6
Uunt ajastai. Krístunu ana nuyá aya yúpichuchia nuke enentáimtutsuk nu arantcha unuimiartai. Kame emka unuimiartinia nu ju̱ áiniawai: shuar ni tunaari̱n jákatniunam júana nuna kúntuts enentáimtur Yúsan shiir enentáimtustincha, imiantinnium nekaatniuswai:
“Mirkisetékka Yúsnanha, Yus-shuar yaiṉmanum uwejé̱ awantsatniusha, jakamunmaya̱ nantaktincha, tura sumamtikiatin tsawanta nu nekaatniusha. Tura Yus yáinmakrin nuna naṉkaamas nekaattaji.
Shuar Yusna nuna nekaaṉka tura Yus susamun takakkuṉka tura Yusa Shiir Wakaní̱ kakarmari̱n nekapsaitkiuṉka tura Yusa chichame̱ncha péṉkeraiti nekaaṉka tura Yusa kakarmari̱ ukunam nuṉka yamarmanum takastatna nuna yamái nekapeakka, nu shuar nuna nakitiak kanakniaka atak ni tunaari̱n enentáimtak ikiuktinian wakerachuk tujinkiattawai. Warí, ní enentái̱ji̱a̱i̱ Yusa Uchiri̱n krúsnum máiniaiti túrak ashí íimiainiai̱ natsanmain awajeawai. Nu shuar yajauch nuṉka áintsaṉ áiniawai. Yumi yútakui péṉker nuṉka arakan péṉker tsapatmakka arakmaun yaya̱wai. Túramtai Yus shiir enentáimiui. Antsu jaṉkí nupan tsapatmakka nu nuṉka yajauchiiti. Yus áeseak emesrattawai.
Yus tsaṉkatramkattajnia nu enentáimtakur kakaram ajaji
Aneamu yatsurú, tu chicharkursha, nú shuarchaitrum nu nékaji. Antsu uwempra asarum nú péṉker túrattarme. 10 Yus ti péṉker asa átum takasmancha tura ni aneakrum Yus-shuar yaiṉmancha kajinmatkishtatui. Tura yamaisha tuke túrarme. 11 Tura nuik túrarmena núnisrumek tuke iniaitsuk kakaram takasrum ashí Yus tsaṉkatramkatta nu wáinkiattarme. Núnisaṉ atí tusar wakeraji. 12 Nakimtsuk kakaram ajastarum. Niiniua nuna Yus ni shuari̱n susattawai. Tura shuar Yúsan enentáimtak shiir enentáiji̱a̱i̱ nákakka nuna wainkiattawai. Tu takastarum tusar wakeraji.
13-14 Yus yaunchu Apraámja̱i̱ chichaak “Ti nekas shiir awajsattajme tura ti nukap pampamtikrattajme” tímiayi. Nuna taku imiá nekas tajai tusa tura chíkich Niiji̱a̱i̱ naṉkaamas uunt atsakui imia Niṉki pachiimias tumammiayi. 15 Tutai Apraám yáitmataik nákas Yus timia nuna wáinkiamiayi. 16 Shuar “nekas tajai Yus íirui” tákuṉka chíkich niiji̱a̱i̱ naṉkaamas úuntan páchiawai. Tura tu chichasmataiṉkia nuyáṉka imiá nekas tana nu nekaamniaiti. 17 Tuma asamtai Yuska “ti nekasan yapájí̱tsuk túrattajai” tusa imia Niṉki pachiimias tumammiayi. Nuja̱i̱ ni tsaṉkatkamun júkiartatna nu shuar Yus ti nekas umiktatna nuna nékainiawai. 18 Yus peṉké wáitruachmin asa áyatik ni tamaja̱i̱ nekasaiti. Nuna arant nuikia imia Niṉki pachiimias ti ikiakátmaji in. Nuja̱i̱ iisha uwempratai tusar Niiní weamkatikia tsaṉkatramkattajnia nu ti shiir enentáimsar wáinkiatin nákaji. 19 Nu enentáimsar kakaram ajaji. Yusai̱ya̱ in umuchtiamkamnia peṉké atsawai. Yusai̱ áchitkia asakrin ti kakaram emettamji. 20 Jesussha emka Yusai̱ wayá mash iwiarturmaji. Tura Mirkiseték amia núnisaṉ Niisha yamái tuke amuukashtinian Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajasuiti.