8
Naṉkaamas péṉker Chichaman Jesus takartamji
Nekas ju̱na tájame: Yúsnan pujurniu uuntri̱ Jesus in ti shiir yainma asa akupin pujutainium Yusa untsuurini̱ nayaimpiniam pujusuiti. Nekas Yusa Je̱e̱ nayaimpinma nu aents najanachma antsu Yus najanamuiti. Nui̱ Jesus Yúsnan pujurui. Ashí Yúsnan pujurniu uuntri̱ ainia nu, shuar Yúsnan susamuncha tura namaṉ maar Yus sútaincha Yúsan ashí súsatin áiniawai. Núnisaṉ Jesukrístusha Yúsan súsatniuiti. Ju̱yá Yúsnan pujurin Muisais timia nuna Yúsan yamaisha susamin akui Jesus ju̱ nuṉkanam pujakka Yúsnan pujurin áchainti. Antsu nayaimpiniam takaawai. Yus yaunchu Muisaisan nayaimpiniam írunna nuna iniaktus tímiayi “Ame wáinkiamna nuja̱i̱ métek ashí najanata.” Túramu asamtai ashí yaunchu Yúsnan pujurin Muisais najanamuja̱i̱ takainia nu aya nayaimpiniam ana nuna nakumkamuja̱i̱ṉ takainiawai. Antsu Jesus ti nekasa nuja̱i̱ nayaimpiniam takaawai. Muisais akupkamuka shuáran péṉker awajsachminiaiti. Antsu Yus in ti peṉker awajtamsattaji. Kame Yamaram Chichamnum Yus ashí túrutmattajnia nu Muisais akupkamunam ana nuna naṉkaamas ti peṉker áiniawai. Tuma asamtai naṉkaamas péṉker Chichaman Jesus takartamji.
Kame Emka Chicham, Yus Muisaisja̱i̱ yaunchu najanamia nu, nekas péṉkeraitkiuiṉkia Yamaram Chichaman najanacha̱a̱yi. Antsu pénkercha aíniakui Israer-shuaran tímiayi:
“Uunt Yus tawai: “Tsawant jeamtai ashí Israer-shuarja̱i̱ Yamaram Chichaman najanattajai. Yaunchu ju̱ shuara uuntri̱n Ejiptunmaya̱ yaruakmiaj nui̱ Emka Chichaman najanamjai. Tura Yamaram Chichaman najanattaj nu núnischa átatui. Emka nuna uminiachkui ajapan iniaisarmajai.” Núnis tawai Uunt Yus. 10 Tura nu arantcha tawai: “Tsawant jeamtai Israer-shuarja̱i̱ Yamaram Chichaman najanattaj nuka jú̱nis átatui. Wi akupeajna nuna enentái̱n paant enentáimtikrartatjai. Nuyá ni Yusri̱ ártatjai tura niisha Wíi shuar ártatui. 11 Nui̱sha Yúsan nekaat tusa jintinnaiyachartatui. Kame ni ai̱sha ni yachi̱sha kame ashí shuar, uchisha uuntcha, ashí nekarawartatui. 12 Tura ashí ni tunaari̱ncha tsaṉkuraran ni yajauchiri̱n atak peṉké enentáimtuschartatjai” tímiayi.” Tu áarmaiti.
13 Wats, Emka Chicham yajauch ajakui Yus Yamaram Chichaman nájaneak pujurui. Tura yajauch ajasua nuka wárik ajapnattawai.