2
Yus anenma asa uwemtikramji
Átum yajauch túrakrum tunaanum tuke wekaakrum Yúsnumia̱ kanakin asarum jákauyarme. Nu tunaanum jú̱ nuṉkanam pujuinia nuja̱i̱ métek tuke wekainiuyarme. Túrarum uunt iwianchi wakeramuri̱ umirniuyarme. Uunt iwianch ashí Yúsan umirainiatsna nuna akatenawai. Ashí iisha núnisrik yaunchu nu shuarja̱i̱ métek ii aya̱shí̱ wakerakmu umirniuyaji. Tura íi enentái̱ wakeramusha umirniuyaji. Tuma asar tura tunaaja̱i̱ akiinia asar chíkich shuarja̱i̱ métek ti kajernakmiaji. Antsu Yus ti waitneṉkartin asa in ti anenmamiaji. Tuma asa ii tunaanum tuke jaka pujarniṉ Krístuja̱i̱ métek iwiaaku awajtamsamiaji. Aya ti aneṉkartin asa uwemtikrampramiaji. Tura Krístuja̱i̱ métek iniantamkimiaji. Nuyá Jesukrístuja̱i̱ métek, akupin pujutainium yamaisha apujtamas tuke nupetkatniun tsaṉkatramkaitji. Nuja̱i̱ ni ti aneṉkratmari̱ncha tura Kristu túrunamuja̱i̱ waitnentrampramuncha tuke iniaktusmin átatui. Jesukrístu nekas enentáimta asakrumin Yus waitnentramar uwemtikrampraiti. Ju̱ka átumkeka túrunachuitrume. Antsu Yuska Niṉki kuítchaja̱i̱ suramsaitrume. Shuar ni takatrí̱ji̱a̱i̱ uwempratniuitkiuṉka naṉkaamantu enentáimsainti winia kakarmarja̱i̱ uwemprajai tusa. Nu enentáimsatniuka atsutí tusa Yuska átumka takaatsrumniṉ uwempratniun suramsamiarme. 10 Yus najanamuitji. Kame Jesukrístuja̱i̱ tsaníakrin yamaram iwiaakman suramas tuke péṉker túratniun najatmamji. Yáunchuk nuna enentáimturmasmiaji.
Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asar shiir nawamnaikiar pujaji
11 Nuik ámarum nu enentáimpratarum. Ashí Israer-shuar ni aya̱shí̱n tsupirnaku ásar ashí Israer-shuarchan, tsupirnakcha áiniakui, peṉké Yúsnachua núnis enentáimtuiniawai. Tura atumsha Israer-shuarcha asakrumin “tsupirnakcha” turamniuyarme. 12 Nui̱k Krísturtinchauyarme. Israer-shuarcha asarum ashí ni túrutairi̱sha tura ashí Yus nin tsaṉkatkarmasha nekaachuyarme. Tura jú̱ nuṉkanmaya̱ asarum nekas Yusa nu enentáimtichuyarme tura shiir pujustin náṉkamsarum enentáimpramarme. 13 Antsu yamaikia Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asarum, yaunchu Yusaí̱ya̱ yajá pujuwitiatrum, yamaikia Kristu numpé̱ puármatai ni jarutramkamuja̱i̱ tántaitrume. 14 Israer-shuarja̱i̱ Israer-shuarchaja̱i̱ nemasmanaikiar ajapén péeṉkramu ámiaji. Tura Kristu nuna sáaki nawamnaimtikramkamiaji. Tura chikichik shuar najatmamiaji. 15 Nuik aya Israer-shuar Muisais akupkamu untsurí̱ armia nuna umirkatin áiniak nuja̱i̱ chíkich shuarja̱i̱ nemasmanainiarmiayi. Tura Kristu jaka nu akupkamun ántar awajas chikichik shuar yamaram awajtamsamiaji. 16 Núnisaṉ ámiayi. Kristu krúsnum jaka nemasja̱i̱ mai apattamak chikichik awajtamas Yusja̱i̱sha nawamnaimtikramkamiaji.
17 Kristu taa nawamnaikiatniun chichaman Israer-shuaran ujakmiayi. Tura nu chichamnak atumin Yus nékachuyarmena nunasha ujaktinian akupkamiayi. 18 Yamaikia Israer-shuartisha tura Israer-shuarchasha mai metek Kristu túrunamuja̱i̱ tura Yusa Wakani̱ takaku asar Yusai̱ jeatniuitji. 19 Tuma asamtai yamaikia chíkich shuarchaitrume, antsu ashí Yus-shuarja̱i̱ métek ajasuitrume. Nekas Yusa shuari̱ntrume.
20 Átum uunt je̱a̱ jeamma núnisaitrume. Uunt je̱a̱ jeamtin, emka kaya apujtuktiniaiti je̱a̱ ti wewe atí tusa. Núnisaṉ yaunchu Yúsnan etserniusha tura Kristu akatramuri̱sha Yus-Chichaman etserainiak imiá nekas enentáimtustinia nuna apujtukarmiayi. Tura ashí nuja̱i̱ naṉkaamas Jesukrístu enentáimtustiniaiti. 21 Je̱a̱ apujtukmari̱ Kristu asamtai Ni̱i̱ ti peṉker ekeniar je̱a̱ jeamnaki wéawai. Tura ii Uuntri̱ Krístuja̱i̱ Yusa Je̱e̱ ti shiir átatui. 22 Núnisrumek atumsha Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asarum átum ashí Yus-shuarja̱i̱ Yusa Je̱e̱ya áintsaṉ ajasuitrume. Tura Yusa Wakani̱ ashí Yus-shuara enentái̱n pujú asamtai nekas Yusa Je̱e̱nte.