11
Yus nekas enentáimtustin
Yus nekas enentáimtakur “nákajnia nuna, Yus nekas suramsattaji” taji. Tura wáinchaitiatar “nekas wainkiattaji” taji. Yaunchu ii uuntri̱ Yúsan nekas enentáimtuiniakui Yus “péṉkeraitme” tiarmiayi.
Aya Yus enentáimtakur ju̱ nékaji: Yus aya ni chichame̱ja̱i̱ṉ ashí nuṉkan najanamiayi. Túramtai ashí wáiniainiaj nu wáinchataiji̱a̱i̱ najanamu áiniawai.
Apir Yúsan nekas enentáimtak Kaíṉja̱i̱ naṉkaamas péṉkera nuna Yúsan susamiayi. Túramtai Yus “péṉkeraitme” taku shiir yumiṉsamiayi. Tuma asamtai Apir jákaitiat tuke enentáimtikramji.
Enuksha Yúsan nekas enentáimtak iwiaakuk nayaimpiniam junakmiayi. Yus jukimiu asamtai wáinkiacharmiayi. Tura Yus-Chichamnum aarma “Enuk júnatsuk Yúsan ti shiir enentáimtikniuyayi” tawai. Tura Yus nekas enentáimtachkumka ¿itiurak Nii shiir enentáimtiksatam? Nekas enentáimja̱i̱ Yúsan weantuktaj tusam wakerakmeka, emka, Yus iwiaaku pujawai, tu enentáimpratniuitme. Nuyásha, Wi Yúsan e̱a̱kuiṉkia Yuska winia yáintkiattawai, tu enentáimsatniuitme.
Yus, ‘amaarkatniun akupkattajai” tiniu asamtai, Nuaisha Yúsan nekas enentáimtak, amaarun wáinchaitiat, “túrunattawai” tímiayi. Túrak Yus timiaja̱i̱ métek uunt kanun najana ni shuari̱ncha uwemtikramiayi. Tura Yúsan nekas enentáimta asamtai Yus “péṉkeraitme” tímiayi. Tura ni umirkamuja̱i̱ chíkich shuar Yúsan enentáimtachun súmamtikiawarmiayi.
Tura Apraámsha Yúsan nekas enentáimtak Yus “núṉke̱m ikiukim wetá” tutai shiir umikmiayi. Yus tuke nin súsatniua nú nuṉkanam wémiayi. Turasha ni nuṉke̱n ikiuak ni jeatniun nékatsuk jiinkimiayi. Yúsan shiir enentáimtak nú nuṉkanam Yus nin tsaṉkatkamuitiat írara áinis pujusmiayi. Nuap je̱a̱nam pujuyayi. Núnisaṉ ni uchirí̱ Isaksha tura ni tiraṉkí̱ Jakupsha nui̱ṉ tsaṉkatkamuitiataṉ írara núnisar pujuarmiayi. 10 Kame Apraámka nayaimpinmaya̱ ashirchamin péprunam pujustinian nákasmiayi. Yus nu pepru péṉker iwiar jeamka asamtai umuchkiachminiaiti.
11 Apraáma nuwé̱ Sarasha Yúsan shiir enentáimta asa úuntach áyat ajaprukmiayi. Yus timia nuna umiktatui tau asa uchin takusmiayi. 12 Tura nuja̱i̱ Apraám ti úuntchitiat ti pampaṉmiayi. Nii chikichkitiat ni pampaṉmari̱ ti untsurí̱ ajasar yaaja̱i̱ métek tura náikmiji̱a̱i̱ métek nekapmarchamnia ajasarmiayi.
13 Ashí nu shuar Yus tsaṉkatkamun wáintsuk jákarmiayi. Túrasha Yúsan nekas enentáimtuiniak arantia̱ wáinkiar warasar shiir enentáimtiarmiayi. Túrawar “ju̱ nuṉkanam nekas aya íraraitji” tiarmiayi. 14 ‘Iraraitji” tu chichainiak chíkich nuṉka e̱a̱mun páant awajainiawai. 15 Niisha matsatu winíarmia nui̱ atak waketkitniun wakeruiniakka páchitsuk waketkiara̱a̱yi. 16 Tura antsu niisha nuna naṉkaamas péṉker nuṉkan nayaimpinmaya̱ nuna enentáimtiarmiayi. Túmainiakui Yuska péprun iwiartur susa asa “wi ni Yusri̱ntjai” títinian natsantatsui.
17 Ataksha Apraám Yúsan nekas enentáimtak “chikichik uchi amasmaj nu, namaṉkea áitkiasmek maam surusta” takui Apraám Isakan ni uchiri̱n Yus susatniun peṉké suritkiachmiayi. 18 Kame Yus “Isakja̱i̱ ti pampaṉtatme” tau asamtai 19 Apraám “máamtaisha Yus iniantkittiawai” tu enentáimpramiayi. Tura Yus ukunam máatiun suritkiamtai Isakan máachiat nekas jákatniunmaya̱ uwempran nantakniua áintsaṉ wáinkiamiayi.
20 Isaksha Yúsan nekas enentáimtak ni uchirí̱n Jakupnasha Esauncha ukunam ni túrunattana nuna ujakarmiayi. 21 Núnisaṉ Jakup Yúsan nekas enentáimtak jatsuk ni tiraṉki̱n, Jusé uchirí̱n, shiir túrunattana nuna ujakarmiayi. Tura ti uuntach asa máshtuṉkri̱n ushukruma Yúsan shiir awajsamiayi. 22 Tura Jusesha jákatniuri̱ ishichik ajatesmatai Yúsan nekas enentáimtak Yus ukunam Israer-shuaran Ejiptu nuṉkanmaya̱ júkiartatna nuna ujakarmiayi. Tura jíiniainiak ni ukunchi̱n júkiar Yus tsaṉkatkamu nuṉkanam iwiarsarat tusa akupkamiayi.
23 Muisaisa apari̱sha nukuri̱sha Yúsan nekas enentáimtuiniak Muisais ti shíirmach asamtai suntar máawara̱i̱ṉ tusa akiiniamunmaya̱ menaintiu nantu ú̱u̱karmiayi. Tura uunt akupin akupkamun ashamkacharmiayi. 24 Muisaissha Yúsan shiir enentáimtak uunt ajas Ejiptunmaya̱ uunt akupniu nawantrí̱ uchiri̱ ajastinian nakitramiayi. 25 Antsu Ejiptu nuṉkanam ishichkisha tunaan warartsuk Yusa shuari̱ji̱a̱i̱ métek wáitsatniun naṉkaamas wakerukmiayi. 26 Nuja̱i̱ Krístun yajauch awajsarmia núnisaṉ niisha wáitsatniuuyi. Túrasha ashí Ejiptu nuṉkanam péṉker irunmia nuna naṉkaamas Yus nin ukunam tsaṉkatkatta nuna shiir enentáimtusmiayi. 27 Niisha Yúsan shiir enentáimtak uunt akupin kajeramu ai̱ṉ ashamtsuk Ejiptu nuṉkanmaya̱ jiinki wémiayi. Yúsan wáinchiat shiir enentáimtamuja̱i̱ wainiua áinis kakaram ajas ashí katsuntramiayi.
28 Muisais Yúsan shiir enentáimtak yámankamtaik paskua namperan najaneak ashí Israer-shuaran numpaja̱i̱ ni wáitiri̱n kuérat tusa akupkarmiayi. Nuja̱i̱ Yus timia núnisaṉ nayaimpinmaya̱ suntar nuna iis nu je̱a̱nam iwiai̱ri̱n máatsuk naṉkaikit tusa tímiayi.
29 Israer-shuarsha Yúsan shiir enentáimtuinia ásar Kapa̱a̱ntin Entsa nakaakamtai ajapén ti peṉker kukarnum katiṉkiarmiayi. Ejiptunmaya̱ suntarsha núnisaṉ katiṉtai tukamá jakerarmiayi.
30 Israer-shuarsha Yúsan shiir enentáimtuinia ásar Yus timian umirkar siati tsawant Jerikiú péprun téntakarmatai a̱a̱ tanish sáanákmiayi. Nuja̱i̱ ti yúpichuch nupetkarmiayi. 31 Raapsha nu péprunam pujakᵤ Yúsan nekas enentáimtak tsanirmata̱i̱ áyat Israera suntari̱n mamikmak wekaan ti peṉker itiáa asa chíkich shuar Jerikiúnam matsatua nuja̱i̱ jákachmiayi.
32 Nu arantcha Yúsan shiir enentáimtin ti írunui. Jeteúṉsha, Paraksha, Saṉsuṉsha, Jiptísha, Tawitcha, Samuersha, Yúsnan etserniusha nu shuar ármiayi. Mash ujaktinian jeatsjai. 33 Niisha ashí Yúsan nekas enentáimtuinia ásar Yusa kakarmari̱n niisháa niisháa iniaktusarmiayi. Nuna túruiniak chíkich chíkich nuṉkanmaya aentsun nupetkarmiayi, nui̱sha péṉker akupkarmiayi, tura Yussha ni timia núnisaṉ yaiṉkiarmiayi. Uunt yawa̱ncha kajechu awajsarmiayi, 34 uunt jiniasha ikiajniakarmiayi, puniaja̱i̱ mantamnatniuncha uwemprarmiayi. Kakarmachusha kakaram ajasar mesetnumsha ni nemasri̱ncha nupetkarmiayi. 35 Nuwa̱sha ni uchiri̱ jakan iniantkimiun wáinkiarmiayi.
Chikichcha wáitias mantamnawarmiayi. Ti shiir pujustinnium nantaktiai tusar nú tsawantai̱ uwempratniun nakitrarmiayi. 36 Chikichcha katseknakarmiayi, asutniáwarmiayi, jiruja̱i̱ jiṉkiawar sepunam eṉkenawarmiayi. 37 Kayaja̱i̱ tukú mantamnawarmiayi, jímiapetek tsupinkiarmiayi, Yúsan iniaisarat tusa nekapnasarmiayi, puniaja̱i̱ mantamnawarmiayi. Aya wékainiarmiayi, kuítrincha ásar nuapen entsararmiayi, shuar nincha áintrar wáitnenmai awajiarmiayi. 38 Atsamunmasha, naincha, wa̱a̱nmasha, ashí nuṉkanam wekain ármiayi. Nu shuarja̱i̱ṉkia ju̱ nuṉkanmaya̱ shuar imiá yajauch ásar niiji̱a̱i̱ pujumainchu áiniawai. 39 Nu shuar Yúsan shiir enentáimtuiniakui Yus “péṉkeraitrume” tiarmiayi. Túmaitiat ni tsaṉkatkamun wáinkiacharmiayi. 40 Yuska nuna naṉkaamas péṉkeran iwiarturaru asa tura in yamái pujajnia ju̱na enentáimturma asa niisha iisha mai metek tsaniṉkiar ti peṉker ajasarti tu enentáimsamiayi.