4
Nu asamtai, ii waya̱tin tsaṉkatkamu áyatar Yusja̱i̱ shiir pujustinnium páchitkiachu a̱i̱j tusar aneartiniaitji. Yaunchu nu shuaran ujakarmia núnisaṉ incha Uwempratin Chichaman ujatmakuitji. Nu shuar Yúsan enentáimtutsuk antukaru ásarmatai nu chicham yáiṉcharmiayi. Antsu iikia ni chichame̱ enentáimta asar Yusja̱i̱ shiir pujustinnium nekas waya̱ji. Tura chikichan Yus tímiayi:
“Nu asamtai kajerkan nekas takun “Wiji̱a̱i̱ shiir pujustinian peṉké tsaṉkatkachartatjai” tímiajai” tímiayi. Kame Yus jú̱ nuṉkan najana umik nuyá shiir pujus ayampramiayi. Yus-Chichamnum ayampramun jú̱nis tawai.
“Yus sais tsawant takakmas nuyá tsawantai̱ ayampramiayi.”
Tura ataksha tawai:
“Wiji̱a̱i̱ shiir pujustinnium wayá ayamprashtatui.”
Shuar nui̱ waya̱war ayampratin tuke awai. Tura emka Uwempratin Chichaman antukarmia nuka umichu ásar waya̱charmiayi. Nu asamtai ataksha Yus waya̱tin tsawantan áaṉturmaitji. Nusha yamái tsawantaiti. Wats, Israer-shuar ni nuṉké̱ Yus susamunam wayáwarmiayi. Tura nuna ukunam Uunt Tawit timiaja̱i̱ Yus ni chichame̱n ujatmaji:
“Yamaikia, Yus tana nu ántakrumka nakittsuk shiir anturkatarum. Israer-shuar yaunchu Yus taman nakitrarua núnisrum ajasairap” tímiayi.
Kame ni kapitiántri̱ Jusué Israer-shuaran ni nuṉke̱e̱n awayá ayamtikraitkiuiṉkia Yus ukunam ataksha tsawantan áaṉturmacha̱a̱ji. Nuja̱i̱ páantaiti, ashí Yus-shuar Yusja̱i̱ shiir pujusar ayampratin tuke awai. 10 Yusja̱i̱ ayampra nu, ni kakarmari̱ji̱a̱i̱ takastinian ayampraiti Yus ni takatrí̱ji̱a̱i̱ ayampramia núnisaṉ. 11 Nu asamtai iisha Yusja̱i̱ shiir pujustinnium pachiinkiacha̱i̱j tusar Yus shiir enentáimtusar kakaram ajastiniaitji. Israer-shuar yaunchu Yus taman nakitrarua núnis ajaschatniuitji.
12 Yusa chichame̱ iwiaaku chichamaiti, imiá kakarmaiti. Puniá mai érea núniniaiti. Tuma asa shuara enentái̱n init wayá ashí ni enentáimmian tura wakeramuri̱n ti paant awajtawai. 13 Yus najanamuka peṉké Nin umprukchamniaiti. Ashí írunna nu Yus íimmianum misúa áintsaṉ paant áiniawai. Tura ii túramu ashí paant ujakartatji.
Jesus nekas Yúsnan pujurniu úuntri̱nti
14 Jesus Yusa Uchiri̱ nekas Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajas Yusai̱ wayá iiniun chichartamji. Nu asamtai iniaitsuk tuke nekas enentáimtustiniaitji. 15 Niisha iiji̱a̱i̱ métek ashí tunaanum nekapsamuiti. Túrasha tunaan túrachmiayi. Tuma asa ii tujintiaj nuna paant nékak ii itiurchatri̱n waitnentramniuitji. Tura Yúsnan pujurniu uuntri̱ asamtai 16 Yús-akuptainium shiir enentáiji̱a̱i̱ sapijmiatsuk jeamniaitji. Tura Yus in anenma asa waitnentramak itiurchat pujajnia nui̱ yainmaktatji.