10
Muisais akupkamuka ukunam ti peṉker átatna núchaiti. Antsu nuna aya nakumeawai. Tuma asa ashí uwitin namaṉ maar Yus sútaiji̱a̱i̱sha shuara tunaari̱n asakátrachminiaiti. Kame asakátraka shuar nekas shiir awajsamniaitkiuiṉkia Yus namaṉ maar súsatniun atsumachuk iniaisara̱a̱yi. Iis, mash tsaṉkuramuitkiuṉka ni tunaari̱ji̱a̱i̱ itit enentáimtumascharainti. Túrawar namaṉ maar Yus súsatniun iniaisarainti. Antsu namaṉken maar ashí uwitin tuke suíniak nuja̱i̱ ni tunaari̱n tuke enentáimtuiniawai. Warí, namaṉké numpe̱ja̱i̱ ii tunaari̱ peṉké asakárchamniaiti.
Nu asamtai Kristu jú̱ nuṉkanam taa Yúsan chicharuk tímiayi:
“Namaṉ maar sútaisha peṉké nakitrame. Antsu aya̱sh iwiaram surusuitme. Namaṉ áesamusha tura tunaan asakártin namaṉ susamusha wakeratsme. Tuma asamtai “Yusrú, tímiajai. Winia áatrurma núnisnak ame wakeramurmin umiktajtsan táwitjai” tímiajai” tímiayi.
Emka, Muisais akupkamu ai̱ṉ, namaṉ susamuncha, tunaan asakárat tusa namaṉ maar susamuncha, namaṉ áesamuncha Yus ashí nakitraiti tawai Kristu. Nuyá “Yusrú, ame wakeramurmi̱n umiktajtsan táwitjai” tawai. Nuna taku namaṉ maar sútain “Asakáiniaiti” tawai. Tura chikichan ikiuawai. 10 Jesukrístu Yúsan umiruk jákatniun chikichkí surumakmatai Yus in tunaarincha shiir awajtamsaitji.
11 Tura Israer-shuarnumia̱ Yúsnan pujurin ashí tsawantai̱ nú namaṉnak máawar tunaan asakáchunak Yúsan ti suu áiniawai. 12 Antsu Jesukrístuka jákatniunam chikichkí surumak ashí shuara tunaari̱n asakár atakka peṉké jákashtiniaiti. Nuna tura Yusa untsuurini̱ nekas akupin pujutainium pujusuiti. 13 Tura Yus ni nemasri̱n nupetak nin umirkarti tusa súsartatna nuna nákawai. 14 Chikichkí jakamuja̱i̱ ni shuari̱n tuke tunaarincha awajsaruiti. 15 Yusa Wakani̱sha núnisaṉ tawai. Emka tímiayi:
16 “Yamaram Chichaman najanattaj nuka jú̱nisaṉ átatui: Wi akupeaj nuna ni enentái̱n paant enentáimtikrartatjai.” 17 Nuyásha tawai: “Ni yajauch tunáa túramuri̱n peṉké enentáimtuschattajai.”
18 Tuma asamtai, ii tunaari̱ tsaṉkuramu asamtai atak in jarutramkatin atsumatsji.
Yus tuke shiir enentáimtusar Yusai̱ jeartai
19 Tuma asamtai, yatsurú, Jesukrístu numpe̱ja̱i̱ péṉker awajsamu asar sapijmiatsuk shiir enentáiji̱a̱i̱ Imiá Shiira nui̱, nekas Yus pujamunam waya̱mniaitji. 20 Nui̱ waya̱tniuka Kristu jaka Yusa Je̱e̱n tesaamun júsatniua áintsaṉ áṉturmamiaji. Yamaisha tura tuke waya̱mnia átatui. 21 Jesus Yúsnan pujurniu uuntri̱ asa ashí Yus-shuartin wáitmak pujurtamji. 22 Tuma asamtai, tuke enentáiji̱a̱i̱ Yus imiá nekas enentáimtusar Yusai̱ jeartai. Ii enentái̱ Kristu numpe̱ja̱i̱ nijiarma asamtai nekas enentáimtakur ii tunaari̱ja̱i̱ itit enentáimtumaschatniuitji. Tura ii aya̱shi̱sha péṉker entsaja̱i̱ imianniuitji. 23 Yus tsaṉkatramkattajnia nu shiir enentáimtamu iniaitsuk kakaram ajasar tuke emetatniuitji. Yus tsaṉkatramkaitji nuna umiktatui. 24 Péṉker anenain tura péṉker túrin ajasartai tusar mai yainiaikiartiniaitji. 25 Yusa Je̱e̱n Yus-shuarja̱i̱ tuke iruntratin iniaisashtiniaitji. Chíkich iniainiakuisha iikia tuke iruntratniuitji. Nui̱ irunkurkia ikiakánairtiniaitji. Tura Kristu tátin tsawantri̱ ishichik ajasu asamtai nú nukap túratniuitji.
Anearta. Ti tsúumainti iwiaaku Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ asutniátin.
26 Túrasha shuar nekas chichaman nékayat wakeramuri̱ji̱a̱i̱ṉ tunaanum wekaakka Kristu jakamun nakitia asamtai chíkich atsawai ni tunaari̱n asakátratniun. 27 Áyatik ashamak ti tsuumai sumamatin tsawantan nákasminiaiti. Nu tsawantai̱ Yus ni nemasri̱n ti kajerak asutíak mash emesrattawai. 28 Shuar Muisais akupkamun umikchamtai tura jímiar shuar menaintiusha etserkarmatai waitnentsuk máatniuyayi. 29 Núnisaitkiuiṉkia shuar Yusa Uchiri̱n wishikiainiakka ni numpe̱ncha nakitiainiakka tura Yus nin anea nuna Wakani̱ncha katsekainiakka nuna naṉkaamas asutniáchartatuak. Warí, nii nakitiana nu numpaja̱i̱ Yamaram Chicham nekas umirkatin awajsamuyayi. Tura núja̱i̱sha nii ti péṉker awajnastiniuyayi. 30 Ii Uuntri̱ Yus jú̱nis tímiayi “Wi asutiátniuitjai. Wi yapajkiattajai.” Nuyásha tímiayi “Wíi shuara tunaari̱n ti paant nekarattajai.” 31 Ti tsúumainti iwiaaku Yusa kakarmari̱ji̱a̱i̱ asutniátin.
32 Tura atumsha yámankamtaik Yusna nekaarum Yus-shuar ajasmarum nu enentáimsatarum. Kakaram ajasrum ashí itiurchat katsuntramarme. 33 Chíkichtirmeka katseknakmarme tura ashí íimiainiamunam yajauch awajnasmarme. Chikichcha nu shuarnum pachitkia asarum itit awajnasmarme. 34 Atumsha sepunam pujuinia nusha waitnentramarme. Tura shiir warasrum kuítrumin atantramainiakuisha katsuntramarme. Nayaimpiniam tuke amuukashtin kuit pachiktin asarum túramarme. 35 Tuma asarum yawe̱tsuk Yus tuke enentáimtusrum kakaram ajastarum. Túrakrum naṉkaamas akinkiattarme. 36 Atumsha esetra enentáimsarum Yus wakera nu túrakrum Yus atumin amastinia nu wainkiattarme. 37 Kame Yus-Chichamnum áarmaiti:
“Tátinia nu ishichik ajasai. Wárik tátatui. 38 Shuar Yúsan nekas enentáimtak péṉker wekaak uwemprattawai. Tura iniaiyakuiṉkia nin wararsashtatjai.”
39 Tura iikia iniaisar mesena nú shuarchaitji. Antsu Yus shiir enentáimtusar uwempraitji.