ISRAER-SHUARAN
papí akuptukma
1
Yus ni Uchirí̱ji̱a̱i̱ ni chichame̱n ujatmakji
Yáunchuka Yúsnan etserniuja̱i̱ chichas Yus ni enentáimmian ii úuntri̱n ujakmiayi. Tura untsurí̱ nuṉkanmasha tura untsurí̱ uwitincha niisháa niisháa chichas ujakmiayi. Antsu ju̱ amúamu tsawantai̱kia ni Uchirí̱ Jesukrístuja̱i̱ṉ ashí Niiniu ana nuna ujatmakji. Yus Niiji̱a̱i̱ ashí írunna nuna najana asa mash Nin súsaiti. Níyaiti Yúsan imiá métek nakumeana nu. Tura Níyaiti Yus naṉkaamas shiira nuna paant awajeana nu. Niisha aya ni chichame̱ja̱i̱ kakarma nuja̱i̱ ashí írunna nuna wáiniuk emeta pujurui. Tura ii tunaari̱n nijiatramak akupin pujutainium, Yusa untsuurini̱, pujusmiayi.
Nayaimpinmaya̱ suntarja̱i̱ Kristu naṉkaamantuiti
Yusa Uchiri̱ nayaimpinmaya̱ suntarja̱i̱ imiá naṉkaamantu awajnasuiti. Tura ti naṉkaamantu asamtai Yus nayaimpinmaya̱ suntar naṉkaamas Nin ti shiir awajtawai. Wátsek, nayaimpinmaya̱ suntaran chikichkinkesha ju̱na tútsuk Krístun tímiayi:
“Ame winia Uchiruitme. Túmaitkiui yamáikia winia kakarmarun átakeajme.”
Tura núnisaṉ tímiayi:
“Wi ni apari̱ átatjai, tura Nii winia uchir átatui.”
Tura jú̱ nuṉkanam ni Iwiai̱ri̱n akupeak tímiayi:
“Ashí Yusa suntari̱ tikishmatrarti.”
Nayaimpinmaya̱ suntarnan jú̱nis chicharui:
“Nayaimpinmaya̱ suntari̱n takartursarat tusa nasea áintsaṉ awajsaiti. Ni suntari̱n chárpia áinis akupeawai.”
Antsu ni Uchirí̱niun tímiayi:
“Ame, Yusá, tuke akupniuitme. Ame akuptairme̱sha aya péṉkeraiti. Péṉkera nu anenaitme, tura yajauchia nu muíjniuitme. Tuma asamtai ashí shuar shiir warartamu asamtai Yus, ame Yúsrum, ashí akupniuja̱i̱ nankaamas uunt awajtamsaiti.”
10 Nu arantcha tawai:
“Uuntá, yámankamtaik Ame ju̱ nuṉka najanamiame. Túram ame uwejmi̱ji̱a̱i̱ nayaimpisha najanaitme. 11 Nusha mai amuukarmataisha Ame tuke pujuttame. Tarachja̱i̱ métek mamurartatui. 12 Tura ipijram ikiustatme. Pushiya áintsam yapaji̱áttame. Túrasha Ámeka núnismek átatme. Játsuk tuke pujuttame.”
13 Ataksha tímiayi:
“Akupin pujutainium, winia untsuuruini̱, pujusam nákarsatá. Ame nemasrumin nupetkan Ámin umirtamkarti tusan amastatjai.”
Núnisaṉ nayaimpinmaya̱ suntaran peṉké tíchamiayi. 14 Antsu Yusa suntarí̱ wakan áiniak ashí shuar uwemprartatna nuna yáiṉkiarat tusar Yus akupkamu áiniawai.