2
Anearta. Uwempratin Chicham nakitrashtiniaiti.
Nuikia Kristu ti uunt asamtai ashí Niiniu antukajnia nuja̱i̱ kanakchatin ti enentáimtustiniaitji. Yaunchu nayaimpinmaya̱ suntar Muisaisan súsarmia nú akupkamu nekas uminkiatniuyayi. Shuar umitsuk tunaan túramtai ti kakaram asutniáwarmiayi. Antsu ii Uuntri̱ Krístuka Uwempratin Chichaman emka itiamiayi. Tura imiá nekas tuíniak Nin anturkaru in ujatmakarmaji. Tuma asamtai Uwempratin Chicham nakitiakrikia nuna naṉkaamas uwemtsuk asutniáttaji. Kame nu arantcha, Uwempratin Chicham ujatmainiakrin imiá nekas tuíniawai tusa aents túrachminian kakarman Yus iniakmasmiayi. Núnisaṉ ni Shiir Wakani̱ ni wakerana núnisaṉ niisháa niisháa kakermaja̱i̱ takamtikeawai. Nuja̱i̱ Yus-Chichama nu paant nekanamniaiti.
Jesukrístu aents ajasmiania nu
Ayu. Nuik áujmatkur “jú̱ nuṉka amuukattawai” taji. Tura yamaram nuṉkanam nayaimpinmaya̱ suntar akupkachartatui. Antsu ii akupkattajnia nu, Yus-Papinium áarmaiti:
“¿Shuarti warimpiaitiaj ame imiá enentáimtitniusha? Kame, ¿shuar warí asamtai pujursataj tamea? Ishichik tsawant nayaimpinmaya̱ suntarja̱i̱ péejchach awajsamiame. Túram ti shiir naṉkaamas uunt awajsattame. Ame najanamun ashí akupkati tusam tsaṉkatkattame. Ashí nin umirkarti tusam susattame.” Tu áarmaiti.
Yus “ashí nin umirkarti” takui nin umirkashtinkia atsawai. Túrasha yamaikia ashí umirainiaka wáintsuji. Tura wáinjinia nu Krístuiti. Niisha aents ajas ishichik tsawant nayaimpinmaya̱ suntarja̱i̱ péejchach ajasmiayi. Yus ni shuari̱n ti aneak jarukarti tusa wakerimiayi. Tura ni wáitias jakamuja̱i̱ yamaikia ti shiir naṉkaamas Uunt awajsamuiti.
10 Ashí írunna nu Yus najanamu ásar ni wakeramun umiktin ainiawai. Tura ashí ni uchiri̱sha ni shíirmari̱n pachiinkiarat tusa wakerawai. Tuma asa Yuska Jesukrístun, nu shuaran Uwemtiknia nuna, ni waitsmuja̱i̱ nekas Uwemtikkiartin awajsamiayi. 11 Yusna atí tusa shiir awajsamuncha tura Kristu nin shiir awajea nunasha Yuska mai metek ni Aparí̱nti. Nu asamtai Yusa Uchiri̱ nu shuaran “yatsur” títinian natsantatsui. 12 Yus-Papinium núnisaṉ tawai:
“Ame náarmin winia yatsurun ujakartatjai. Ashí iruntramunam kantampruattajme.”
13 Ataksha ni shuariji̱a̱i̱ métek enentáimtamun tawai:
“Yúsan ti shiir enentáimtustatjai.”
Tura ataksha:
“Yus surusmia nú uchirja̱i̱ Yúsan umirkun pujajai” tawai.
14 Tura nu uchi aents ásarmatai núnisaṉ Jesussha aents ajasmiayi. Tura aents ajas jaka, iwianchin, jatai nérenniuri̱n, ashí emesramiayi. 15 Tura ti untsurí̱ shuaran uwemtikrarmiayi. Nu shuar yaunchu jákatniun ashamainiak tuke wáitin ármiayi. Antsu ni jakamuja̱i̱ yamái aṉkant áiniawai. 16 Maa, imiá nekasaiti, nayaimpinmaya̱ suntaran yáiṉtaj tusa táchamiayi. Antsu ashí Apraám weean, ashí Yus-shuar ainia nuna yáiṉtajtsa támiayi. 17 Túratin asa peṉké métek ni yachí̱a áinis ajasmiayi. Nuja̱i̱ in tuke waitnentrampramniaitji. Tuma asa Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajas Yúsan tuke péṉker chichartamsamniaitji. Núnisaṉ murikiun maa Yus súsatniua áintsaṉ ni jakamuja̱i̱ ashí shuara tunaari̱n tsaṉkurniuiti. 18 Tura imia niṉki waitsa asa tura íwianch nekapsamu asa yamaikia iisha wáitiakrincha tura íwianch nekapramkurnisha yainmakminiaitji.