12
Jesus tuke enentáimtusar tsékeṉtiai
Ashí ju̱ nuṉkanam túrajnia nuka shuar nakuruiniak tsékena nuja̱i̱ nakumkamniaiti. Ashí shuar yaunchu Yúsan shiir enentáimtusaruka téntakar íirmainiaji. Tuma asamtai ashí kijin ana nusha tura ashí tunaaka itit awajtamaj nusha ajapa iniaisar tura katsuntrar tsékeṉkir jeatai. Túmakur Jesus tuke enentáimtusar tsékeṉtiai. Ashí shuarja̱i̱ naṉkaamas Jesus Yúsan ti nekas enentáimtak aya péṉkernak túramiayi. Tuke nekas awakmakmiayi. Imiá tunáa shuáran krusnum máatin ai̱ṉ núnisaṉ natsanmainium jákatniun surimiakchamiayi. Antsu ukunam ti shiir warastin átatna nuna enentáimtak nuna ashí katsuntramiayi tura nuyá Yusa untsuurini̱ akupin pujutainium pujusuiti.
Tunáa shuar Jesusan wáitkiasarmia nu enentáimpratarum. Túrarum pimpitsuk katsuntratarum. Átum tunaaja̱i̱ máaniakrum Jesus túramia áintsarum numpe̱msha puárchaitrume tura jákachuitrume. Nui̱sha katsuntrarum jeatniuitrume. 5-6 Yus nekas ni uchiri̱n chicharkatniua áinis túramprum nu kajinmatkichmashuram. Jú̱nis tawai:
“Uchirú, wi jintintramajmena nu kajinmatkip. Asutiámkuisha kúntuts pujusaip. Kame Uuntka Nii aneana nuna jintintiawai. Tura ni uchiri̱ ajasat tusa achíana nuna asutiawai.”
Tuma asamtai Yus ni uchirí̱a áinis asutiámkuisha katsuntratarum. Warí, ashí apa ni uchiri̱n chicharkashtatuak. Tura ashí uchin chicharkatniua núnis Yus atumin chichartamchakrumniṉkia nekas ni uchiri̱nchuitrume. Antsu chikichnaitrume. Nu arantcha ii apari̱ uchich áriniṉ chichartamkurin umirniuyaji. Nu arant nuikia nekas ii Apari̱ nayaimpiniam pujana nu shiir umirkar tuke shiir pujustin wakerishtatjik. 10 Ii apari̱ ishichik ni enentái̱ji̱a̱i̱ wakeramu chichartamniuyaji. Antsu Yuska ti peṉker awajtamsataj tusa nekas atsumajnia nuja̱i̱ métek chichartamji. 11 Kame nekasaiti, ashí asutiámu yamaikikia waraschamniaiti, antsu kúntuts enentáimtikramji. Túrasha ukunam nu asutiámuja̱i̱ unuimiaj nuka péṉker túratniun tura shiir pujustinian yáinmaji.
Anearta. Yus tana nu nekas antuktiniaiti.
12 Nuja̱i̱ pimpirarusha tura kakarmachu ainia nusha ikiakártarum. 13 Túrarum péṉker esettsa enentáimsarum wekasatarum. Túrarum tujintiainia nusha shiir wekasatin yaiṉtarum.
14 Ashí péṉker túrakrum ashí shuarja̱i̱ nawamnaikiarum péṉker wekasatarum. Tunaan túrinkia Yusai̱ peṉké jeashtatui. 15 Aneartarum. Shuar nakitiakuiṉkia Yus nu shuáran shiir yáiṉtinian tujinkiattawai. Nu shuar yajauch enentáimiuk chíkich shuárnasha itit awajas tunaanum útsukartatui.
16 Tsanirmawairap.
Yusna nusha nakitrairap. Isaka uchirí̱ Esau péṉkera nuna nakitramiayi. Yus “iwiai̱ri̱n núkap súsatniuiti” timia nuna enentáimtuschamiayi. Tura asa aya ishichik yurumkaja̱i̱ yapaji̱ámiayi. 17 Tura nuyá ni apari̱ ukunam túrunattana nuna takui Esau ti peṉkeran wakerimiayi. Tura ti úutkuisha ni apari̱ nin nakitramiayi tura ni chichasman yapaji̱átniun tujinkiamiayi.
18 Atumja̱i̱ṉkia Yusna enentáimtusminia nuka yaunchu Israer-shuarja̱i̱ ashammain amia núnischaiti. Yáunchuka Yus ni akupkamuri̱n Israer-shuaran súakui Senai muranam jeeármiayi. Muranam uunt jisha kiritniusha teesha nase̱sha ajamiayi. 19 Tura kachu kakaram umpúamusha ámiayi. Tura Yus kakaram nin chichaream antukar ashamkar atakka chichaschati tu searmiayi. 20 Kame Yus chichaak “Shuarsha taṉkusha ishichkisha nú muranam najarmatai nuka kayaja̱i̱ tukurar tura naṉkiji̱a̱i̱sha máatniuiti” tímiayi. Nu akupkamu ti ashammai asamtai “chichaschati” tiarmiayi. 21 Wáinkiarmia nu ti tsuumai asamtai imia Muisaissha “Ashamakun kura̱a̱jai” tímiayi.
22 Antsu atumja̱i̱ṉkia Yusna enentáimtustin nuja̱i̱ naṉkaamas péṉkeraiti. Átumka nayaimpinmaya̱ Seuṉ náinnium, Jerusaréṉ iwiaaku Yus pujutai péprun nakumeana nui̱ jeeáitrume. Nui̱sha ti untsurí̱ nayaimpinmaya̱ suntarsha 23 ashí Yus-shuarsha shiir iruntraru áiniawai. Yus-shuarka ashí nayaimpiniam ni naari̱ anujtukma ásar ni uchiri̱ áiniawai. Nui̱sha Yus, ashí shuaran ti nékana nu, pujawai. Niisha shuáran ti peṉker awajsamtai nu shuar jákar ni wakaní̱ nui̱ shiir pujuiniawai. 24 Nui̱sha Yamaram Chichaman in takartamajnia nu, Jesus, pujawai. Nuna numpe̱ ukatramuja̱i̱ ashí shiir awajsaiti. Nu numpasha Apira numpe̱ja̱i̱ naṉkaamas péṉkeraiti. Kame Apir ántar máamu asamtai yapajmiatrukta titinia áintsaṉ enentáimtaji. Antsu Jesus tunáa shuáran péṉker awajsartaj tusa jakamiayi.
25 Nuka ti peṉker asamtai Yus chichartamprumna nu nekas anturkatniuitrume. Yaunchu Yus jú̱ nuṉkanam murá chichaamun anturkachar asutniátniunam uwempracharmiayi. Nui̱kia Yus nayaimpinmaya̱ chichartamkurin ántachkurkia ishichkisha uwemprashtatji. 26 Yaunchu Yus chichame̱ja̱i̱ nuṉkan ú̱u̱rmamtikiarmiayi. Tura yamaisha tawai “Ataksha aya núṉkankechu antsu nayaimpinmasha ú̱u̱rmamtikiattajai.” 27 “Ataksha” tana nuja̱i̱ “ashí muchitrámnia nu amuukartatui” tawai. Tura muchitrachminia nu juakartatui. 28 Yus in akupkatniun tsaṉkatramaj nuka umuchnakchattawai. Tuma asamtai Yus yumiṉsatniuitji. Yus wakerana núnisrik wishiktsuk shiir enentáimtusar Yus shiir awajsatniuitji. 29 Maa, ii Yúsriṉkia kajerkaṉka uunt jía nuke áesaa mash emesramniaiti.