5
Yus-shuar túratin
Nekas Yusa Uchirí̱ aneamu asarum Nii tura núnis túratin wakeruktarum. Kristu in anenmaj núnisrum anenaitiarum. Kame ii tunaari̱n akikmaktaj tusa jákatniunam surumakmiayi. Túramtai Yus shiir enentáimtusmiayi.
Yusna asarum tsanirmatniusha yajauch túratniusha tura jú̱ nuṉkanmaya̱ṉ ikiauṉkatniusha ishichkisha enentáimtuschatniuitrume. Natsanmaincha, ántar chichamsha yainmakchamnia asamtai chichaschatniuitrume. Antsu Yus shiir yumiṉsatniuiti. Shuar chíkich nuwa̱ja̱i̱ tsanirmakka tura ashí yajauchin wakerakka tura jú̱ nuṉkanmaya̱ṉ ikiauṉkatniun wakerakka Yusai̱ Kristu akupea nui̱ peṉké pachiinkiachminiaiti. Kame ju̱ nuṉkanmaya̱ṉ ikiauṉkatin ántar-yus tikishmatratniua nuja̱i̱ métekete. Nu túramniaiti tusar ántar chichamja̱i̱ anaṉkramacharti. Warí, nuna túruiniakui Yúsan umirainiachun Yus ti asutiáwartatui. Tuma asamtai nu shuar peṉké pachischatniuitrume.
Yáunchuka atumsha kiritniunam wekainiuyarme. Tura yamaikia Krístuja̱i̱ tsaniṉkiu asarum péṉker tsáapninium wekaarme. Shuar tsáapninium wekainia nuja̱i̱ métek wekasatarum. Tsáapninium wekainiaka shiir awajkartincha tura nekas chichamtincha tura péṉker túrin áiniawai. 10 Ii Uuntri̱ Kristu wakeramu nekaatin wakeruktarum. 11 Kiritniunam wekainia nu túramu pachisairap. Antsu nu shuar tsáapninium eṉkeatarum. 12 Ni u̱u̱k túruinia nu áujmatsatin natsanmai̱niaiti. 13 Tura ashí tsáapninium itiamu ashí paant ajawai. Tsáapnikia ashí paant awajeatsuk. 14 Nu asamtai Yus-Papinium tawai:
“Kanaruitme nu shintiártá. Jakamunmaya̱ nantáktiá. Tura Kristu tsáapin awajturmastatui.”
Tu áarmaiti.
15 Nu asamtai átum túramu íimiastarum. Nékachu áintsarum pujusairap. Antsu péṉker enentáimprarum wekasatarum. 16 Péṉker túratin tsawant wasúrkáip. Tunáa ti pampaatsuk. 17 Enentáincha áirap. Ii Uuntri̱ Kristu warinia wakera nu enentáimtustarum. 18 Nampekairap. Nampeakmeka aya yajauch ajame. Antsu Yusa Wakani̱ winia enentáirui̱ takamtsuk pujurtusti, tu enentáimsatarum. 19 Túrarum Yus shiir enentáimtakrum Yus-kanta kantamkirum shiir áujnaisatarum. 20 Ii Uuntri̱ Jesukrístu náari̱ji̱a̱i̱ ashí irunna nu Yus Apa tuke yumiṉsatarum.
Yus-shuar túratin
21 Yus-shuar asarum nuámtak umirnaikiatarum. Túrakrum Kristu shiir awajsattarme.
22 Núwa̱ka Krístun umirna núnisaṉ ni áishri̱ncha umirkatniuiti. 23 Kristu ni shuari̱n akupeana núnisaṉ áishmaṉsha ni nuwe̱n akupkatniuiti. Kristu ni shuari̱n aya̱shimiak ni muuké̱ áintsaṉkete. Tura nin uwemtikiartiniaiti. 24 Nu asamtai Yus-shuar Krístun umirin áiniawai. Núnisaṉ ashí ana nuja̱i̱ nuwa̱ ni áishri̱n umirkatniuiti.
25 Kristu ni shuari̱n ti aneak nin yáiṉtaj tusa jákatniun surumakmiayi. Núnisrumek áishmaṉtirmesha atumi nuwé̱ aneatniuitrume. 26 Kristu ashí ni shuari̱n ni Chichame̱ja̱i̱ tura entsaja̱i̱ niji̱ar ní shuar péṉker árat tusa jakamiayi. 27 Nuja̱i̱ ashí ni shuari̱n tunaarinniuchu tura yajauch máatrachu antsu ti peṉker shiir awajas Niiní ejetaj tusa túramiayi. 28 Núnisaṉ áishmaṉ ni aya̱shí̱n anea núnisaṉ ni nuwe̱n aneatniuiti. Shuar ni nuwe̱n aneak nuja̱i̱ ni aya̱shí̱ncha aneawai. 29 ¿Yaki ni aya̱shí̱n nakitniuit? Antsu péṉker wáiniuk áyureatsuk. Kristu núnisaṉ ni shuari̱n wainiui 30 ni aya̱shí̱ asamtai. Kame ni aya̱shí̱ muchitmarintji. 31 “Tuma asamtai áishmaṉ ni aparí̱ncha nukurí̱ncha ikiukin ni nuwe̱ja̱i̱ tsaniṉkiar chikichik aya̱shtin ajainiawai.” Tu áarmaiti. 32 Nusha Kristu ni shuari̱ji̱a̱i̱ tsaniṉmán tawai. Nuka yaunchu nekaachma yamaikia nekanaiti, tura ti enentáimturtiniaiti. 33 Tura núnisaṉ ashí áishmaṉtiram atumí nuwé̱ atumí aya̱shí̱a nútiksarmek aneatniuitrume. Nuwa̱sha ni áishrí̱n umirkatniuiti.