5
Tura Yúsnan pujurniu úuntri̱kia shuar anaikiamuiti tura ni takatrí̱ jímiaraiti. Yusai̱ shuárnan chicharsatniuiti. Nuya̱sha Yus suíniamun súsatniuiti tura núnisaṉ namaṉken maa Yúsan súsatniuiti shuara tunaari̱n asakátratniun. Tura Yúsnan pujurniu uuntri̱ niisha shuar asa ni tujintiamun nékak shuar nékachuncha tura waak yujainia nunasha waitnentramniaiti. Tura niisha tujintia asa ni tunaari̱ncha chíkichnaja̱i̱ métek tsaṉkurnarat namaṉken maa Yúsan súsatniuiti.
Shuar ni enentái̱ji̱a̱i̱ṉkia Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajaschamniaiti. Antsu Yus nu shuaran anaikiatniuiti. Núnisaṉ Aruṉkan anaikiamiayi. Núniskete Krístuja̱i̱. Niisha ni enentái̱ji̱a̱i̱ Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajaschamiayi. Antsu Yus Nin anaik nuja̱i̱ shiir awajsamiayi. Tura tímiayi:
“Ame winia Uchiruitme. Túmaitkui yamaikia winia kakarmarun átakeajme.”
Tura ataksha Yus-Papinium jú̱nis tawai:
“Mirkisetékka Yúsnan pujurin amia núnismek Amesha tuke Yúsnan pujurin átatme.”
Kristu jú̱ nuṉkanam pujak kakantar úutuk Yúsan ti seamiayi. Nin jákatniunmaya̱ uwemtikramnia asamtai seamiayi. Tura Yusa wakeramuri̱n tuke enentáiji̱a̱i̱ enentáimtakui Yus anturak ti yáiṉmiayi. Nuja̱i̱ Kristu Yusa Uchirí̱ntiat ni wáitsatniuja̱i̱ umirkatniun unuimiarmiayi. Nuja̱i̱ ti nekas Uwemtikin ajasmiayi. Tura shuar umirainia nuna tuke uwem ataksha Yus-Papinium jú̱nis tawai:
“Mirkisetékka Yúsnantikrarminiaiti. 10 Túramtai Yus Nin Yúsnan pujurniu uuntri̱ Mirkisetékja̱i̱ métek awajsamiayi.
Anearta. Yusja̱i̱ kanakchatniuiti.
11 Ju̱ ti nukap áujmatsatin awai. Túrasha ántichu asakrumin mashi ujakchamniaitjiarme. 12 Átumka yaunchu mash nekaamaintrume. Túmaitiatrum ataksha yaitiás Yúsnan jintintruat tusarum atsumarme. Warí, kuirchia núniniaitrume. Kátsuram yútsuk muntsu muntsúatniuitrume. 13 Kuírchikia Uwempratin Chichaman áujenak péṉker unuimiainiatsui. Tiṉkiamnumia̱ ásar tujintiainiawai. 14 Apatuk kátsurman aya uunt yuámniaiti. Uunt ainia nuka péṉkernasha tura yajauchincha apatkar paant nékainiawai.