7
Mirkiseték amia núnisaṉ Jesussha Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajasuiti
Nu Mirkisetéksha Sarem nuṉkanam akupniuyayi. Tura ashí naṉkamas kakaram Yúsnan pujurniuyayi. Apraám chíkich akupniun mesetja̱i̱ awakak támatai Mirkiseték jiintiuki iṉkiuṉ ti shiir awájsámiayi. Túramtai Apraám nupetmakar kuit jukimiun tias (10) akantuk susamiayi. Mirkisetéka naari̱ tana ju̱ka “ti peṉker uunt akupin” tawai. Tura Saremka “ti shiir imiatkincha” tawai. Tura Mirkiseték Sarema akupniuri̱ asa “ti shiir imiatkinchanum akupín” tawai. Nukuri̱sha apari̱sha Yus-Chichamnum atsawai. Núnisaṉ ni uuntri̱sha atsawai. Ni akiiniamuri̱ncha ni jakamuri̱ncha ujaatsui. Tuma asamtai Yusa Uchirí̱a áintsaṉ tuke iniaṉnakchatniun Yúsnan pujurniu uuntri̱ ajasuiti.
Mirkiseték timiá uuntauya nu enentáimprata. Ii uuntri̱ Apraámsha nupetmakar kuit jukimiun tias akantuk susamiayi. Tuma asamtai Apraám naṉkaamas úuntaiti. Muisais akupkamuja̱i̱ Riwí weeáka Yúsnan pujurin áiniawai. Niisha ashí Israer-shuarja̱i̱ métek Apraám weeá áiniawai. Túmaitiat peṉké Israer-shuar ni wariri̱n tias akantuk Riwí shuaran suu ármiayi. Muisais tu akupkamiayi. Túrasha Mirkiseték Riwí weeachunak Apraám tiásan akantuk nin susamiayi. Apraám Yus shiira nuna tsaṉkatkamuitiat Mirkisetékan niiji̱a̱i̱ uunt asamtai susamiayi. Túram Mirkiseték Apraáman shiir awajsamiayi. Imiá nekas Mirkiseték Apraáma naṉkaamas páantin asa Apraáman shiir awajsamiayi. Israer-shuarti tias akankamun súajnia nú shuar aya aents ásar tuke pujuschamin áiniawai. Antsu Mirkiseték jakamun Yus-Chicham peṉké ujaatsui. Yamái Riwí weeá shuar kuit akankamun achiktin áiniawai. Túrasha Apraám Mirkisetékan súakui Riwí weeá nuja̱i̱ susa áiniawai. 10 Apraám weeá áiniak ni aya̱shí̱a áinis enentáimtusmin áiniawai.
11 Muisais akupkamunam Riwí-shuarnumia̱ aya Aruṉ weeá shuar Yúsnan pujurin ármiayi. Niisha Muisais akupkamu timia nuja̱i̱ métek peṉké shuarja̱i̱ takasarmiayi. Tura Riwí-shuarnumia̱ Yúsnan pujurniu takatri̱ji̱a̱i̱ tunáa nekas asakárminiaitkiuiṉkia Yúsnan pujurin yamarmak, Aruṉ weeachu, anaikiashtin ainti. Túrasha Yus Jesusan, Mirkiseték amia áinis, Yúsnan pujurniun anaikiaiti. Nusha Aruṉ weeachuiti. 12 Tura Yúsnan pujurin yapajni̱ámtai Muisais akupkamusha yapajni̱átniuiti. 13-14 Nu arantcha, ii Uuntri̱ Jesukrístu Riwí-shuarcha antsu Jutá-shuarauyayi. Tura Muisais akupkamuja̱i̱ Jutá-shuarnumia̱ Yúsnan pujurin atsutniuiti. Antsu nuna takatri̱n peṉké túrashtiniuyi. Tuma asamtai núja̱i̱sha Muisais akupkamu yapajni̱átniuiti.
15 Nú páantcha awajsamniaiti. Wats, Yúsnan pujurin yamarma nuka Mirkisetékja̱i̱ métekete. 16 Niṉkia Riwí shuar asa Yúsnan pujurin ajaschamiayi, antsu jákashtin asa nu kakarmaja̱i̱ Yúsnan pujurin ajasmiayi. 17 Tuma asamtai ju̱na Yus Jesusan áujmatui:
“Mirkisetékka Yúsnan pujurin amia núnismek Amesha iniaṉnatsuk Yúsnan tuke pujurin átatme.”
18 Nuja̱i̱ yaunchu akupkamu péṉkercha ajasmatai japirmaiti. 19 Muisais akupkamuka shuáran péṉker awajsachminiuyayi. Antsu Yus in ti shiir awajtamsattajnia nu nákaji. Nuja̱i̱ Yusai̱ ti shiir jeeáitji.
20 Nunasha Yus “nekas tajai” tusa Niṉki pachiimias tumammiayi. 21 Riwí-shuarnumia̱ Yúsnan pujurin Yusa naari̱ pachitsuk anaikiamu ármiayi. Antsu jú̱ Yúsnan pujurniunka Yus imia Niṉki pachiimias anaikiamiayi. Tura Nin jú̱nis tímiayi:
“Uuntka imia Niṉki pachiimias tiniu asa peṉké yapaji̱áshtatui. Niisha “Mirkisetékka Yúsnan pujurin amia núnismek Amesha tuke Yúsnan pujurin átatme” tímiayi.”
22 Tuma asamtai Jesuska nekas uwemtikrattajai tusa yaunchu amia nuja̱i̱ naṉkaamas péṉker Chichaman iwiarturuiti. 23 Yaunchu Yúsnan pujurin untsurí ármiayi. Chíkich jakamtai chíkich tuke takaarmiayi. 24 Antsu Jesus tuke jákashtin asa chikichan ikiurkishtatui. 25 Tuma asa tuke iwiaaku pujak ni shuari̱n tuke Yúsan áujtusminiaiti. Tuma asa shuar Nin enentáimtusar Yusai̱ weankarun tuke uwemtikramniaiti.
26 Tuma asa Jesus Yúsnan péṉker pujurin asa ii atsumajnia núkete niisha. Niisha ti shiir asa peṉké tunaarinchaiti. Ashí tunaariniunmaya̱ kanakniuiti. Tura Yusja̱i̱ métek Uunt ajasuiti. 27 Niisha yaunchu Yúsnan pujurniu uuntri̱ armia núnikchaiti. Yaunchua nuka murikiun máawar ashí tsawant Yúsan suu ármiayi. Nuja̱i̱ emka ni tunaari̱n nuyá ashí shuara tunaari̱n asakátin ármiayi. Tura Jesuska jákatniunam chikichkí surumak ashí shuara tunaari̱n asakátramiayi. 28 Muisais akupkamuka peṉké shuarnak tuke péṉkercha ai̱ṉ Yúsnan pujurniu úuntri̱n anaikiaiti. Tura nu ukunmaṉka Yus, nekas niṉki pachiimias, ni Uchirí̱n, tuke péṉkera nuna, Yúsnan pujurniu úuntri̱n anaikiaiti.