4
Yusa Wakaní̱ji̱a̱i̱ tsaniṉkiar pujakur túratin
Atumsha ni shuari̱ ajastin Yus achikma asarum péṉker wekasatarum tájarme. Ii Úuntri̱niun étserkun sepunam pujakun seajrume. Nekasmiancha ajasrum aneniakrum katsunnairatarum. Yusa Wakani̱ chikichik shuar awajtamkurmin shiir awajnaisarum pujustarum. Yusa Wakani̱nkia chikichkiiti. Tura ashí métek Yus achikma asar métek Niiji̱a̱i̱ shiir pujustin enentáimji. Iisha Kristu aya̱shí̱ aya̱shí̱mkia asar chikichik aya̱shkiitji. Ii Uuntri̱ chikichkiiti. Niṉki nekas enentáimtusar métek imiantiniaitji. Chikichkiiti Yus, ashí Yus-shuarti ii Aparí̱nti. Ashí akuptamniuitji. Ashí ni shuari̱i̱n pujak ii enentái̱n pujurtamji. Ti nekas ashí mash, Israer-shuartisha Israer-shuarchasha, imiá chikichik ajasuitji.
Tura chikichik chikichik niisháa shiir takastinian suramsaitji. Tura Kristu wakerimia núnisaṉ suramsaji. Nu asamtai Yus-Papiniumsha tawai:
“Achikman jukí nayaimpiniam wakamiayi. Tura shuáran shíiran susamiayi.”
Tu áarmaiti.
Tura “wakamiayi” tana nu ¿warintiua? Kristu nayaimpiniam pujá asa yakí wákaṉka emka tárashtinkiait. Nekas nuṉká taramiayi. 10 Niṉki ataksha nekas nayaimpiniam wakamiayi. Nuna tura asa ashí ni shuari̱n pimiutkarmiayi. 11 Tura nuja̱i̱ chikichan akatramun awajsamiayi. Chikichnasha Yúsnan etserniun awajsamiayi. Chikichnasha uwempratin chichaman etserniun awajsamiayi. Chikichnasha Yus-shuara wáinniun awajsamiayi. Tura chikichnasha unuikiartinian awajsamiayi. 12 Túramtai ashí Yus-shuar ni takatri̱ji̱a̱i̱ yáiniaikiar ti peṉker shuar ajainiakui Kristu aya̱shi̱ takamtsuk katsu̱arartatui. 13 Nuja̱i̱ Yus nekas enentáimtamunam Yusa Uchirí̱ ashí métekrak péṉker nekaattaji. Nu túrakur katsukir Krístuja̱i̱ métek péṉker ajastatji. 14 Tura uchía áintsar áchattaji. Úchikia ashí yamaram chichaman antukar wari yapají̱i̱niawai. Tura anaṉkartinia chichame̱n antukar waaku áiniawai. Kame nu anaṉkartin shuar ti paant chichayataṉ ni shiir chichame̱ja̱i̱ anaṉkatniun pujurenawai. 15 Antsu nekas aneniakur nekas chicham ujanaiktiniaitji. Túrar Krístuja̱i̱ tsaniṉkiar tuke tsakakir ashí péṉker túratniuja̱i̱ Niiji̱a̱i̱ métek ajastatji. Krístuka ashí ni shuari̱ muuké̱ áintsaṉkete. 16 Tuma asa ni aya̱shi̱n wáinkiui ashí nuna muchitmari̱ péṉker yáiniaikiar ashí ni túratniuri̱n shiir takasartatui. Nuja̱i̱ nu aya̱shnium muchitmari̱ chíkich chíkich péṉker takainiak métekrak shiir tsakartatui. Tura anenainiakui nu aya̱shsha péṉker úuntmartatui.
Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asar yamaram iwiaakmanum wekaaji
17 Ii Uuntri̱ Kristu íimmianum ju̱na akatjarme: Chíkich aents Yúsan nékachu ásar ántar ni enentáimmiaja̱i̱ṉ wekainia núnisrum wekasairap. 18 Ni enentái̱n kusuru áiniak Yusna nuna nekaatniun wakeruiniatsui. Tuma ásar shiir wekasatniun, Yus amaana nuna, nékainiatsui. 19 Nu arantcha, ni túramuri̱ji̱a̱i̱ natsa̱mtichu ásar ti yajauchiniam surumakar ashí tunaan wararainiak túrin áiniawai. 20 Antsu átumka núnisrum enentáimtustin unuimiarchamarme. 21 Nekas Nii anturkaitkiurmeka tura Jesus nekas tama Kristu unuiniarmaitkiurmeka Nin shiir enentáimtustin unuimiarmarme. 22 Yaunchu enentáimtairmeka aya̱sh wakeramu anaṉkramin ainia nuja̱i̱ piaku asa imiá yajauchiiti. Nu enentáimtairmesha yaunchu túrutairmesha ajapa iniaisatarum. 23 Túrarum péṉker enentáimsarum wakannium yapaji̱átarum. 24 Tura yamaram enentáimtairam emetatarum. Nuka Yusja̱i̱ métek najanamu asa nekas péṉker tura shiira nuna tuke túriniaiti.
25 Nu asamtai chikichik aya̱shi muchitmari̱ asarum wáitrutsuk nekas chicham chicharnaisatarum.
26 Kajeakrum tunáa túrawairap. Tura nu kajekmasha tsawant takamtsuk áchatniuiti. 27 Uunt iwianch yajauch awajtamsatin tsaṉkatkaip.
28 Kasasha kasamtsuk kakaram takakmasti. Tura ni uwejé̱ja̱i̱ péṉker takaak atsumainia nú shuarnasha susati.
29 Muijmiai chicham chichasairap. Antsu chichastin akui péṉker chicham, chíkich shuar péṉker awajsamnia nu chichastarum. Anturtuinia nuna yáiṉtaj tusarum nu chicham ujaktarum. 30 Yusa Shiir Wakaní̱ kúntuts awajsairap. Warí, Yúsnaiti tusa pujurtamji. Tura pujurtamuk takamtsuk uwemtikramprattaji.
31 Ashí yajauch ana nuyá kanaktiarum. Nakitratniusha, kajernaikiatniusha, tura kakantrar charáa charáa ajatniusha, katsekmaktincha, tsanumpratniusha mash atsutí. 32 Antsu shiir awajkartin ajasrum waitnennairarum, Kristu jakamuja̱i̱ Yus atumí tunaari̱n tsaṉkurtampra nútiksarmek tsaṉkurnairatarum.