kakaram asamtai 20 nuja̱i̱ Krístun jakamunmaya̱ iniantkimiayi. Tura nayaimpiniam jukí ni untsuurini̱ akupin pujutainium apujsamiayi. 21 Tura ashí ju̱ nuṉkanam akupin ainia núja̱i̱sha tura ukunam nuṉka átatna nui̱ akupin áminia núja̱i̱sha tura ashí akupin ainia núja̱i̱sha tura ashí naari̱ nékamu ainia nuja̱i̱sha Yus Krístun ashí naṉkaamas akupin najanamiayi. 22 Tura ashí írunna nu, Krístun umirkartin áiniawai. Tura Yuska Krístunak ashí Yus-shuara Akupniuri̱ awajsamiayi. Túramtai Kristu ni shuari̱ muuké̱ áintsaṉkete. 23 Tura ashí nuṉkanam Yus-shuar ainia nu Kristu aya̱shí̱ najanainiawai. Tura Kristu ashí ni aya̱shi̱n pimiutkaiti tura nu arantcha ashí írunna nunasha pimiutkaiti.