3
Jesus Muisaisja̱i̱sha naṉkaamantuiti
Tuma asamtai, péṉker yatsuru, atumniasha Niiniu atí tusa Yus achirmakuitrume. Tuma asarum Kristu Jesus péṉker enentáimtustarum. Niisha Yus nekas Akatramuyayi. Tura ashí Yus-shuar ajasarua nuja̱i̱ Yúsnan pujurniu uuntri̱a núnisaiti. Nu atí tusa Yus anaikiamiayi. Túramtai Kristu nuna ti peṉker takasuiti. Núnisaṉ Muisais ashí Yusa aentsri̱n, Israer-shuar armia nuna ti shiir wainkiamiayi. Túrasha Muisaisja̱i̱ naṉkaamas Kristu ti shiir awajnasuiti. Je̱a̱ja̱i̱ naṉkaamas je̱a̱ jeamniuka nekas péṉkerchakait. Núnisaṉ Kristu Muisaisja̱i̱ naṉkaamas péṉkeraiti. Kame ashí je̱a̱n shuar jeamtsuk. Tura Yus ashí írunna nuna najanaiti. Wats. Muisais Israer-shuaran wáiniuk Yusa Je̱e̱n takastinia áintsaṉ péṉker takarniuyayi. Tura ni takaak ukunam Yus títiatna nuna etserkatniuyayi. Túrasha Kristu Yusa Je̱e̱n takarniuchu asa antsu Yusa Uchiri̱ asa nui̱ ashí akupeawai. Nu je̱a̱sha iitji. Tura tuke iniaitsuk kakaram ajasar Yus suramsattaj nu wararsar nákastiniaitji.
Yusa shuari̱ shiir pujustin
Nu asamtai, Yusa Shiir Wakani̱ Yus-Papinium tawai:
“Yamaikia, Yus tana nu ántakrumka nakittsuk shiir anturkatarum. Israer-shuar yaunchu aents atsamunam wekainiak Yus taman nakitrar Yúsan nekapsar akajkarmiayi. Túramtai Yus tímiayi “Nui̱ atumí uuntri̱ nekaprusar akajtukarmiayi. Kuarenta (40) uwitin wi kakaram túramun íisarsha nakitrurarmiayi. 10 Tuma ásarmatai nu shuaran kajerkan tiarmajai “Nu shuar ni enentái̱n tuke awajiniawai. Tura Wi taman umirkatniun nakitiainiawai” tímiajai. 11 Tura kajerkaran nekas tákun “Wiji̱a̱i̱ shiir pujustinian peṉké tsaṉkatkachartatjai” tímiajai” tímiayi Yús.”
Tu áarmaiti.
12 Anearta, yatsuru. Yajauch enentáimsarum tuke iwiaaku Yus enentáimtutsuk kanakiirap. 13 Kame kashinkia tunaaja̱i̱ anaṉnam enentáimin Yúsna nakitrashtapash. Tuma asamtai yamaik tura ashí tsawant ikiakánairatarum. 14 Yámankamtaik Kristu shiir enentáimtusmaj núnisrik tuke iniaitsuk émeteakrikia Krístuja̱i̱ shiir tsaniṉkiar pujustatji. 15 Nu asamtai Yus-Papí tawai:
“Yamaikia, Yus tana nu ántakrumka nakittsuk shiir anturkatarum. Israer-shuar yaunchu Yus taman nakitrarua núnisrum ajasairap.”
16 Muisais Ejiptu nuṉkanmaya̱ ji̱i̱kmia nú shuar Yusa chichame̱n anturkariat nakitrarmiayi. 17 Tura umiiniachkui kuarenta uwí kajerkarmiayi. Tunaan túrawaru ásar untsurí̱ shuar aents atsamunam kajiṉkiarmiayi. 18 Kame umirkacharunka Yus “Wiji̱a̱i̱ shiir pujustinian peṉké tsaṉkatkachartatjai” tímiayi. 19 Iis, Yúsan enentáimtachu ásar Niiji̱a̱i̱ shiir pujustinnium waya̱tniun tujinkiarmiayi.