6
Uchitirmesha, Yus-shuar asarum apasha nukusha umirkatarum. Nuka ti péṉkeraiti. Emka akupkamu “umirkam nekas shiir átatme” tana nu jú̱iti:
“Apasha nukusha umirkata.
Túrakmeka shiir átatme tura jú̱ nuṉkanam untsurí̱ tsawant pujustatme” tawai.
Atumsha, uchirtintirmesha, atumí uchiri̱ ántrarum akajkairap. Antsu Yúsan shiir enentáimtusarat tusarum ti péṉker jintinkirum tsakatmartarum.
Takakmautirmesha, atumí uuntri̱ ju̱ nuṉkanam pujuinia nu ti peṉker umirkatarum. Kristu umirkatniua áintsarum wishiktsuk ashamakrum tuke enentáiji̱a̱i̱ takarsatarum. Aya wáitmakui shiir enentáimtursat tusarum péṉker takarsairap. Antsu Kristu takarniuri̱a núnisrum ashí ame enentáimja̱i̱ Yus wakera nu túratarum. Aya shuárnak yayá nútiksarum takasairap. Antsu ii Uuntri̱ Kristu takarsatniua nútiksarmek ásump enentáiji̱a̱i̱ takastarum. Kame chíkich chíkich ni takasmaja̱i̱ métek akinkiartatui. Ii Uuntri̱ Kristu nu shuar péṉker túramuja̱i̱ métek akiktatui.
Tura atumsha, iniamniutirmesha, atumí takartamu wakaní̱ mántutsuk shiir enentáiji̱a̱i̱ iniartarum. Nekas enentáimpratarum. Ii Uuntri̱ nayaimpiniam pujana nuna niisha atumja̱i̱ métek umirainiawai. Tura Yuska ashí shuaran akantsuk métek iyawai.
Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ íwianch taritratarum
10 Wátsek, yatsuru, ii Uuntri̱ Yusja̱i̱ tsaniṉkiu asarum ni ti kakarmari̱ji̱a̱i̱ iwianchja̱i̱ máanaiktin kakaram ajastarum. 11 Apach máanainiak jiru entsarua núnisrum Yus susamuja̱i̱ entsartarum. Nuja̱i̱ íwianch nupettamkui tariartatme. 12 Kame Yusna takáa asar peṉké áentsja̱i̱ máaniatsji antsu yajauch wakan kakaram írunna nuja̱i̱ máaniaji. Niisha ju̱ nuṉkanam, kiritniunma áintsaṉ, tunaanum wekainia nuna akupin áiniawai. 13 Jiru entsartinia áintsarum Yus súramna nu entsartarum. Nu entsarmaja̱i̱ itiurchat tsawant taritra nupetkarum tuke tariarum wajastatrume. 14 Wats, nekas tariartin nekas chicham emenmamatarum. Tura péṉker túratniuja̱i̱ jatairum ajaktarum. 15 Suntar iwiarnak sapatan aweá áintsarum Yusa shiir chichame̱ etserkatin iwiarnartarum. 16 Nuya̱sha ashí naṉkaamas, tantar takustinia áintsaṉ, Yus tuke nekas enentáimtustarum. Nuja̱i̱ íwianch eketrámkamusha uwemturtatme. 17 Múukem ajaktincha Kristu uwemtikrampramu múukmi̱i̱n etseṉkruktarum. Tura Yus-Chicham puniáa áintsaṉ achiktarum. Nuka nekas Yusa Wakaní̱ puniari̱nti. 18 Yusa Wakaní̱ji̱a̱i̱ Yus áujeakrum tuke seatniuitrume. Tura tuke aneara pujustarum wake mesetsuk, tura ashí Yus-shuar ainia nusha Yus áujtustarum. 19 Núnisaṉ winiasha áujtursatarum. Wi sepunam pujayatan Yus winia chichastinian surusat tusarum seatritiarum. Tura wi chichaakun sapijmiatsuk Shiir-chichaman yaunchu nekaachma paant awajsat tusarum áujtursatarum. 20 Yus nu chichaman etserkatniun akuptukuiti. Nuna túrakun sepunam pujajai. Sapijmiatsuk etserkat tusarum Yus áujtursatarum.
Amikmaamu
21 Ii aneamu yachi̱, Tíkikiu, ashí wi túramun ujatmaktatui. Niisha Ii Uuntri̱ Krístunu etserkatniun ti peṉker yáinniuiti. 22 Tuma asamtai ii ju̱i̱ pujamun ujatmak ikiantamprarat tusan akuptajrume.
23 Yus Apasha tura ii Uuntri̱ Jesukrístusha ashí Yus-shuartirmin anenmak shiir imiatkinchanum pujustinian suramsarti. Tura Nin tuke nekas enentáimtustinian suramsarti. 24 Ashí ii Uuntri̱ Jesukrístun tuke enentái̱ji̱a̱i̱ aneana nuna Yus shiir yáiṉtí.
Nuke atí.